تبلیغات
خورشید مکه - وابستگی جهان به امام زمان(توجیه 1)

وابستگی جهان به امام زمان(توجیه 1)

نویسنده : مقنی زاده
تاریخ:جمعه 5 خرداد 1391-20:32

توجیه 1

 

عالم انسان که آن را عالم صغیر می گویند، نمونه کل جهان و مجموع عالم است که آن را عالم کبیر و اکبر می خوانند، چنانکه در شعر منسوب به حضرت امیرالمومنین - علیه السلام - آمده است:

 

اتزعم انک جرم صغیر  و فیک انطوی العالم الاکبر

 

بلکه همه عالمها از عالم اتمها تا عالم منظومه ها و کهکشانها همه و همه نمونه مجموع عالم هستند و چنانکه همه دارای یک نقطه مرکزی هستند که وجودشان به آن مرتبط است و:

 

[ صفحه 16]

 

 

دل هر ذره را که بشکافی  آفتابیش در میان بینی

 

مجموع عالم و کل جهان نیز دارای چنین نقطه مرکزی است. این نقطه مرکزی در ظاهر هر چه باشد، در باطن وجود ولی عصر و قطب هر زمان است، چنانکه نقطه مرکزی انسان در ظاهر مغز است اما در باطن روح انسان یا به تعبیر دیگر قلب او می باشد. انسان ظاهر بین گمان می کند که ارتباطات منحصر در آن چیزهائی است که با حواس ظاهر یا با تجربه دریافت می شود و از ارتباط عالم ظاهر با باطن، و عالم شهادت و حضور با عالم غیب و ماوراء ستور، و محسوس با معقول و آنچه از دسترس تجربه خارج است، غافل است و ارتباطات ظاهری و محسوس را فقط بر اساس تاثیر و تاثر ذاتی اشیاء می پندارد، خصوصا که نظام اتم و کهکشانها را به یک نوع می بیند و تحت یک برنامه و جریان متحد الشکل مشاهده می کند، پس گمان می کند که یک جزء بالذات مرکز و ثابت است و جزء یا اجزاء دیگر بالذات یا به تاثیر دیگر سیار و متحرک است و از تاثیر عالم غیب در آن غافل است و نمی داند که ذلک تقدیر العزیز العلیم

 

در دیده تنگ مورنور است ز او در پای ضعیف پشه زور است ز او

 

ذاتش سزا است مر خداوندی را هر وصف که ناسزا است دور است از او

 

و نمی پرسد که جهت جامعه و ارتباط بخش این اجزاء چیست؟ و چگونه این نظام ها بر آنها حاکم شده و این عناصر مختلف

 

[ صفحه 17]

 

به وجود آمده؟ و کجا و در چه مجلس و محفلی و با کدام عقل و شعوری این قرار با یک دیگر گذاردند که با ترکیبات و اجزاء متفاوت این عناصر را بیافرینند، و از ترکیب آنها این همه صورت های گوناگون را به وجود آورند؟ و چه جهت جامعه ای این جهان را این چنین با هم مرتبط و متناسب ساخته که از قواعد و قوانین و تناسبی که در آن است، بشر توانسته است با کشف قسمتی از آنها، حتی در کیهان و جهان های برین، تصرف و رفت و آمد نماید، و از فاصله میلیون ها سال نوری کسب اطلاع کند؟ خدا دانا است که در این همه عوالم چه خبرها و چه شگفتی ها و چه پدیده ها، و چه زیبائی ها و چه اسرار و روابطی برقرار کرده است، و چه محکم و استوار است این آیه کریمه که می فرماید: قل لو کان البحر مدادا لکمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی و لو جئنا بمثله مددا [1] .

یعنی بگو اگر دریا برای نوشتن کلمات و آثار قدرت و آیات پروردگار من و مخلوقات او مرکب باشد، هر آینه دریا تمام شود پیش از اینکه کلمات پروردگار من تمام شود، اگر چه مانند آن مدد بیاوریم. چه غافل می باشند آنان که چشمشان از ظاهر به باطن نفوذ نمی کند و جهان را و صاحب جهان را نشناخته از این جهان می گذرند و مصداق یعلمون ظاهرا من الحیاه الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون [2] .

به امور ظاهری زندگی دنیا آگاهند ولی از عالم آخرت غافل می باشند.

 

[ صفحه 18]

 

آری همه جا نظام او و دست قدرت او است، از اتم تا کهکشان ها و بالاتر و آنچه هنوز بشر به کشفش موفق نشده، همه آیات و نشانی های اویند.

 

شنید ستم که هر کوکب جهانی است جداگانه زمین و آسمانی است

 

تو پنداری جهانی غیر از این نیست زمین و آسمانی غیر از این نیست

 

چه نیکو و معرفت افزا است سخن سرور اولیا و اشرف اوصیا و رهبر عرفا امیرالمومنین علی، علیه السلام: سبحانک ما اعظم شانک، سبحانک ما اعظم ما نری من خلقک، و ما اصغر عظمه فی جنب قدرتک، و ما هو اهول ما نری من ملکوتک، و ما احقر ذلک فیما غاب عنا من سلطانک، و ما اسبغ نعمک فی الدنیا و ما اصغرها فی نعم الاخره [3] .

یعنی تسبیح تو را می گویم، چه عظیم است شان تو، تسبیح تو را می گویم، چه بزرگ است آنچه را می بینیم از آفرینش تو و چه کوچک است بزرگی آن در کنار قدرت تو، و چه هولناک است آنچه مشاهده می کنیم از ملکوت تو، و چه حقیر است این در جنب آنچه از ما پنهان است از سلطان تو، و.... و البته جهان به حکمت الهی و اراده ازلی، دارای قوانین و قواعدی است که بهتر این است که با اقتباس از قرآن کریم بگوئیم دارای سنتی است و هر پدیده و حادثی معلول علتی است که علوم مادی و طبیعی چیزی غیر از اطلاع و آگاهی بر بخش مختصری از این قواعد و سنن و سلسله علل و معلولات نیست. اما چنان نیست که

 

[ صفحه 19]

 

احتمال وجود عالم غیب، و تاثیر آن در حدوث و بقاء موجودات مادی، و ارتباط وجود ولی و قطب، در تاثیر و تاثری که در اشیاء است، با قانون علیت قابل نفی و انکار باشد، و به طریق اولی نفی ارتباط وجود عالم با وجود ولی قابل اثبات نمی باشد، و هرگز چنین نفی و اثباتی امکان پذیر و معقول و منطقی نیست، زیرا قانون علیت می تواند نفی یا تاثیر بعض اشیاء را در وجود تمام اشیاء یا بعض اشیاء اثبات کند، و به عبارت دیگر اگر با حذف بعضی از عوامل مادی که علیت و ارتباط آن به وجود یک پدیده یا بقاء آن محتمل است، آن پدیده را همچنان باقی و موجود یافتیم، عدم علیت آن عامل، و عدم ارتباط بقاء آن پدیده به وجود آن عامل احتمالی، استکشاف می شود، اما با حذف عاملی که علیت آن نسبت به یک پدیده محتمل باشد، به فرض آن که آن پدیده نیز حذف شود، ثابت نمی شود عاملی که حذفش حذف پدیده را در پی داشت، علت مستقل آن پدیده است، زیرا معلوم نمی شود که تاثیر آن عامل به نحو شرط بوده یا به نحو مقتضی و یا رافع یا مانع یا علت، پس احتمال اینکه چیز دیگر و امر غیبی و غیر قابل تجربه هم در وجود آن به نحو مقتضی یا شرط موثر باشد، نفی نمی شود، چنانکه با از کار انداختن مغز یا قلب، هر چند جسم انسان از کار می افتد و وجود عنصری و مادی او از تحرک و فعالیت باز می ایستد و تاثیر مغز و قلب در کار و اعمال اندام و اعضاء انسان ثابت می شود، اما نمی توان با این آزمایش نفی روح را ثابت نمود و رابطه اعضاء و بدن را در حال سلامت و صحت با روح و تاثیر روح را در آنها، انکار کرد و هرگز صحیح نیست که بگوئیم حیات جزء مادی انسان که اندام او باشد فقط مرتبط به مغز یا قلب است و به روح و عالم غیب ارتباط ندارد.

 

[ صفحه 20]

 

اشتباه نشود، نمی خواهیم با این بیان ارتباط ممکنات را با وجود امام یا اعضاء و اندام انسان را با روح او ثابت نمائیم، بلکه می خواهیم بگوئیم که این ارتباط از مسائلی که با قانون علیت و آزمایش های مادی و تجربی و به اصطلاح بعضی علمی، قابل نفی باشد، نیست. هر چند در مقام پذیرش و ایمان و ایمان به آن باید به دلائلی که برای اثبات این گونه موضوعات اقامه می شود، استناد کرد. و بالاخره می گوئیم ارتباط وجود سائر ممکنات با وجود ولی و قطب جهان، به حکم خبر صادق مصدق، یعنی پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله - و ائمه طاهرین - علیهم السلام - ثابت است، اگر چه این ارتباط غیر ارادی باشد، مثل ارتباط منظومه شمسی با شمس و اجزاء اتم با هسته مرکزی و هزاران هزار روابط تکوینی که در عالم جماد و نبات و حیوان و انسان و بین اعضاء و اجزاء آنها برقرار است، و نفی تاثیر وجود قطب در وجود پدیده های این عالم - باذن الله تعالی - با قانون علیت و تجربه و آزمایش امکان پذیر نیست و امکان احتمال تاثیر آن به هیچ وجه قابل رد نمی باشد. و بنابر این ایمان به آن علاوه بر ادله عقلی با توجه به احادیث و روایات نیز کاملا عقلائی و منطقی است و موجب شرک و غلو و این گونه امور نخواهد بود چنانکه احتمال تاثیر یا یقین به تاثیر هر شی ء در شی ء دیگر - بتقدیر الله تعالی - شرک نمی باشد. و حاصل این توجیه این است که چنانکه در ارتباطات و تاثیر و تاثرها، وجود هسته مرکزی و ما به الارتباط و ما به البقاء و ما به النظام مادی دیده می شود، و مثلا حیات اعضاء و اندام و بخش مادی وجود انسان به وجود مغز و قلب بستگی دارد و حتی بسیاری از تصرفات، و بلکه بیشتر یا همه تصرفات غیب وجود افراد عادی

 

[ صفحه 21]

 

(روح) در این عالم، به این اعضاء بستگی دارد، امکان دارد که وجود قطب و امام نیز ما به الارتباط تکوینی مجموع این عالم باشد. و همان گونه که آن ارتباطات و ارتباط ملائکه با این عالم توجیه می شود، این ارتباط که دلائل عقلی و نقلی بر آن اقامه شده نیز توجیه و تفسیر می شود. [4] .

 

[ صفحه 23]

 

پاورقی

[1] سوره کهف، آیه 109.

[2] سوره روم، آیه 7.

[3] نهج البلاغه، 107.

[4] مناسب این توجیه است، این اشعار از مرحوم حاج میرزا حبیب الله خراسانی:

 

ای چرخ کهن به طلعتت نو

از روی تو مه گرفته پرتو

 

بندی ز کمند تو مجره

نعلی ز سمند تو مه نو

 

از حزم تو شد زمین گرانبار

و از عزم تو شد فلک سبک رو

 

حزمت بزمین که این چنین باش

عزمت به فلک که آن چنان رو

 

ای چاکر در گه تو قیصر

و ای بنده در گه تو خسرو

 

جان بر لب و لب بجان رسیده

و این کارد به استخوان رسیده

 

شمشیر تو در غلاف تا کی

گیتی به تو در خلاف تا کی

 

این ذلت و انکسار تا چند

و این محنت و اعتساف تا کی

 

از دشمن و دوست طعنه تا چند

این فرقت و اختلاف تا کی

 

در دین نبی خلاف تا چند

از راه حق انحراف تا کی

 

از دیده مردم از چه دوری

در مردم دیده عین نوری

 

.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 12:34

You mentioned that terrifically.
cialis great britain cialis 5mg billiger how much does a cialis cost buying cialis in colombia purchase once a day cialis cialis online nederland weblink price cialis buy original cialis cialis farmacias guadalajara cialis 10 doctissimo
where to buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 17:23

Awesome content. Kudos!
effetti del cialis prescription doctor cialis price cialis wal mart pharmacy cialis italia gratis precios cialis peru brand cialis generic cialis for sale south africa miglior cialis generico cialis billig cialis coupon
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 21:39

Nicely put. Thanks a lot!
cialis generico postepay overnight cialis tadalafil cialis qualitat deutschland cialis online recommended site cialis kanada cialis online generic cialis with dapoxetine we choice free trial of cialis cialis from canada cialis usa cost
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:56

You actually explained that well!
we choice cialis pfizer india tadalafil 10 mg canadian discount cialis cialis kaufen buy cialis cialis pills in singapore tadalafil 10 mg weblink price cialis cialis 20mg preis cf order generic cialis online
buy cialis online best price
سه شنبه 13 آذر 1397 19:30

Many thanks. Loads of posts!

cialis italia gratis generico cialis mexico estudios de cialis genricos female cialis no prescription cialis 20 mg cialis generic tadalafil buy cialis 5 effetti collaterali cialis patentablauf in deutschland where do you buy cialis cialis soft tabs for sale
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 08:29

You said it perfectly.!
tadalafilo cialis patentablauf in deutschland cialis 100mg suppliers i recommend cialis generico cialis daily dose generic cialis purchasing cialis 200 dollar savings card buying brand cialis online buy cialis cheap 10 mg trusted tabled cialis softabs
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 20:36

Seriously a lot of wonderful data.
free generic cialis cialis 05 cialis flussig deutschland cialis online miglior cialis generico if a woman takes a mans cialis brand cialis generic precios de cialis generico import cialis cialis tablets australia
buy cialis pills online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:06

Very good write ups. With thanks.
where cheapest cialis tadalafil tablets buy cialis sample pack cialis 20 mg best price how much does a cialis cost cialis with 2 days delivery if a woman takes a mans cialis cialis e hiv buy generic cialis can i take cialis and ecstasy
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 20:07

You said it adequately..
opinioni cialis generico comprar cialis 10 espa241a we recommend cialis best buy cialis canada cialis herbs viagra cialis levitra cialis dosage recommendations online cialis acheter cialis meilleur pri cialis side effects
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:32

Many thanks! I enjoy it.
cialis coupon cialis 5 mg schweiz cialis official site cialis 10mg prix pharmaci prices on cialis 10 mg buy cialis cialis reviews cialis 10 doctissimo 40 mg cialis what if i take prix cialis once a da
buy cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 20:20

You definitely made the point.
canadian cialis cialis generico en mexico cialis venta a domicilio buying brand cialis online cialis soft tabs for sale does cialis cause gout can i take cialis and ecstasy cialis e hiv ou acheter du cialis pas cher comprar cialis navarr
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 07:12

This is nicely expressed. .
click here take cialis cialis online cialis 200 dollar savings card we choice cialis pfizer india tadalafil 10 mg buy online cialis 5mg overnight cialis tadalafil order cialis from india prescription doctor cialis the best site cialis tablets
buy cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 19:53

Wow quite a lot of awesome tips.
buy cialis online cheapest generico cialis mexico buy original cialis brand cialis nl cialis cost where do you buy cialis cialis side effects dangers cialis for sale 200 cialis coupon we choice cialis pfizer india
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 08:05

Kudos, Awesome information.
cialis generique 5 mg miglior cialis generico link for you cialis price cialis side effects cialis with 2 days delivery we choice cialis pfizer india brand cialis nl cialis rezeptfrei only now cialis 20 mg cialis 20mg
buy cialis cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 20:56

Really a good deal of wonderful facts!
cialis coupon cialis uk cialis 5 mg effetti collateral cialis generico online brand cialis nl cialis dosage cheap cialis bulk cialis buy original cialis cialis australian price
buy cialis online us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:20

You expressed that well!
cialis 5mg cialis sale online cialis per paypa cialis flussig acheter cialis meilleur pri cialis official site how much does a cialis cost free generic cialis cialis professional from usa generic cialis in vietnam
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 20:32

Many thanks. A lot of tips.

link for you cialis price generic cialis levitra deutschland cialis online cialis 20 mg order cialis from india generic for cialis buying cialis in colombia rezeptfrei cialis apotheke we like it cialis soft gel cialis generico online
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:46

Amazing postings. Kudos!
callus 5 mg cialis pharmacie en ligne i recommend cialis generico cialis from canada buying cialis overnight buy cheap cialis in uk prescription doctor cialis cialis vs viagra cialis for sale south africa generic cialis tadalafil
buy cialis online cheap
چهارشنبه 11 مهر 1397 10:47

Nicely put, Thank you.
cialis 20 mg cialis daily the best site cialis tablets acheter du cialis a geneve buy cialis online legal low cost cialis 20mg cialis online we recommend cialis info cialis cost online cialis
Cialis 20 mg
دوشنبه 9 مهر 1397 08:39

Regards. Excellent stuff.
cialis generic availability wow cialis tadalafil 100mg cialis from canada bulk cialis cialis authentique suisse buy name brand cialis on line canadian cialis viagra vs cialis vs levitra i recommend cialis generico buy cialis
online pharmacies in usa
یکشنبه 1 مهر 1397 09:04

You mentioned this really well!
canadian pharmaceuticals companies canadian medications 247 canada rx canadian medications pharmacy canada medications information canadian prescriptions online serc 24 mg north west pharmacy canada pharmacy canada 24 canada viagra drugs for sale online
http://viagrayosale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:58

Nicely put, Kudos.
ou acheter du cialis pas cher we choice cialis pfizer india cialis generico en mexico only best offers cialis use tadalafil 20mg cialis canada i recommend cialis generico cialis uk next day click now cialis from canada cialis therapie
http://eddrugsgeneric.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 20:54

Kudos! Lots of forum posts!

cialis coupon overnight cialis tadalafil achat cialis en itali dose size of cialis cialis for sale prescription doctor cialis rezeptfrei cialis apotheke cost of cialis per pill order cialis from india cialis side effects
buy pfizer viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 15:15

Appreciate it, Plenty of material.

buy viagra walgreens lowest price viagra sildenafil prescription buy viagra online prescription buying viagra ireland generic viagra buy online viagra on prescription uk sildenafil buy viagra cvs buy viagra online no rx
http://cialissy.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:51

This is nicely put! !
cialis therapie 40 mg cialis what if i take viagra vs cialis pastillas cialis y alcoho cialis side effects buy generic cialis cialis taglich american pharmacy cialis prezzo cialis a buon mercato cialis price in bangalore
http://cialisvonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 20:35

With thanks! A lot of info.

deutschland cialis online acheter cialis kamagra safe dosage for cialis cialis generico online get cheap cialis prescription doctor cialis cialis for bph cialis qualitat estudios de cialis genricos generic for cialis
http://babecolate.com/how-to-buy-cialis.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 23:57

Excellent facts. Cheers.
how do cialis pills work no prescription cialis cheap buy online cialis 5mg cialis 5 mg calis callus cialis 05 cialis price in bangalore we recommend cialis best buy online cialis
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 13:04

Terrific information. Regards!
cialis super acti side effects of cialis buy name brand cialis on line cialis kaufen we like it cialis price where cheapest cialis cialis pills boards 5 mg cialis coupon printable cialis price in bangalore cialis generique
Viagra sans ordonnance
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 19:56

You stated it well.
buy real viagra online pharmacy generic viagra buy soft viagra viagra cheap price order viagra uk where to buy viagra safest place to buy viagra online safe place to buy viagra online uk buy women viagra where to purchase viagra online
Cialis generic
پنجشنبه 2 فروردین 1397 23:43

You said it perfectly.!
cialis dosage recommendations canadian cialis cialis italia gratis cialis australian price when will generic cialis be available only best offers 100mg cialis buy generic cialis dosagem ideal cialis cialis online nederland precios de cialis generico
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo