معنا و چگونگی ارتباط با امام مهدى علیه السلام در زمان غیبت کبری

نویسنده : مقنی زاده
تاریخ:دوشنبه 5 دی 1390-22:13

یکی از مسائل مهم و اختلافبرانگیزى كه پیرامون امام مهدىعلیه السلام مطرح مىباشد و كتابهایى نیز در بررسى جوانب آن نوشته و تألیف مىشود، ارتباط با امام مهدىعلیه السلام در زمان غیبت كبرى است. این اختلاف نظرها شامل معنى، لزوم، امكان و یا عدمامكان ارتباط، انواع ارتباط و... مى باشد. ما در این مقام به بحث و بررسى مختصر پیرامون معنى، لزوم و اهداف ارتباط با امام عصرعلیه السلام خواهیم پرداخت.

الف) معناى ارتباط

«ارتباط» و «مرابطه»، دو مصدر از مادهى ربط مىباشند؛ ربط به معناى گرهزدن و متصل كردن چیزى به چیز دیگر است و به شخصى كه دو چیز را به یكدیگر متصل نماید و پیوند دهد، مرابط گویند؛ یكى از القاب شریف امام زمانعلیه السلام «مرابط»(1) است ؛ زیرا ایشان وسیلهى اتصال و ارتباط بین آسمان و زمین و پیوند دهندهى بین خداى متعال و خلق است.(2)

اما در اصطلاح، ارتباط به معناى رابطه برقرار شدن بین دو شخص است كه گاهى این ارتباط به صورت ملاقات حضورى، یا ارسال توقیع و نامه و یا گاهى بهصورت مشاهده در عالم رؤیا، مكاشفه و مشاهده و بالاخره گاهى به وسیلهى نائب و واسطهاى كه نقش ارتباطى بین او و شخص مورد نظرش را ایفاء مى كند، مىباشد.

با توجه به معانىاى كه بدان اشاره شد، ارتباط با امام زمانعلیه السلام نیز به صورتهاى زیر تصور مى شود:

یا به معناى ملاقات حضورى با ایشان است؛

یا به واسطهى نامه و عریضه است؛

یا مشاهدهى ایشان در عالم رؤیا، مكاشفه و مشاهده است؛

یا ارتباط به وسیلهى نائب و واسطه بین ایشان و شیعیان است كه در مباحث بعدى به بحث تفصیلى آن خواهیم پرداخت.

ب) لزوم ارتباط

یكى از مباحث مربوط به ارتباط با امام مهدىعلیه السلام در عصر غیبت كبرى، لزوم ارتباط با آن جناب است كه در اینجا به بحث پیرامون لزوم ارتباط با امام مهدىعلیه السلام نشسته و با توجه به دو دلیل عقلى و نقلى، به لزوم آن پى خواهیم برد.

1 . دلیل عقلى: نیاز جامعهى بشرى به هدایت مستمر

از یك سو شكى نیست كه انسان مدنى الطبع و داراى گرایش به زندگى اجتماعى است. از طرفى دیگر زندگى اجتماعى نیازمند قانونهاى عادلانه است ؛ اما انسانها غالباً براساس منافع خود حركت مىكنند و جانب انصاف را نگه نمىدارند و همین امر موجب تنازع و كشمكش بین افراد جامعه شده، از این رهگذر آثار سوء آن موجب از هم گسستن اركان جامعه مىشود.

بنابراین براى حفظ و پایدارى نظام جامعه و برپایى جامعهاى سالم و كامل به چند چیز نیاز است:

الف - قانون دقیق، كامل و محكم كه محدودهى هر فرد را در قبال خویش و جامعه تعیین نماید.

ب - قانونگذار داراى شرایط تام و كامل، یعنى قانونگذارى كه داراى شناخت كاملى از انسان در زمینههاى مختلف از جمله روحى، فطرى، عاطفى، اجتماعى و... باشد، و در وضع قانون نیز انتفاع شخصى براى خویش در نظر نگیرد.

با رجوع به عقل و تأملى پیرامون این قانونگذار، تنها خالق انسان مىتواند بهترین قانونگذار و واضع بهترین و كاملترین قوانین بشرى باشد؛ زیرا تنها اوست كه داراى این دو شرط (شناخت كامل از انسان و نیازهاى او و دیگرى عدمانتفاع شخصى) مىباشد. با این تفاصیل و به مقتضاى حكمت الهى، ابلاغ و رسانیدن آن قوانین به انسانها بر خداوند واجب است.(3) به عبارت دیگر، حكمت الهى اقتضا مىكند كه هر كس را كه خلق مىكند، هدایت نیز بفرماید(4)؛ لذا بر خالق لازم است كه تمام دستورات رستگارى را براى مردم ارسال نماید. بنابراین وجود افرادى معصوم در میان مردم براى رساندن امر خدا و نهى او به مردم ضرورى است. انبیا و اوصیاى الهى بهعنوان واسطهى میان خدا و مردم همواره دستورات و قوانین الهى را به مردم ابلاغ كردهاند و آنان را به راههاى كسب منافع و دفع ضررهایشان آگاه نمودهاند.(5) در حال حاضر نیز وظیفهى تبیین علوم و معارف و قوانین الهى بر عهدهى آخرین ذخیره الهى، آخرین وصى خاتم الانبیاءصلى الله علیه وآله، امام مهدىعلیه السلام مى باشد.

حال براى كسب این علوم و معارف باید فردفرد انسانها خود را مرتبط با آن نمایندهى الهى نمایند و با كسب علوم و معارف در زمینههاى مختلف، در جنبههاى متعدد پیشرفت نموده و لحظه به لحظه به آن حیات طیبه و مدینهى فاضلهاى كه مطلوب خداى تعالى است، دست یابند.

2 . دلیل نقلى

دومین دلیل براى لزوم رابطه با امام مهدىعلیه السلام، همان آیهى شریفه 200 سوره آل عمران و روایات متعددى است كه در آنها خداى متعال و چهارده معصوم پاكعلیهم السلام، مؤمنین را به ارتباط با امام مهدىعلیه السلام امر فرمودهاند، كه در اینجا به بیان برخى از روایات وارده در این باب مى پردازیم:

محمدبن ابراهیم نعمانى در كتاب غیبت مىنویسد: بریدبن معاویة عجلى، از ابوجعفر محمدبنعلىباقرعلیه السلام در بارهى فرمودهى خداى [عزّ و جلّ]: (یا ایهُّاالذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقواللّه لعلَّكم تفلحون)(6) روایت مىكند كه آن حضرت فرمود: صبر كنید بر اَداى فرایض و در برابر دشمنتان پایدارى كنید و با امامتان )كه انتظارش را مى كشید) مرابطه نمایید.(7)

و نیز امام صادقعلیه السلام پیرامون این آیهى شریفه مىفرماید:... صبر كنید بر دستورات دینتان، یكدیگر را به صبر در برابر دشمنانتان وادار كنید و مرابطه كنید با امامتان بر آنچه كه به شما امر    مى كند و بر شما واجب مى گرداند.(8)

ج) هدفهاو فوائد ارتباط با امام مهدىعلیه السلام

ارتباط با امام مهدى علیه السلام داراى فوائد، آثار و بركات بسیارى است ؛ زیرا اگر اینچنین نمىبود، خداى تعالى در كتاب شریف و با عظمتش، مؤمنین و شیعیان را امر به ارتباط با امامشانعلیه السلام نمىفرمود؛ لذا در این قسمت از بحث به بیان پارهاى از این آثار و فوائد خواهیم پرداخت.

1 . اولین هدفى كه براى ارتباط باامام عصرعلیه السلام مىتوان بیان نمود، انجام امر الهى است كه اطاعت خداى تعالى فىنفسه، موجب قرب به او مىشود؛ همانطور كه شخصى از امام باقرعلیه السلام، پیرامون بهترین چیزى كه بندگان به خداى تعالى تقرب مىجویند سؤال كرد، آن حضرت در جواب فرمودند: بهترین چیزى كه بندگان به وسیلهى آن به خداوند عزّو جلّ تقرب مى جویند، اطاعت خداوند و اطاعت پیامبر اكرمصلى الله علیه وآله و اولى الامرعلیه السلام است.(9)

2 . برآورده شدن حاجات و استجابت دعوات، از فوائد دیگرارتباط با امام مهدىعلیه السلام است؛ زیرا براى عرضه آنها به نزد خداى تعالى، نیازمند ارتباط با امامعلیه السلام هستیم. به عبارت دیگر باید بهواسطهى ارتباط به آنها و متوسل شدن به آن انوار مقدسه، به خداى تعالى مرتبط شویم تا دعاهایمان مستجاب و حاجتمان برآورده شود. در بحارالانوار از حضرت رضاعلیه السلام روایتى در این باره بیان شده است كه فرمود: هرگاه سختى و گرفتارى بر شما وارد شده، به وسیلهى ما از خداى عزّ و جلّ كمك بخواهید و این است معناى فرموده خداى تعالى كه: «ولله الاسماءالحسنى فأدعوه بها(10)».(11)

3 . سومین فایدهى ارتباط با امام مهدىعلیه السلام ،تمسك به حبل الهى و در پى آن هدایت شدن به صراط مستقیم؛ است. همانطور در زیارت جامعه در این باره عرضه مىداریم: (هدى من اعتصم بكم)؛ یعنى كسى كه تمسك به شما نمود و مرتبط با شما گشت، هدایت شد.(12)

4 . فائدهى دیگر اینكه، به واسطهى ارتباط با معصومانعلیه السلام بالاخص امام مهدىعلیه السلام است كه مىتوان خداى تعالى را حقیقتاً عبادت كرد و خداى تعالى را شناخت و عارف به خداوند جلّ على شد؛ و به واسطهى ارتباط با آنها است كه خداى تعالى را به یگانگى و احدیت مىتوان شناخت ؛ همانطور كه مؤلف كتاب شریف بصائرالدرجات از امام باقرعلیه السلام روایت كرده است كه فرمود: به سبب ما خدا عبادت مىشود؛ به سبب ما خدا شناخته مىشود؛ به سبب ما خدا را به یگانگى مىشناسند و محمدصلى الله علیه وآله حجاب خداست؛ یعنى واسطهى بین خدا و خلق است.(13)

پی نوشتها :

1 - حضرت مهدى (علیه السّلام) در توقیعى به شیخ مفید(ره) خود را مرابط فى سبیل الله معرفى فرمودند، آنجا كه مرقوم فرمودند: «من عبدالله المرابط فى سبیله...» (كلمة الامام المهدى (علیه السّلام)، 146- احتجاج / 2 / ص 124) .

2 - »این السببالمتصل بین الارض و السماء» (دعاى ندبه) .

3 - آیهى شریفهى»لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (سوره حدید، آیه 25) ناظر به همین معنى است.

4 - »ربُّناالَّذى أعطى كلَّ شىءٍ خلقه ثم هَدى»؛ سوره طه ، آیه 50.

5 . اقتباس از كتاب محاضرات فى الالهیات، تألیف جعفر سبحانى، تلخیص على ربانى گلپایگانى، ص 247 و 248 و 249.

6 - سوره آل عمران، آیه 200.

7 - كتاب الغیبة نعمانى، ص 105؛ تفسیرالبرهان، ج 1، ص334.

8 - سیدهاشم بحرانى، البرهان ،ج 1 ،ص 334، ح 8.

9 - محمدبنیعقوب كلینى، اصول كافى، ج1، ص38.

10 - سورهى اعراف ، آیه 180.

11 - محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج94، ص22، ح 17.

12 - زیارت جامعه كبیره

13 - بصائرالدرجات ص 64.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
viagra 100mg instructions
چهارشنبه 22 خرداد 1398 20:14

Nice post. I used to be checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information specifically the remaining part :) I take care of such info much. I used to be looking for this particular information for a long time. Thank you and good luck.
http://opticaporlacara.com/tag/personajes/
شنبه 31 فروردین 1398 05:55
モンクレール ダウン2017秋冬新作ブランドスーパーコピー代引き
http://www.datamars.com.ar/br/identificacion
شنبه 31 فروردین 1398 05:54
スーパーコピーブランド国内販売店 ?
http://www.philaahzophy.com/tag/tobacco/
شنبه 17 فروردین 1398 12:55
大人気 美品 LOUIS VUITTON ルイ ヴィトン 腕時計_ブランドコピー時計_時計 スーパーコピー 優良店
How do you get a growth spurt?
جمعه 13 مرداد 1396 21:35
Thank you for the auspicious writeup. It in fact used to be a amusement account it.
Look complicated to more added agreeable
from you! However, how could we communicate?
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 04:40
Simply wish to say your article is as astonishing. The clarity for your publish is
simply excellent and that i can assume you're knowledgeable on this subject.
Well along with your permission let me to clutch your feed to keep up to date with imminent post.
Thank you one million and please continue the gratifying work.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 10:08
It's amazing to pay a quick visit this website and reading the views of
all colleagues regarding this article, while I am also eager
of getting knowledge.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic