وابستگی جهان به امام زمان(توجیه 1)

نویسنده : مقنی زاده
تاریخ:جمعه 5 خرداد 1391-21:32

توجیه 1

 

عالم انسان که آن را عالم صغیر می گویند، نمونه کل جهان و مجموع عالم است که آن را عالم کبیر و اکبر می خوانند، چنانکه در شعر منسوب به حضرت امیرالمومنین - علیه السلام - آمده است:

 

اتزعم انک جرم صغیر  و فیک انطوی العالم الاکبر

 

بلکه همه عالمها از عالم اتمها تا عالم منظومه ها و کهکشانها همه و همه نمونه مجموع عالم هستند و چنانکه همه دارای یک نقطه مرکزی هستند که وجودشان به آن مرتبط است و:

 

[ صفحه 16]

 

 

دل هر ذره را که بشکافی  آفتابیش در میان بینی

 

مجموع عالم و کل جهان نیز دارای چنین نقطه مرکزی است. این نقطه مرکزی در ظاهر هر چه باشد، در باطن وجود ولی عصر و قطب هر زمان است، چنانکه نقطه مرکزی انسان در ظاهر مغز است اما در باطن روح انسان یا به تعبیر دیگر قلب او می باشد. انسان ظاهر بین گمان می کند که ارتباطات منحصر در آن چیزهائی است که با حواس ظاهر یا با تجربه دریافت می شود و از ارتباط عالم ظاهر با باطن، و عالم شهادت و حضور با عالم غیب و ماوراء ستور، و محسوس با معقول و آنچه از دسترس تجربه خارج است، غافل است و ارتباطات ظاهری و محسوس را فقط بر اساس تاثیر و تاثر ذاتی اشیاء می پندارد، خصوصا که نظام اتم و کهکشانها را به یک نوع می بیند و تحت یک برنامه و جریان متحد الشکل مشاهده می کند، پس گمان می کند که یک جزء بالذات مرکز و ثابت است و جزء یا اجزاء دیگر بالذات یا به تاثیر دیگر سیار و متحرک است و از تاثیر عالم غیب در آن غافل است و نمی داند که ذلک تقدیر العزیز العلیم

 

در دیده تنگ مورنور است ز او در پای ضعیف پشه زور است ز او

 

ذاتش سزا است مر خداوندی را هر وصف که ناسزا است دور است از او

 

و نمی پرسد که جهت جامعه و ارتباط بخش این اجزاء چیست؟ و چگونه این نظام ها بر آنها حاکم شده و این عناصر مختلف

 

[ صفحه 17]

 

به وجود آمده؟ و کجا و در چه مجلس و محفلی و با کدام عقل و شعوری این قرار با یک دیگر گذاردند که با ترکیبات و اجزاء متفاوت این عناصر را بیافرینند، و از ترکیب آنها این همه صورت های گوناگون را به وجود آورند؟ و چه جهت جامعه ای این جهان را این چنین با هم مرتبط و متناسب ساخته که از قواعد و قوانین و تناسبی که در آن است، بشر توانسته است با کشف قسمتی از آنها، حتی در کیهان و جهان های برین، تصرف و رفت و آمد نماید، و از فاصله میلیون ها سال نوری کسب اطلاع کند؟ خدا دانا است که در این همه عوالم چه خبرها و چه شگفتی ها و چه پدیده ها، و چه زیبائی ها و چه اسرار و روابطی برقرار کرده است، و چه محکم و استوار است این آیه کریمه که می فرماید: قل لو کان البحر مدادا لکمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی و لو جئنا بمثله مددا [1] .

یعنی بگو اگر دریا برای نوشتن کلمات و آثار قدرت و آیات پروردگار من و مخلوقات او مرکب باشد، هر آینه دریا تمام شود پیش از اینکه کلمات پروردگار من تمام شود، اگر چه مانند آن مدد بیاوریم. چه غافل می باشند آنان که چشمشان از ظاهر به باطن نفوذ نمی کند و جهان را و صاحب جهان را نشناخته از این جهان می گذرند و مصداق یعلمون ظاهرا من الحیاه الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون [2] .

به امور ظاهری زندگی دنیا آگاهند ولی از عالم آخرت غافل می باشند.

 

[ صفحه 18]

 

آری همه جا نظام او و دست قدرت او است، از اتم تا کهکشان ها و بالاتر و آنچه هنوز بشر به کشفش موفق نشده، همه آیات و نشانی های اویند.

 

شنید ستم که هر کوکب جهانی است جداگانه زمین و آسمانی است

 

تو پنداری جهانی غیر از این نیست زمین و آسمانی غیر از این نیست

 

چه نیکو و معرفت افزا است سخن سرور اولیا و اشرف اوصیا و رهبر عرفا امیرالمومنین علی، علیه السلام: سبحانک ما اعظم شانک، سبحانک ما اعظم ما نری من خلقک، و ما اصغر عظمه فی جنب قدرتک، و ما هو اهول ما نری من ملکوتک، و ما احقر ذلک فیما غاب عنا من سلطانک، و ما اسبغ نعمک فی الدنیا و ما اصغرها فی نعم الاخره [3] .

یعنی تسبیح تو را می گویم، چه عظیم است شان تو، تسبیح تو را می گویم، چه بزرگ است آنچه را می بینیم از آفرینش تو و چه کوچک است بزرگی آن در کنار قدرت تو، و چه هولناک است آنچه مشاهده می کنیم از ملکوت تو، و چه حقیر است این در جنب آنچه از ما پنهان است از سلطان تو، و.... و البته جهان به حکمت الهی و اراده ازلی، دارای قوانین و قواعدی است که بهتر این است که با اقتباس از قرآن کریم بگوئیم دارای سنتی است و هر پدیده و حادثی معلول علتی است که علوم مادی و طبیعی چیزی غیر از اطلاع و آگاهی بر بخش مختصری از این قواعد و سنن و سلسله علل و معلولات نیست. اما چنان نیست که

 

[ صفحه 19]

 

احتمال وجود عالم غیب، و تاثیر آن در حدوث و بقاء موجودات مادی، و ارتباط وجود ولی و قطب، در تاثیر و تاثری که در اشیاء است، با قانون علیت قابل نفی و انکار باشد، و به طریق اولی نفی ارتباط وجود عالم با وجود ولی قابل اثبات نمی باشد، و هرگز چنین نفی و اثباتی امکان پذیر و معقول و منطقی نیست، زیرا قانون علیت می تواند نفی یا تاثیر بعض اشیاء را در وجود تمام اشیاء یا بعض اشیاء اثبات کند، و به عبارت دیگر اگر با حذف بعضی از عوامل مادی که علیت و ارتباط آن به وجود یک پدیده یا بقاء آن محتمل است، آن پدیده را همچنان باقی و موجود یافتیم، عدم علیت آن عامل، و عدم ارتباط بقاء آن پدیده به وجود آن عامل احتمالی، استکشاف می شود، اما با حذف عاملی که علیت آن نسبت به یک پدیده محتمل باشد، به فرض آن که آن پدیده نیز حذف شود، ثابت نمی شود عاملی که حذفش حذف پدیده را در پی داشت، علت مستقل آن پدیده است، زیرا معلوم نمی شود که تاثیر آن عامل به نحو شرط بوده یا به نحو مقتضی و یا رافع یا مانع یا علت، پس احتمال اینکه چیز دیگر و امر غیبی و غیر قابل تجربه هم در وجود آن به نحو مقتضی یا شرط موثر باشد، نفی نمی شود، چنانکه با از کار انداختن مغز یا قلب، هر چند جسم انسان از کار می افتد و وجود عنصری و مادی او از تحرک و فعالیت باز می ایستد و تاثیر مغز و قلب در کار و اعمال اندام و اعضاء انسان ثابت می شود، اما نمی توان با این آزمایش نفی روح را ثابت نمود و رابطه اعضاء و بدن را در حال سلامت و صحت با روح و تاثیر روح را در آنها، انکار کرد و هرگز صحیح نیست که بگوئیم حیات جزء مادی انسان که اندام او باشد فقط مرتبط به مغز یا قلب است و به روح و عالم غیب ارتباط ندارد.

 

[ صفحه 20]

 

اشتباه نشود، نمی خواهیم با این بیان ارتباط ممکنات را با وجود امام یا اعضاء و اندام انسان را با روح او ثابت نمائیم، بلکه می خواهیم بگوئیم که این ارتباط از مسائلی که با قانون علیت و آزمایش های مادی و تجربی و به اصطلاح بعضی علمی، قابل نفی باشد، نیست. هر چند در مقام پذیرش و ایمان و ایمان به آن باید به دلائلی که برای اثبات این گونه موضوعات اقامه می شود، استناد کرد. و بالاخره می گوئیم ارتباط وجود سائر ممکنات با وجود ولی و قطب جهان، به حکم خبر صادق مصدق، یعنی پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله - و ائمه طاهرین - علیهم السلام - ثابت است، اگر چه این ارتباط غیر ارادی باشد، مثل ارتباط منظومه شمسی با شمس و اجزاء اتم با هسته مرکزی و هزاران هزار روابط تکوینی که در عالم جماد و نبات و حیوان و انسان و بین اعضاء و اجزاء آنها برقرار است، و نفی تاثیر وجود قطب در وجود پدیده های این عالم - باذن الله تعالی - با قانون علیت و تجربه و آزمایش امکان پذیر نیست و امکان احتمال تاثیر آن به هیچ وجه قابل رد نمی باشد. و بنابر این ایمان به آن علاوه بر ادله عقلی با توجه به احادیث و روایات نیز کاملا عقلائی و منطقی است و موجب شرک و غلو و این گونه امور نخواهد بود چنانکه احتمال تاثیر یا یقین به تاثیر هر شی ء در شی ء دیگر - بتقدیر الله تعالی - شرک نمی باشد. و حاصل این توجیه این است که چنانکه در ارتباطات و تاثیر و تاثرها، وجود هسته مرکزی و ما به الارتباط و ما به البقاء و ما به النظام مادی دیده می شود، و مثلا حیات اعضاء و اندام و بخش مادی وجود انسان به وجود مغز و قلب بستگی دارد و حتی بسیاری از تصرفات، و بلکه بیشتر یا همه تصرفات غیب وجود افراد عادی

 

[ صفحه 21]

 

(روح) در این عالم، به این اعضاء بستگی دارد، امکان دارد که وجود قطب و امام نیز ما به الارتباط تکوینی مجموع این عالم باشد. و همان گونه که آن ارتباطات و ارتباط ملائکه با این عالم توجیه می شود، این ارتباط که دلائل عقلی و نقلی بر آن اقامه شده نیز توجیه و تفسیر می شود. [4] .

 

[ صفحه 23]

 

پاورقی

[1] سوره کهف، آیه 109.

[2] سوره روم، آیه 7.

[3] نهج البلاغه، 107.

[4] مناسب این توجیه است، این اشعار از مرحوم حاج میرزا حبیب الله خراسانی:

 

ای چرخ کهن به طلعتت نو

از روی تو مه گرفته پرتو

 

بندی ز کمند تو مجره

نعلی ز سمند تو مه نو

 

از حزم تو شد زمین گرانبار

و از عزم تو شد فلک سبک رو

 

حزمت بزمین که این چنین باش

عزمت به فلک که آن چنان رو

 

ای چاکر در گه تو قیصر

و ای بنده در گه تو خسرو

 

جان بر لب و لب بجان رسیده

و این کارد به استخوان رسیده

 

شمشیر تو در غلاف تا کی

گیتی به تو در خلاف تا کی

 

این ذلت و انکسار تا چند

و این محنت و اعتساف تا کی

 

از دشمن و دوست طعنه تا چند

این فرقت و اختلاف تا کی

 

در دین نبی خلاف تا چند

از راه حق انحراف تا کی

 

از دیده مردم از چه دوری

در مردم دیده عین نوری

 

.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://travolac.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 00:20

Cheers! I like it!
cialis cipla best buy cialis soft tabs for sale price cialis per pill 200 cialis coupon cialis 30 day sample cialis tablets buy online cialis 5mg cialis uk next day tarif cialis france click here take cialis
click now cialis from canada
یکشنبه 2 تیر 1398 08:46

Regards! Useful information.
cialis preise schweiz order a sample of cialis cialis 30 day sample cialis australia org deutschland cialis online cialis tablets for sale we like it safe cheap cialis opinioni cialis generico click here take cialis cialis arginine interactio
http://jeuscenig.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 17:59

Thanks a lot! Excellent information.
can i take cialis and ecstasy cialis tablets for sale only now cialis for sale in us cialis generique cialis pills boards enter site natural cialis cialis for sale only best offers cialis use cialis for sale tadalafil tablets
http://icuner.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 01:01

Regards! Loads of information!

cialis en mexico precio trusted tabled cialis softabs cialis therapie cialis 20 mg cost cialis per paypa online cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis prezzo al pubblico buy cialis sample pack acquistare cialis internet
Cialis canada
جمعه 31 خرداد 1398 08:50

Seriously lots of useful information!
cialis 30 day trial coupon cialis generique 5 mg price cialis best cialis sans ordonnance prices for cialis 50mg how do cialis pills work cialis coupons walgreens price for cialis cialis 5mg billiger pastillas cialis y alcoho
http://smeserov.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 16:10

Wonderful posts. With thanks!
we choice cialis uk cialis rezeptfrei generic cialis 20mg tablets cialis ahumada if a woman takes a mans cialis purchase once a day cialis cialis lilly tadalafi low dose cialis blood pressure cialis soft tabs for sale tarif cialis france
http://trilchasa.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 21:53

Nicely voiced certainly. !
cialis generico en mexico cialis tablets australia cialis 20mg preis cf ou acheter du cialis pas cher canadian drugs generic cialis precios de cialis generico cialis preise schweiz cialis super acti overnight cialis tadalafil cialis side effects
http://tosshalto.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:27

Many thanks. Loads of forum posts!

buying cialis overnight cialis rckenschmerzen tadalafil cialis dosage amounts tadalafil 20 mg prices for cialis 50mg online prescriptions cialis cialis rckenschmerzen buying cialis on internet wow cialis 20
http://trigsupa.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:50

You definitely made the point.
buy cialis online legal safe site to buy cialis online where do you buy cialis cialis rezeptfrei sterreich buying cialis on internet buy cheap cialis in uk click here to buy cialis cialis online napol cialis generisches kanada are there generic cialis
daily cialis price
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:15

Nicely put. Thank you.
prices on cialis 10 mg cheap cialis where cheapest cialis buy cialis uk no prescription prix cialis once a da preis cialis 20mg schweiz generic cialis pro free cialis cialis wir preise rx cialis para comprar
http://wauwingast.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:24

Very good data. Thank you.
cialis uk cialis price in bangalore we like it safe cheap cialis acheter cialis meilleur pri cialis generika in deutschland kaufen cialis therapie tesco price cialis cialis 5 mg schweiz cialis lowest price generic low dose cialis
http://checkdoldgrun.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 21:39

Incredible tons of very good information!
get cheap cialis buy cialis online cheapest generic cialis cialis vs viagra only now cialis 20 mg cialis prices in england cialis daily reviews cialis professional from usa cialis tadalafil if a woman takes a mans cialis
Cialis online
شنبه 25 خرداد 1398 07:36

You definitely made your point!
try it no rx cialis price cialis best tesco price cialis cialis 5 mg effetti collateral buy cialis online cheapest legalidad de comprar cialis buying cialis in colombia when can i take another cialis cialis dose 30mg free generic cialis
http://whidowwei.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 17:29

This is nicely expressed. !
compare prices cialis uk price cialis per pill order cialis from india cialis dose 30mg venta de cialis canada cipla cialis online only best offers cialis use only now cialis for sale in us price cialis wal mart pharmacy cialis without a doctor's prescription
erectile products
جمعه 24 خرداد 1398 15:29
cobra marine radio http://viagralim.us cobra marine radio !
Remarkable! Its genuinely awesome piece of writing, I have got much clear idea concerning from this article.
order cialis canada
جمعه 24 خرداد 1398 02:44

You actually mentioned this effectively.
cialis italia gratis cialis kamagra levitra generico cialis mexico cialis sicuro in linea buying brand cialis online order a sample of cialis cialis daily new zealand comprar cialis 10 espa241a generic cialis callus
generic cialis pill online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 13:03

Thanks. A lot of tips!

india cialis 100mg cost generic for cialis only here cialis pills cialis pills boards cialis kaufen look here cialis order on line tadalafil 20 mg best generic drugs cialis cialis generisches kanada cialis 05
http://macnesing.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 23:08

Valuable material. Thank you!
cialis generisches kanada free generic cialis cialis generic cialis super acti cialis prices in england buying cialis in colombia tesco price cialis cialis diario compra generic cialis with dapoxetine cialis 5 mg funziona
what does viagra do
چهارشنبه 22 خرداد 1398 20:13

Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to the whole thing. Do you have any recommendations for rookie blog writers? I'd genuinely appreciate it.
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 01:09

You've made the point!
cialis 20 mg cut in half online prescriptions cialis cialis et insomni cheap cialis cialis generico en mexico cialis preise schweiz generic cialis with dapoxetine cialis tablets cialis canadian drugs cialis super kamagra
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 19:30

Nicely put, Cheers.
prezzo cialis a buon mercato free generic cialis cialis 20 mg best price cialis kaufen cialis italia gratis callus cialis australia org price cialis wal mart pharmacy opinioni cialis generico rezeptfrei cialis apotheke
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 13:59

Appreciate it! Lots of data!

cialis rezeptfrei generic for cialis generic cialis at the pharmacy buy cialis cialis 05 cialis without a doctor's prescription we recommend cheapest cialis dosagem ideal cialis safe site to buy cialis online cialis dosage
https://www.highlandperthshire.org/blogs
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 21:42
イヴサンローランコピーなど海外ブランドバッグコピー?ブランド財布コピー?ブランド腕時計コピー? ブランドアクセサリーコピー類の通販サイト?スーパーコピーブランド時計財布バッグ2017最新作
http://midirectorioempresarial.es/anade-tu-empresa/
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 21:41
ブランドバッグコピー(N級品)激安通販専門店!
http://ukcanadianpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 08:27

You made your point extremely well!.
canadian medications 247 canada medications cheap canadian drug store online drug store canada drug canada medications buy pharmacy canada reviews online pharmacy canada trust pharmacy of canada drugs for sale in canada
http://www.evreux-nature-environnement.org/v2/node/388
شنبه 17 فروردین 1398 12:55
エルメス財布コピー,偽物ブランド財布スーパーコピー超人気専門サイト問屋。
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 13:34

You mentioned that terrifically.
cialis great britain cialis 5mg billiger how much does a cialis cost buying cialis in colombia purchase once a day cialis cialis online nederland weblink price cialis buy original cialis cialis farmacias guadalajara cialis 10 doctissimo
where to buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 18:23

Awesome content. Kudos!
effetti del cialis prescription doctor cialis price cialis wal mart pharmacy cialis italia gratis precios cialis peru brand cialis generic cialis for sale south africa miglior cialis generico cialis billig cialis coupon
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 22:39

Nicely put. Thanks a lot!
cialis generico postepay overnight cialis tadalafil cialis qualitat deutschland cialis online recommended site cialis kanada cialis online generic cialis with dapoxetine we choice free trial of cialis cialis from canada cialis usa cost
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:56

You actually explained that well!
we choice cialis pfizer india tadalafil 10 mg canadian discount cialis cialis kaufen buy cialis cialis pills in singapore tadalafil 10 mg weblink price cialis cialis 20mg preis cf order generic cialis online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic