تبلیغات
خورشید مکه - آثار اجتماعی انتظار

آثار اجتماعی انتظار

نویسنده : مقنی زاده
تاریخ:دوشنبه 28 شهریور 1390-00:30

علاوه بر آن چه در فرهنگ اسلامی در باب مفهوم انتظار بیان شده است، آثار اجتماعی این اصلف پرمعنا و شورانگیز به نحوی شایسته، اصالت و ابعاد تعالی بخش آن را متجلّی میسازد. به دیگر سخن، اگر پرسش شود كه اعتقاد به این اصل چه فایدهای دارد یا اعتقاد و عدم اعتقاد به این اصل چه نقش مثبت یا منفی در رسالت، مسؤولیت و وظیفه ی فردی و اجتماعی ما دارد و اساساً در زندگی امروزی ما چه تأثیری میتواند به جای گذارد، حوزه دیگری از بحث انتظار، به عنوان فواید فردی و اجتماعی آن، در پیش روی ما گشوده میشود. در حقیقت، این استنتاج همانند برداشتی است كه ما از عمل به اسلام واعتقاد به امامت قائلیم و آنها را موثردرشرایط وضعی خود دراین دنیا وهم چنین درآخرت می دانیم. دراین تحلیل ،انتظاراز دو وجه منفی ومثبت آن ارزیابی می گردد.

درانتظارمنفی اعتقاد به غیبت امام مهدی علیه السلام وسرانجام ظهورایشان،بزرگترین سلاح برای دفاع ازوضع موجود و بزرگترین عامل برای توجیه فسادی است كه بایك منحنی تصاعدی بالامی رود،زیرامعتقداست نجات بشرفقط درآخرالزمان محقق می شودونه حال،وآن هم به دست او ونه هیچ كس دیگر. امّا در انتظار مثبت، آماده باشف مستمرّی مطرح است كه در تلاش مداوم برای دستیابی به وضع بهتر است. در این دیدگاه، انسان منتظفر، هر لحظه احتمال میدهد كه زمان انقلاب نهایی فرا رسد و او خود را مسؤول و موظّف به شركت در ا ین جهاد جهانی، كه یقینی است، میداند. بدین ترتیب، مردمی كه مجهز به اصل «انتظار»اند، از نیرومندترین سلاح برای نابودی فساد و بزرگترین ضربه برای كوبیدن ظلم و بیشترین انرژی برای حركت به طرف آینده بهرهمند هستند. زیرا:

اوّلاً، انتظار در چنین تعریفی – امید به آینده و آماده باش و تلاش مستمر و تكامل جویی دائم در غریزه و فطرت آدمی است. گواه این امر نیز اعتقاد به منجی بشریت و ایجاد جامعه ی متكی به عدالت در بسیاری از اقوام و امم جهان است.

ثانیاً انتظار برآیند مثبت دو اصل متناقض «واقعیّت»، یعنی وضع موجود، و «حقیقت»، یعنی آرمان مطلوب، است. اگر واقعیّت باطل حاكم است و حقیقت نجاتبخش محكوم، راه خروج از این بنبست تنها به انتظار و اعتقاد به پیروزی قطعی و نهایی «جبههی حق» میسور و ممكن است؛ زیرا انتظار «نه» گفتن است به آنچه هست، و چشمداشت است به آیندهای روشن. سخن را در این مبحث با كلامی از امام صادق علیهالسّلام زینت میبخشیم كه فرموده اند:

هركس دوست دارد از یاران حضرت قائم علیه السّلام باشد بایستی انتظار او را داشته باشد، به نیكویی و پرهیزگاری رفتار كند. پس اگر به این حال، پیش از قیام او از دنیا برود، پاداش یاران مهدی را خواهد بفرد. بنابراین بكوشید و جدیت كنید و چشم به راه باشید كه بر شما گوارا باد.8

اما نحوه ی انتظار را، كه در روایات مختلف نیز بدان اشاره شده است، میتوان در اصولی چون «خـودسـازی فردی»، «تـربیت هم نـوعان و گسترش معارف حقّه» و «فراهم سازی زمینه و ایجاد جامعه منتظر» بیان كرد.

یك) خودسازی فردی در زمینهی خودسازی باید خصائل و فضائلی را كه برای یاران و یاوران امام زمانعلیهالسّلام برشمرده اند شناخت؛ آن گاه كوشید تا آنها را در خود ایجاد كرد. به نمونه هایی از روایات معصومین علیهم السّلام در این زمینه توجه، میكنیم: پرهیزگاران كه به امام غائب میگروند نماز به پا میدارند و از دارایی خود میبخشند، به قرآن و كتابهای آسمانی پیشین ایمان و به جهان ابدی یقین دارند.9 (مردمانی) فرمانبردار، اخلاص كیش، نیكوكار، عزّتمند، قناعت پیشه، دین باور، ستمدیده، بردبار، پاكزاد، نیكسرشت، پاكدل و خوش قلبند10 كه دلهایی سختتر از پولاد دارند و اگر بر كوهساری آهنین بگذارند از هم میپاشد11. همچون مشك همواره خوشبویند و همچون ماه تابان پیوسته فروزان12. از سرنیزه تیزترند و از شیر بیشه دلیرتر13. آری، آنان «پارسایان شب» و «شیرمردان روز»اند14. (هركس بخواهد كه به هنگام قیام حضرت مهدی علیه السّلام از یاران او باشد باید خود را به خصائص فوق بیاراید و) در ایّام غیبت، به آداب و عقاید دینی خویش تمسّك جوید و نگذارد شیطان در او شك و تردید راه دهد15. شناخت و معرفت خویش راست و درست گرداند، ایمان و یقین خویش بیفزاید و تسلیم خاندان پیامبر شود به حدّی كه در دلش چیزی نیابد كه او را از فرمان آنها باز دارد16. ...شیعیان را به این صفت بشناسید: تواضع، خشوع، امانت، بسیار در یاد خدا بودن، اهل نماز و روزه بودن، احترام به پدر و مادر، مهربانی كردن به همسایگان مستمند و بدهكار و نیز یتیمان و راستگو بودن. آنها قرآن تلاوت میكنند و زبانشان را كنترل میكنند17. هم چینین دربارهی درخواست از خدای تعالی برای ظهور حضرت مهدی علیهالسّلام و دعا برای آن وجود شریف تأكید شده و برای آن فوائد بسیار ذكر گردیده است18. پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله میفرمایند: از فضل بیكران خدای درخواست نمایید. همانا خداوند درخواست كنندگان را دوست دارد و برترین پرستش، چشم انتظاری برای فرج است19

دو) گسترش معارف حقّه و تربیت همنوعان اهمیت دفاع از معارف اهل بیت علیهم السّلام و گسترش آن معارف و تربیت مردمان را میتوان در این كلام گهربار حضرت هادی علیه السّلام به خوبی نشان داد: اگر پس از غیبت قائم ما نباشند دانشوارنی كه مردم را به سوی او راهنما گردند و به پذیرش او فراخوانند و با برهانهای الاهی از دین او دفاع كنند و بندگان ناتوان خدا را در دامهای اهریمن و دیگر سركشان و دشمنان رهایی بخشند، همانا هیچكس نمیماند مگر از دین خدا برمیگردد. لكن این عالمان، زمام دلهای شیعیان سفست ایمان را به دست میگیرند، همانگونه كه كشتیبان فرمان كشتی را. اینان نزد خدا برترین مردمند20.

سه) ایجاد جامعهی منتظر و فراهم سازی زمینه اسلام دینی است كه همه ی ابعاد فردی و اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده است. احكام و ضوابط متعدد و متنوع شرع مقدس اسلام، كه هدفی جز هدایت بندگان ندارد، در ایام غیبت كبری نیز تعطیل نمیماند و باید به نحو شایسته و متناسب با نیازهای جامعه، تبیین و اجرا گردد. در حقیقت، استقرار فرهنگ و ضوابط اسلامی و تبعیت از آن در جامع های كه خود را منتظر قیام جهانی مهدی علیهالسّلام میداند امری ضروری و متناسب با اصل «انتظار» است. این آماده باش عمومی، در سطح اجتماعی و حتی در حدّ تدارك نظامی فردی، مورد توجه قرار گرفته است. امام صادق علیه السّلام میفرمایند: هریك از شما باید خود را برای قیام قائم مهیّا سازد، اگرچه به داشتن یك نیزه21. در سطح اجتماعی قرآن كریم به نحوهی آمادگی مسلمانان در مقابل دشمنان اشاره كرده است، كه از جمله وظایف حكومت اسلامی در زمان غیبت نیز به شمار میرود: برای ستیز با كافران و بدخواهان آن چه توانستید از هرگونه نیرو فراهم آوردید و نیز از مركبان زینبسته و آماده، تا دشمن خدا و دشمنتان و دیگران را – كه شما نمیشناسید و خدا به آنها داناست- به هراس افكنید. و بدانید آنچه در راه خدا بدهید، بیكم و كاست به شما پرداخت میشود و ستمی نخواهید دید22. در همین راستا، مبارزه با ستم و مقابله با حاكمان ستمگر نه تنها به عنوان یك حقّ طبیعی برای مردم، بلكه به عنوان یك ضرورت دینی، و به ویژه الزام حیاتی برای دوران غیبت، از اهمّ زمینه های حفظ جامعه ی اسلامی از كژی و ناراستی و رویكرد مستمر آن به نیكی و صواب است. بدیهی است چنانچه جامعه ی مسلمانان بخواهد از حكومتی مشروع و حاكمی مأجور برخوردار باشد تا شایستگی مقام «جامعهی منتظر» را احراز كند باید به روشی عمل كند كه در قرآن كریم و روایات ائمّهی اطهار علیهم السّلام بدان اشاره شده است. با آغاز دوران غیبت كبری، رهبری جامعه ی مسلمانان، با عنایت حضرت ولیّ عصر علیه السّلام و طبق اشاراه ایشان (برای كسب رهنمودهای اسلامی و مراقبت از حدود شرعی) بر عهدهی كسانی قرار میگیرد كه راویان حدیثند و حجّت آن حضرت درمیان مردم: وَ امَّا الْحَوادفثف الواقفعةف، فَارجفعوا فیها افلی رفواةف حَدفیثنا، فَافنَّهفم حفجَّتی علیكم و اَنَا حجّةفاللهف ... 23 امّا در حوادث كه در آینده پیش میآید، راویان حدیث ما ] فقیهان پارسا و مطیع اوامر امام زمان علیهالسّلام [ را مرجع خود قرار دهید كه آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خداوندم. ... ضوابط و شرایط این مراجع را نیز، حضرت صادق علیه السّلام تبیین فرموده اند: اما از دین شناسان، آن كه نگهدار نَفْسف خویش، نگهبان ایمانش، مخالف هوسش، فرمانبردار خدا و مطیع امر مولایش بود، بر عموم مردم است كه متابعتش كنند. بدیهی است برای چنین انتخابی، با توجه به شرایط انتخاب شونده، مردم ناآشنا با كمك كسانی كه آگاهی و علم دارند و می دانند كه عالمترین و متخصصترین و آشناترین فرد به این مكتب كیست، به این انتخاب مبادرت میورزند.

بدین ترتیب، جامعه ای كه این چنین رهبری را انتخاب كند و خود را مقیّد به اجرای احكام شرع و آماده باش دائمی – از حیث اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی – برای ظهور حضرت مهدی علیهالسّلام سازد، شایسته عنوان «جامعه ی منتظر» است.

پی‌نوشت‌ها

1- زیارت آل یاسین

2- كمالالدین، ج 2، ص 357-358

3- الغیبة، شیخ طوسی

4- المحاسن، برقی، ص 397

5- الغیبة، طوسی، ص 275

6- بحارالانوار، ج 25، ص 122

7- بقره / 64

8- غیبت نعمانی، باب 11، حدیث 16

9- به نقل از روایات امام صادق علیهالسّلام درتفسیر نوالثقلین، ج 1، ص 31

10- كمالالدّین، باب 43، حدیث 19

11- الزامالنّّاصب، ج1، ص67

12- كمالالدّین، ج1، ص67

13- بحارالانوار، ج52، باب 37، حدیث 17

14- منتخبالاثر. فصل9، باب 3، حدیث1

15- پیامبراكرم صلیالله علیه و آله و سلّم كمالالدّین، مقدّمهی مؤلّف، ص 51

16- حضرت سجّاد علیهالسّلام كمالالدّین، باب 31، حدیث 8

17- حضرت امام باقر علیه السّلام، اصول كافی، ج2، ص 74

18- برای آشنایی بیشتر در این زمینه به كتاب ارزشمند مكیالالمكارم فی فوائد الدّعا للقائم علیهالسّلام، اثر محمّدتقی موسوی همدانی مراجعه كنید.

19- صحیح ترمذی، ج 5، ص 225

20- محجّةالبیضاء، 1، ص 32

21- غیبت نعمانی، ص 173

22- انفال / 61

23- وسائلالشیّعه، ج 18، ص101

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
drugs for sale deep web
یکشنبه 1 مهر 1397 14:22

Wonderful data. Cheers!
canadian pharcharmy online canadian pharmacycanadian pharmacy canadian pharmaceuticals order canadian prescriptions online canadian pharmacies online prescriptions best canadian pharmacies online pharmacy near me northwestpharmacy top rated canadian pharmacies online canadian pharmacy cialis
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:55

Nicely put. Cheers.
cialis generique cialis diario compra click here cialis daily uk tadalafil venta cialis en espaa walgreens price for cialis tadalafil 5mg wow cialis tadalafil 100mg cialis with 2 days delivery cialis super kamagra
buycialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 15:06

Thanks a lot. Great information!
comprar cialis 10 espa241a callus opinioni cialis generico usa cialis online chinese cialis 50 mg price cialis per pill cialis prezzo in linea basso cialis super kamagra cialis prices tadalafil 10 mg
viabiovit.com/tratamiento-con-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:30

Thank you, I appreciate it.
buy viagra jelly can i buy viagra without prescription generic sildenafil safe place to buy viagra online uk purchase viagra how to buy viagra safely online how to order viagra pills viagra dosage viagra where to buy where can i buy viagra online uk
http://babecolate.com/where-to-buy-cialis-in-canada-safely.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:03

Thanks a lot, Loads of advice!

cialis tadalafil online only best offers 100mg cialis enter site natural cialis cialis generico lilly cialis patent expiration cialis tablets australia price cialis best cialis italia gratis cialis diario compra we choice cialis uk
tree cutting services in my area
پنجشنبه 21 تیر 1397 00:54
A tree care service may help to get this dealt with.
tree service near melrose ma
چهارشنبه 20 تیر 1397 16:54
I need companies for my business property.
basement finishing ideas
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 08:40
Finished basement flooring were carpeted.
basement waterproofing cost cleveland oh
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 17:45
A sump pump will cease your basement from flooding.
mold removal cost calculator
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 23:41
Easy methods to choose an air duct cleaning company?
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 19:40

With thanks! Numerous material!

acheter du cialis a geneve when will generic cialis be available cialis tablets for sale cialis 5 mg funziona when will generic cialis be available cialis uk next day cialis cuantos mg hay buy cialis cheap 10 mg cialis generico milano we use it 50 mg cialis dose
lawn care near meriden ct
سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 12:16
Be taught extra about our Carpet Cleaning Options.
hardwood flooring cost comparison
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 05:56
Discover a local Mohawk carpet and flooring store.
floor refinishing cost toronto
جمعه 7 اردیبهشت 1397 02:48
You'll be able to say Laminate flooring is a hybrid.
Viagra great britain
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 03:10

Kudos. Quite a lot of info!

viagra cheap uk online viagra no prescription sildenafil online uk viagra buy online viagra online canadian pharmacy buy viagra soft tabs buy genuine viagra online buy generic viagra online without prescription online prescription for viagra pharmacy viagra prices
basement finishing cost per square foot
شنبه 1 اردیبهشت 1397 17:41
We did not find results for: basement finishing.
basement finishing cost calculator
شنبه 1 اردیبهشت 1397 00:27
We did not find results for: basement ending.
mold removal spray diy
شنبه 25 فروردین 1397 20:27
Killing Black Mould with Ammonia has its advantages.
Buy generic cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:42

You reported it well!
cialis daily new zealand low dose cialis blood pressure 200 cialis coupon how to buy cialis online usa cialis side effects cialis 5 mg buy cialis dosage amounts venta de cialis canada only now cialis for sale in us wow cialis 20
water treatment services arkansas
شنبه 18 فروردین 1397 16:22
We did not find results for: water treatment companies.
foundation repair augusta ga
سه شنبه 14 فروردین 1397 11:28
These are all signs of basis points needing restore.
driveway paving cost per square foot toronto
شنبه 5 اسفند 1396 19:05
Asphalt driveways don't remain clean and black ceaselessly.
garage door opener installation kitchener waterloo
سه شنبه 1 اسفند 1396 23:39
This is a job for garage door professionals only.
www.facebook.com
سه شنبه 1 اسفند 1396 16:39
We'll give you a delightful cleansing experience.
online marketing degree masters
شنبه 28 بهمن 1396 09:46
Examples embody blogging and e-mail advertising.
ig
یکشنبه 22 بهمن 1396 01:19
Thank you for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I am waiting for
your next write ups thanks once again.
home inspector salary nj
پنجشنبه 19 بهمن 1396 04:02
Do not use this firm to your house inspections.
http://payfirstsolutions.com/UserProfile/tabid/57/userId/2777730/Default.aspx
سه شنبه 3 بهمن 1396 05:12
I will immediately seize your rss as I can not in finding your e-mail subscription link or newsletter service.
Do you've any? Please permit me recognise so that I may just subscribe.
Thanks.
https://supermusicmag.co.za/
جمعه 15 دی 1396 13:10
Hello there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal but I
can figure things out pretty fast. I'm thinking about creating my own but I'm not
sure where to begin. Do you have any points or suggestions?

Cheers
Lelio Vieira Carneiro Junior
پنجشنبه 18 آبان 1396 08:20
Great article.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo