تبلیغات
خورشید مکه - وابستگی جهان به امام زمان(توجیه 1)

وابستگی جهان به امام زمان(توجیه 1)

نویسنده : مقنی زاده
تاریخ:جمعه 5 خرداد 1391-21:32

توجیه 1

 

عالم انسان که آن را عالم صغیر می گویند، نمونه کل جهان و مجموع عالم است که آن را عالم کبیر و اکبر می خوانند، چنانکه در شعر منسوب به حضرت امیرالمومنین - علیه السلام - آمده است:

 

اتزعم انک جرم صغیر  و فیک انطوی العالم الاکبر

 

بلکه همه عالمها از عالم اتمها تا عالم منظومه ها و کهکشانها همه و همه نمونه مجموع عالم هستند و چنانکه همه دارای یک نقطه مرکزی هستند که وجودشان به آن مرتبط است و:

 

[ صفحه 16]

 

 

دل هر ذره را که بشکافی  آفتابیش در میان بینی

 

مجموع عالم و کل جهان نیز دارای چنین نقطه مرکزی است. این نقطه مرکزی در ظاهر هر چه باشد، در باطن وجود ولی عصر و قطب هر زمان است، چنانکه نقطه مرکزی انسان در ظاهر مغز است اما در باطن روح انسان یا به تعبیر دیگر قلب او می باشد. انسان ظاهر بین گمان می کند که ارتباطات منحصر در آن چیزهائی است که با حواس ظاهر یا با تجربه دریافت می شود و از ارتباط عالم ظاهر با باطن، و عالم شهادت و حضور با عالم غیب و ماوراء ستور، و محسوس با معقول و آنچه از دسترس تجربه خارج است، غافل است و ارتباطات ظاهری و محسوس را فقط بر اساس تاثیر و تاثر ذاتی اشیاء می پندارد، خصوصا که نظام اتم و کهکشانها را به یک نوع می بیند و تحت یک برنامه و جریان متحد الشکل مشاهده می کند، پس گمان می کند که یک جزء بالذات مرکز و ثابت است و جزء یا اجزاء دیگر بالذات یا به تاثیر دیگر سیار و متحرک است و از تاثیر عالم غیب در آن غافل است و نمی داند که ذلک تقدیر العزیز العلیم

 

در دیده تنگ مورنور است ز او در پای ضعیف پشه زور است ز او

 

ذاتش سزا است مر خداوندی را هر وصف که ناسزا است دور است از او

 

و نمی پرسد که جهت جامعه و ارتباط بخش این اجزاء چیست؟ و چگونه این نظام ها بر آنها حاکم شده و این عناصر مختلف

 

[ صفحه 17]

 

به وجود آمده؟ و کجا و در چه مجلس و محفلی و با کدام عقل و شعوری این قرار با یک دیگر گذاردند که با ترکیبات و اجزاء متفاوت این عناصر را بیافرینند، و از ترکیب آنها این همه صورت های گوناگون را به وجود آورند؟ و چه جهت جامعه ای این جهان را این چنین با هم مرتبط و متناسب ساخته که از قواعد و قوانین و تناسبی که در آن است، بشر توانسته است با کشف قسمتی از آنها، حتی در کیهان و جهان های برین، تصرف و رفت و آمد نماید، و از فاصله میلیون ها سال نوری کسب اطلاع کند؟ خدا دانا است که در این همه عوالم چه خبرها و چه شگفتی ها و چه پدیده ها، و چه زیبائی ها و چه اسرار و روابطی برقرار کرده است، و چه محکم و استوار است این آیه کریمه که می فرماید: قل لو کان البحر مدادا لکمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی و لو جئنا بمثله مددا [1] .

یعنی بگو اگر دریا برای نوشتن کلمات و آثار قدرت و آیات پروردگار من و مخلوقات او مرکب باشد، هر آینه دریا تمام شود پیش از اینکه کلمات پروردگار من تمام شود، اگر چه مانند آن مدد بیاوریم. چه غافل می باشند آنان که چشمشان از ظاهر به باطن نفوذ نمی کند و جهان را و صاحب جهان را نشناخته از این جهان می گذرند و مصداق یعلمون ظاهرا من الحیاه الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون [2] .

به امور ظاهری زندگی دنیا آگاهند ولی از عالم آخرت غافل می باشند.

 

[ صفحه 18]

 

آری همه جا نظام او و دست قدرت او است، از اتم تا کهکشان ها و بالاتر و آنچه هنوز بشر به کشفش موفق نشده، همه آیات و نشانی های اویند.

 

شنید ستم که هر کوکب جهانی است جداگانه زمین و آسمانی است

 

تو پنداری جهانی غیر از این نیست زمین و آسمانی غیر از این نیست

 

چه نیکو و معرفت افزا است سخن سرور اولیا و اشرف اوصیا و رهبر عرفا امیرالمومنین علی، علیه السلام: سبحانک ما اعظم شانک، سبحانک ما اعظم ما نری من خلقک، و ما اصغر عظمه فی جنب قدرتک، و ما هو اهول ما نری من ملکوتک، و ما احقر ذلک فیما غاب عنا من سلطانک، و ما اسبغ نعمک فی الدنیا و ما اصغرها فی نعم الاخره [3] .

یعنی تسبیح تو را می گویم، چه عظیم است شان تو، تسبیح تو را می گویم، چه بزرگ است آنچه را می بینیم از آفرینش تو و چه کوچک است بزرگی آن در کنار قدرت تو، و چه هولناک است آنچه مشاهده می کنیم از ملکوت تو، و چه حقیر است این در جنب آنچه از ما پنهان است از سلطان تو، و.... و البته جهان به حکمت الهی و اراده ازلی، دارای قوانین و قواعدی است که بهتر این است که با اقتباس از قرآن کریم بگوئیم دارای سنتی است و هر پدیده و حادثی معلول علتی است که علوم مادی و طبیعی چیزی غیر از اطلاع و آگاهی بر بخش مختصری از این قواعد و سنن و سلسله علل و معلولات نیست. اما چنان نیست که

 

[ صفحه 19]

 

احتمال وجود عالم غیب، و تاثیر آن در حدوث و بقاء موجودات مادی، و ارتباط وجود ولی و قطب، در تاثیر و تاثری که در اشیاء است، با قانون علیت قابل نفی و انکار باشد، و به طریق اولی نفی ارتباط وجود عالم با وجود ولی قابل اثبات نمی باشد، و هرگز چنین نفی و اثباتی امکان پذیر و معقول و منطقی نیست، زیرا قانون علیت می تواند نفی یا تاثیر بعض اشیاء را در وجود تمام اشیاء یا بعض اشیاء اثبات کند، و به عبارت دیگر اگر با حذف بعضی از عوامل مادی که علیت و ارتباط آن به وجود یک پدیده یا بقاء آن محتمل است، آن پدیده را همچنان باقی و موجود یافتیم، عدم علیت آن عامل، و عدم ارتباط بقاء آن پدیده به وجود آن عامل احتمالی، استکشاف می شود، اما با حذف عاملی که علیت آن نسبت به یک پدیده محتمل باشد، به فرض آن که آن پدیده نیز حذف شود، ثابت نمی شود عاملی که حذفش حذف پدیده را در پی داشت، علت مستقل آن پدیده است، زیرا معلوم نمی شود که تاثیر آن عامل به نحو شرط بوده یا به نحو مقتضی و یا رافع یا مانع یا علت، پس احتمال اینکه چیز دیگر و امر غیبی و غیر قابل تجربه هم در وجود آن به نحو مقتضی یا شرط موثر باشد، نفی نمی شود، چنانکه با از کار انداختن مغز یا قلب، هر چند جسم انسان از کار می افتد و وجود عنصری و مادی او از تحرک و فعالیت باز می ایستد و تاثیر مغز و قلب در کار و اعمال اندام و اعضاء انسان ثابت می شود، اما نمی توان با این آزمایش نفی روح را ثابت نمود و رابطه اعضاء و بدن را در حال سلامت و صحت با روح و تاثیر روح را در آنها، انکار کرد و هرگز صحیح نیست که بگوئیم حیات جزء مادی انسان که اندام او باشد فقط مرتبط به مغز یا قلب است و به روح و عالم غیب ارتباط ندارد.

 

[ صفحه 20]

 

اشتباه نشود، نمی خواهیم با این بیان ارتباط ممکنات را با وجود امام یا اعضاء و اندام انسان را با روح او ثابت نمائیم، بلکه می خواهیم بگوئیم که این ارتباط از مسائلی که با قانون علیت و آزمایش های مادی و تجربی و به اصطلاح بعضی علمی، قابل نفی باشد، نیست. هر چند در مقام پذیرش و ایمان و ایمان به آن باید به دلائلی که برای اثبات این گونه موضوعات اقامه می شود، استناد کرد. و بالاخره می گوئیم ارتباط وجود سائر ممکنات با وجود ولی و قطب جهان، به حکم خبر صادق مصدق، یعنی پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله - و ائمه طاهرین - علیهم السلام - ثابت است، اگر چه این ارتباط غیر ارادی باشد، مثل ارتباط منظومه شمسی با شمس و اجزاء اتم با هسته مرکزی و هزاران هزار روابط تکوینی که در عالم جماد و نبات و حیوان و انسان و بین اعضاء و اجزاء آنها برقرار است، و نفی تاثیر وجود قطب در وجود پدیده های این عالم - باذن الله تعالی - با قانون علیت و تجربه و آزمایش امکان پذیر نیست و امکان احتمال تاثیر آن به هیچ وجه قابل رد نمی باشد. و بنابر این ایمان به آن علاوه بر ادله عقلی با توجه به احادیث و روایات نیز کاملا عقلائی و منطقی است و موجب شرک و غلو و این گونه امور نخواهد بود چنانکه احتمال تاثیر یا یقین به تاثیر هر شی ء در شی ء دیگر - بتقدیر الله تعالی - شرک نمی باشد. و حاصل این توجیه این است که چنانکه در ارتباطات و تاثیر و تاثرها، وجود هسته مرکزی و ما به الارتباط و ما به البقاء و ما به النظام مادی دیده می شود، و مثلا حیات اعضاء و اندام و بخش مادی وجود انسان به وجود مغز و قلب بستگی دارد و حتی بسیاری از تصرفات، و بلکه بیشتر یا همه تصرفات غیب وجود افراد عادی

 

[ صفحه 21]

 

(روح) در این عالم، به این اعضاء بستگی دارد، امکان دارد که وجود قطب و امام نیز ما به الارتباط تکوینی مجموع این عالم باشد. و همان گونه که آن ارتباطات و ارتباط ملائکه با این عالم توجیه می شود، این ارتباط که دلائل عقلی و نقلی بر آن اقامه شده نیز توجیه و تفسیر می شود. [4] .

 

[ صفحه 23]

 

پاورقی

[1] سوره کهف، آیه 109.

[2] سوره روم، آیه 7.

[3] نهج البلاغه، 107.

[4] مناسب این توجیه است، این اشعار از مرحوم حاج میرزا حبیب الله خراسانی:

 

ای چرخ کهن به طلعتت نو

از روی تو مه گرفته پرتو

 

بندی ز کمند تو مجره

نعلی ز سمند تو مه نو

 

از حزم تو شد زمین گرانبار

و از عزم تو شد فلک سبک رو

 

حزمت بزمین که این چنین باش

عزمت به فلک که آن چنان رو

 

ای چاکر در گه تو قیصر

و ای بنده در گه تو خسرو

 

جان بر لب و لب بجان رسیده

و این کارد به استخوان رسیده

 

شمشیر تو در غلاف تا کی

گیتی به تو در خلاف تا کی

 

این ذلت و انکسار تا چند

و این محنت و اعتساف تا کی

 

از دشمن و دوست طعنه تا چند

این فرقت و اختلاف تا کی

 

در دین نبی خلاف تا چند

از راه حق انحراف تا کی

 

از دیده مردم از چه دوری

در مردم دیده عین نوری

 

.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 13:04

Terrific information. Regards!
cialis super acti side effects of cialis buy name brand cialis on line cialis kaufen we like it cialis price where cheapest cialis cialis pills boards 5 mg cialis coupon printable cialis price in bangalore cialis generique
Viagra sans ordonnance
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 19:56

You stated it well.
buy real viagra online pharmacy generic viagra buy soft viagra viagra cheap price order viagra uk where to buy viagra safest place to buy viagra online safe place to buy viagra online uk buy women viagra where to purchase viagra online
Cialis generic
پنجشنبه 2 فروردین 1397 23:43

You said it perfectly.!
cialis dosage recommendations canadian cialis cialis italia gratis cialis australian price when will generic cialis be available only best offers 100mg cialis buy generic cialis dosagem ideal cialis cialis online nederland precios de cialis generico
line lets get rich cheats
چهارشنبه 27 دی 1396 22:33
I think everything said was very reasonable. However, what about this?
what if you added a little information? I mean, I don't want to
tell you how to run your website, but suppose you added a title that grabbed a
person's attention? I mean خورشید مکه
- وابستگی جهان به امام زمان(توجیه 1) is a little boring.
You might glance at Yahoo's front page and watch how they create news headlines to get people interested.
You might add a video or a pic or two to grab people excited
about everything've got to say. In my opinion, it would
make your posts a little livelier.
How long does Achilles tendonitis last for?
شنبه 1 مهر 1396 17:24
hey there and thank you for your info – I've definitely picked up anything new from right here.
I did however expertise several technical issues using this website, since I
experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load correctly.

I had been wondering if your web host is OK? Not that I'm
complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and
could damage your high-quality score if ads and
marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and
could look out for a lot more of your respective fascinating content.
Make sure you update this again soon.
How do you treat a sore Achilles tendon?
شنبه 18 شهریور 1396 12:53
It's an amazing post designed for all the internet people; they will get benefit from it
I am sure.
Foot Problems
سه شنبه 17 مرداد 1396 00:58
Hello! I've been reading your website for some time now
and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from
Humble Tx! Just wanted to mention keep up
the great work!
How much does it cost to lengthen your legs?
شنبه 14 مرداد 1396 02:52
Hello! Quick question that's entirely off topic. Do you know how to
make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my apple iphone.
I'm trying to find a theme or plugin that might be able
to fix this problem. If you have any suggestions, please share.
Appreciate it!
silvathrdiochon.exteen.com
جمعه 13 مرداد 1396 13:45
Hi there, its pleasant post regarding media print, we all be familiar
with media is a impressive source of data.
What is leg length discrepancy?
سه شنبه 3 مرداد 1396 21:45
These are in fact enormous ideas in on the topic of blogging.
You have touched some fastidious points here. Any way keep up wrinting.
Micheline
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:44
magnificent points altogether, you just gained a new reader.
What would you recommend about your submit that you
just made a few days ago? Any sure?
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 20:04
Hey would you mind letting me know which web host you're utilizing?
I've loaded your blog in 3 completely different web
browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.

Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price?
Cheers, I appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo