تبلیغات
خورشید مکه - آثار اجتماعی انتظار

آثار اجتماعی انتظار

نویسنده : مقنی زاده
تاریخ:دوشنبه 28 شهریور 1390-01:30

علاوه بر آن چه در فرهنگ اسلامی در باب مفهوم انتظار بیان شده است، آثار اجتماعی این اصلف پرمعنا و شورانگیز به نحوی شایسته، اصالت و ابعاد تعالی بخش آن را متجلّی میسازد. به دیگر سخن، اگر پرسش شود كه اعتقاد به این اصل چه فایدهای دارد یا اعتقاد و عدم اعتقاد به این اصل چه نقش مثبت یا منفی در رسالت، مسؤولیت و وظیفه ی فردی و اجتماعی ما دارد و اساساً در زندگی امروزی ما چه تأثیری میتواند به جای گذارد، حوزه دیگری از بحث انتظار، به عنوان فواید فردی و اجتماعی آن، در پیش روی ما گشوده میشود. در حقیقت، این استنتاج همانند برداشتی است كه ما از عمل به اسلام واعتقاد به امامت قائلیم و آنها را موثردرشرایط وضعی خود دراین دنیا وهم چنین درآخرت می دانیم. دراین تحلیل ،انتظاراز دو وجه منفی ومثبت آن ارزیابی می گردد.

درانتظارمنفی اعتقاد به غیبت امام مهدی علیه السلام وسرانجام ظهورایشان،بزرگترین سلاح برای دفاع ازوضع موجود و بزرگترین عامل برای توجیه فسادی است كه بایك منحنی تصاعدی بالامی رود،زیرامعتقداست نجات بشرفقط درآخرالزمان محقق می شودونه حال،وآن هم به دست او ونه هیچ كس دیگر. امّا در انتظار مثبت، آماده باشف مستمرّی مطرح است كه در تلاش مداوم برای دستیابی به وضع بهتر است. در این دیدگاه، انسان منتظفر، هر لحظه احتمال میدهد كه زمان انقلاب نهایی فرا رسد و او خود را مسؤول و موظّف به شركت در ا ین جهاد جهانی، كه یقینی است، میداند. بدین ترتیب، مردمی كه مجهز به اصل «انتظار»اند، از نیرومندترین سلاح برای نابودی فساد و بزرگترین ضربه برای كوبیدن ظلم و بیشترین انرژی برای حركت به طرف آینده بهرهمند هستند. زیرا:

اوّلاً، انتظار در چنین تعریفی – امید به آینده و آماده باش و تلاش مستمر و تكامل جویی دائم در غریزه و فطرت آدمی است. گواه این امر نیز اعتقاد به منجی بشریت و ایجاد جامعه ی متكی به عدالت در بسیاری از اقوام و امم جهان است.

ثانیاً انتظار برآیند مثبت دو اصل متناقض «واقعیّت»، یعنی وضع موجود، و «حقیقت»، یعنی آرمان مطلوب، است. اگر واقعیّت باطل حاكم است و حقیقت نجاتبخش محكوم، راه خروج از این بنبست تنها به انتظار و اعتقاد به پیروزی قطعی و نهایی «جبههی حق» میسور و ممكن است؛ زیرا انتظار «نه» گفتن است به آنچه هست، و چشمداشت است به آیندهای روشن. سخن را در این مبحث با كلامی از امام صادق علیهالسّلام زینت میبخشیم كه فرموده اند:

هركس دوست دارد از یاران حضرت قائم علیه السّلام باشد بایستی انتظار او را داشته باشد، به نیكویی و پرهیزگاری رفتار كند. پس اگر به این حال، پیش از قیام او از دنیا برود، پاداش یاران مهدی را خواهد بفرد. بنابراین بكوشید و جدیت كنید و چشم به راه باشید كه بر شما گوارا باد.8

اما نحوه ی انتظار را، كه در روایات مختلف نیز بدان اشاره شده است، میتوان در اصولی چون «خـودسـازی فردی»، «تـربیت هم نـوعان و گسترش معارف حقّه» و «فراهم سازی زمینه و ایجاد جامعه منتظر» بیان كرد.

یك) خودسازی فردی در زمینهی خودسازی باید خصائل و فضائلی را كه برای یاران و یاوران امام زمانعلیهالسّلام برشمرده اند شناخت؛ آن گاه كوشید تا آنها را در خود ایجاد كرد. به نمونه هایی از روایات معصومین علیهم السّلام در این زمینه توجه، میكنیم: پرهیزگاران كه به امام غائب میگروند نماز به پا میدارند و از دارایی خود میبخشند، به قرآن و كتابهای آسمانی پیشین ایمان و به جهان ابدی یقین دارند.9 (مردمانی) فرمانبردار، اخلاص كیش، نیكوكار، عزّتمند، قناعت پیشه، دین باور، ستمدیده، بردبار، پاكزاد، نیكسرشت، پاكدل و خوش قلبند10 كه دلهایی سختتر از پولاد دارند و اگر بر كوهساری آهنین بگذارند از هم میپاشد11. همچون مشك همواره خوشبویند و همچون ماه تابان پیوسته فروزان12. از سرنیزه تیزترند و از شیر بیشه دلیرتر13. آری، آنان «پارسایان شب» و «شیرمردان روز»اند14. (هركس بخواهد كه به هنگام قیام حضرت مهدی علیه السّلام از یاران او باشد باید خود را به خصائص فوق بیاراید و) در ایّام غیبت، به آداب و عقاید دینی خویش تمسّك جوید و نگذارد شیطان در او شك و تردید راه دهد15. شناخت و معرفت خویش راست و درست گرداند، ایمان و یقین خویش بیفزاید و تسلیم خاندان پیامبر شود به حدّی كه در دلش چیزی نیابد كه او را از فرمان آنها باز دارد16. ...شیعیان را به این صفت بشناسید: تواضع، خشوع، امانت، بسیار در یاد خدا بودن، اهل نماز و روزه بودن، احترام به پدر و مادر، مهربانی كردن به همسایگان مستمند و بدهكار و نیز یتیمان و راستگو بودن. آنها قرآن تلاوت میكنند و زبانشان را كنترل میكنند17. هم چینین دربارهی درخواست از خدای تعالی برای ظهور حضرت مهدی علیهالسّلام و دعا برای آن وجود شریف تأكید شده و برای آن فوائد بسیار ذكر گردیده است18. پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله میفرمایند: از فضل بیكران خدای درخواست نمایید. همانا خداوند درخواست كنندگان را دوست دارد و برترین پرستش، چشم انتظاری برای فرج است19

دو) گسترش معارف حقّه و تربیت همنوعان اهمیت دفاع از معارف اهل بیت علیهم السّلام و گسترش آن معارف و تربیت مردمان را میتوان در این كلام گهربار حضرت هادی علیه السّلام به خوبی نشان داد: اگر پس از غیبت قائم ما نباشند دانشوارنی كه مردم را به سوی او راهنما گردند و به پذیرش او فراخوانند و با برهانهای الاهی از دین او دفاع كنند و بندگان ناتوان خدا را در دامهای اهریمن و دیگر سركشان و دشمنان رهایی بخشند، همانا هیچكس نمیماند مگر از دین خدا برمیگردد. لكن این عالمان، زمام دلهای شیعیان سفست ایمان را به دست میگیرند، همانگونه كه كشتیبان فرمان كشتی را. اینان نزد خدا برترین مردمند20.

سه) ایجاد جامعهی منتظر و فراهم سازی زمینه اسلام دینی است كه همه ی ابعاد فردی و اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده است. احكام و ضوابط متعدد و متنوع شرع مقدس اسلام، كه هدفی جز هدایت بندگان ندارد، در ایام غیبت كبری نیز تعطیل نمیماند و باید به نحو شایسته و متناسب با نیازهای جامعه، تبیین و اجرا گردد. در حقیقت، استقرار فرهنگ و ضوابط اسلامی و تبعیت از آن در جامع های كه خود را منتظر قیام جهانی مهدی علیهالسّلام میداند امری ضروری و متناسب با اصل «انتظار» است. این آماده باش عمومی، در سطح اجتماعی و حتی در حدّ تدارك نظامی فردی، مورد توجه قرار گرفته است. امام صادق علیه السّلام میفرمایند: هریك از شما باید خود را برای قیام قائم مهیّا سازد، اگرچه به داشتن یك نیزه21. در سطح اجتماعی قرآن كریم به نحوهی آمادگی مسلمانان در مقابل دشمنان اشاره كرده است، كه از جمله وظایف حكومت اسلامی در زمان غیبت نیز به شمار میرود: برای ستیز با كافران و بدخواهان آن چه توانستید از هرگونه نیرو فراهم آوردید و نیز از مركبان زینبسته و آماده، تا دشمن خدا و دشمنتان و دیگران را – كه شما نمیشناسید و خدا به آنها داناست- به هراس افكنید. و بدانید آنچه در راه خدا بدهید، بیكم و كاست به شما پرداخت میشود و ستمی نخواهید دید22. در همین راستا، مبارزه با ستم و مقابله با حاكمان ستمگر نه تنها به عنوان یك حقّ طبیعی برای مردم، بلكه به عنوان یك ضرورت دینی، و به ویژه الزام حیاتی برای دوران غیبت، از اهمّ زمینه های حفظ جامعه ی اسلامی از كژی و ناراستی و رویكرد مستمر آن به نیكی و صواب است. بدیهی است چنانچه جامعه ی مسلمانان بخواهد از حكومتی مشروع و حاكمی مأجور برخوردار باشد تا شایستگی مقام «جامعهی منتظر» را احراز كند باید به روشی عمل كند كه در قرآن كریم و روایات ائمّهی اطهار علیهم السّلام بدان اشاره شده است. با آغاز دوران غیبت كبری، رهبری جامعه ی مسلمانان، با عنایت حضرت ولیّ عصر علیه السّلام و طبق اشاراه ایشان (برای كسب رهنمودهای اسلامی و مراقبت از حدود شرعی) بر عهدهی كسانی قرار میگیرد كه راویان حدیثند و حجّت آن حضرت درمیان مردم: وَ امَّا الْحَوادفثف الواقفعةف، فَارجفعوا فیها افلی رفواةف حَدفیثنا، فَافنَّهفم حفجَّتی علیكم و اَنَا حجّةفاللهف ... 23 امّا در حوادث كه در آینده پیش میآید، راویان حدیث ما ] فقیهان پارسا و مطیع اوامر امام زمان علیهالسّلام [ را مرجع خود قرار دهید كه آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خداوندم. ... ضوابط و شرایط این مراجع را نیز، حضرت صادق علیه السّلام تبیین فرموده اند: اما از دین شناسان، آن كه نگهدار نَفْسف خویش، نگهبان ایمانش، مخالف هوسش، فرمانبردار خدا و مطیع امر مولایش بود، بر عموم مردم است كه متابعتش كنند. بدیهی است برای چنین انتخابی، با توجه به شرایط انتخاب شونده، مردم ناآشنا با كمك كسانی كه آگاهی و علم دارند و می دانند كه عالمترین و متخصصترین و آشناترین فرد به این مكتب كیست، به این انتخاب مبادرت میورزند.

بدین ترتیب، جامعه ای كه این چنین رهبری را انتخاب كند و خود را مقیّد به اجرای احكام شرع و آماده باش دائمی – از حیث اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی – برای ظهور حضرت مهدی علیهالسّلام سازد، شایسته عنوان «جامعه ی منتظر» است.

پی‌نوشت‌ها

1- زیارت آل یاسین

2- كمالالدین، ج 2، ص 357-358

3- الغیبة، شیخ طوسی

4- المحاسن، برقی، ص 397

5- الغیبة، طوسی، ص 275

6- بحارالانوار، ج 25، ص 122

7- بقره / 64

8- غیبت نعمانی، باب 11، حدیث 16

9- به نقل از روایات امام صادق علیهالسّلام درتفسیر نوالثقلین، ج 1، ص 31

10- كمالالدّین، باب 43، حدیث 19

11- الزامالنّّاصب، ج1، ص67

12- كمالالدّین، ج1، ص67

13- بحارالانوار، ج52، باب 37، حدیث 17

14- منتخبالاثر. فصل9، باب 3، حدیث1

15- پیامبراكرم صلیالله علیه و آله و سلّم كمالالدّین، مقدّمهی مؤلّف، ص 51

16- حضرت سجّاد علیهالسّلام كمالالدّین، باب 31، حدیث 8

17- حضرت امام باقر علیه السّلام، اصول كافی، ج2، ص 74

18- برای آشنایی بیشتر در این زمینه به كتاب ارزشمند مكیالالمكارم فی فوائد الدّعا للقائم علیهالسّلام، اثر محمّدتقی موسوی همدانی مراجعه كنید.

19- صحیح ترمذی، ج 5، ص 225

20- محجّةالبیضاء، 1، ص 32

21- غیبت نعمانی، ص 173

22- انفال / 61

23- وسائلالشیّعه، ج 18، ص101

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Hex calculator
جمعه 18 مرداد 1398 10:58
Woah! I'm really loving the template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard to get that "perfect balance" between user friendliness and visual appeal.
I must say you've done a superb job with this. Additionally,
the blog loads super quick for me on Chrome.
Superb Blog!
角度皮鞋定做
یکشنبه 13 مرداد 1398 03:12
Fabulous, what a web site it is! This webpage gives useful data to us,
keep it up.
konto bankowe dla młodych
جمعه 11 مرداد 1398 23:35
We're a group of volunteers and starting a new scheme in our
community. Your web site offered us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our entire
community will be grateful to you.
iboysoft data recovery software
پنجشنبه 10 مرداد 1398 20:37
Aw, this was an extremely nice post. Taking the time
and actual effort to produce a top notch article… but what
can I say… I procrastinate a whole lot and don't manage to get nearly anything done.
صیانة غسالة اتوماتیك بوش
سه شنبه 1 مرداد 1398 02:33
I feel this is one of the such a lot significant information for me.
And i'm glad reading your article. But should remark on few general things, The website taste is ideal, the articles
is actually excellent : D. Good activity, cheers
صیانة غسالات بیكو
دوشنبه 31 تیر 1398 11:06
Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed
in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thanks
najlepsze konto internetowe
یکشنبه 23 تیر 1398 12:12
Hi there to all, how is all, I think every one is getting more from this web page, and your views are
nice designed for new viewers.
sexy2call
یکشنبه 23 تیر 1398 02:45
The ads are at the mercy of all the binding laws from the State of Israel.
נערת ליווי
پنجشنبه 20 تیر 1398 14:12
"We have to build to a different crescendo, cheri," he said.
"And we are going to have an ending which is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were packed with lust, as well as soft skin of his hard cock against
my sex was having its intended effect. I became feeling a stronger arousal now as I
felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the pinnacle of his cock push agonizingly at the entrance
of my pussy, and I needed him to thrust into me hard.
Instead he retracted and slid his hardness back
around my clit.

I had been aching to have him inside, and I can tell that his really need to push that
wonderful hard cock inside me was growing. His moans grew to check mine, and I knew the impression of my wet pussy lips within the head of his
cock was getting excessive both for of us.

"Permit finale begin," he stated, and then he slid the end of his cock inside me.


We both gasped because he held his cock there to get a moment.
I contracted my pussy to get him further inside, and he threw
his return on the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, every time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful mainly because it filled me, but I
desired it all inside me. I rolled sideways and rested my leg against his shoulder,
and that he plunged his cock entirely in.
נערות ליווי ברמת גן
یکشنبه 16 تیر 1398 07:26
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's which has a cappuccino.
They're handsome. Brown hair slicked back, glasses that suited his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. They are quality, with incredible arms along with a chest that shines on this sweater.

We're standing ahead of one another talking about our everyday life,
what we really wish for money, what we're searching for on another person. He starts saying that she has been rejected a lot of times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He smiles
at me, biting his lip.

‘Oh, I can't know. Everything happens for good reason right.
But let me know, would you reject me, do you Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you right this moment?' he was quoted saying as I get better him and kiss him.

‘Next time don't ask, do it.' I reply.

‘I prefer how you would think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my your back heel within his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you wish girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone you never know what they have to want. Somebody who won't say yes because I said yes. Someone who's not afraid of attempting a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid of attempting new stuff, especially when it comes to making a new challenge in bed ', I intimate ‘And Everyone loves women who are direct, who cut with the chase, like you merely did. To generally be
honest, what a huge turn on.
נערת ליווי ברמת גן
شنبه 15 تیر 1398 03:31
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino. He could be handsome.
Brown hair slicked back, glasses that suit his face, hazel eyes and the prettiest
lips I've seen. He is nice, with incredible arms along
with a chest that stands apart within this sweater.
We're standing before of each other dealing with people, what we really wish
for for future years, what we're looking for on another person. He starts telling me
that bigger been rejected a great deal of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I can't know. Everything happens for good reason right.
But identify, make use of reject me, could you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you right this moment?' he explained as I receive much better him and kiss him.

‘When don't ask, just do it.' I reply.

‘I enjoy how you will think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my rearfoot within his leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you prefer in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone to know what you want. Somebody who won't say yes just because I said yes. Someone who's not scared when trying interesting things,' he says. ‘I'm never afraid of trying a new challenge, especially in relation to making something totally new in the sack ', I intimate ‘And I adore ladies who are direct, who cut through the chase, like you simply did. For being
honest, that is a huge turn on.
שירותי ליווי ברמת גן
شنبه 15 تیر 1398 01:12
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters
on Everton Park in Singapore. I'm having black coffee, he's having a cappuccino.

He's handsome. Brown hair slicked back, glasses that
suited his face, hazel eyes and the prettiest lips I've seen. They
are well built, with incredible arms and a chest that is different for this
sweater. We're standing in front of one another dealing with how we
live, what we would like for future years, what we're in search of on another person.
He starts saying that he's got been rejected lots of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say He smiles at me,
biting his lip.

‘Oh, I would not know. Everything happens for an excuse right.
But tell me, you would not reject me, might you Ana?' He
said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you right now?' he stated as I am much better him and kiss him.

‘The very next time don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I love how we think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my your back heel in her leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you wish in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone to know what we want. Somebody who won't say yes although I said yes. Someone who's not afraid when you try new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when you try something totally new, especially in relation to making interesting things in the bedroom ', I intimate ‘And Everyone loves women that are direct, who cut in the chase, like you simply did. To become
honest, that's a huge turn on.
صیانة غسالة فوق اتوماتیك ال جى
جمعه 14 تیر 1398 06:58
What's up to all, how is all, I think every one is getting more from this website, and your views are fastidious in favor of new visitors.
مركز صیانة غسالات فوق اتوماتیك اریستون
جمعه 14 تیر 1398 03:51
Hi, Neat post. There's an issue with your site in web explorer,
may test this? IE nonetheless is the market leader and a big section of other people will miss your
fantastic writing because of this problem.
nudity
پنجشنبه 13 تیر 1398 19:56
Write more, thats all I have to say. Literally,
it seems as though you relied on the video to make your point.
You definitely know what yojre talking about, why waste your intelligence on just postng videos to your weblog when you could be giving us
something enlightening to read?
נערות ליווי בבת ים
پنجشنبه 13 تیر 1398 05:33
Sexy2call Quick search and obtain the latest results
Get a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Interested in escort girls?

Discrete apartments? Produce a quick search by region
صیانة غسالات سامسونج 6 اكتوبر
دوشنبه 10 تیر 1398 19:46
It's the best time to make some plans for the future and it is
time to be happy. I've read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions.
Perhaps you can write next articles referring to this article.
I wish to read even more things about it!
sexy2call
یکشنبه 9 تیر 1398 21:13
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
They are handsome. Brown hair slicked back, glasses that are great for his face, hazel eyes and the
most wonderful lips I've seen. He or she is well-built, with incredible arms plus a chest that stands out on this sweater.
We're standing right in front of each other talking about people,
what we want for the future, what we're trying
to find on another person. He starts telling me that he's got been rejected lots of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd
never reject you ', I say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I don't know. Everything happens for an excuse right.
But analyze, can you reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you today?' he was quoted saying as I get much better him and kiss him.

‘When don't ask, just do it.' I reply.

‘I'm keen on how you would think.' , he said.

For now, I start scrubbing my your back heel in the leg, massaging it slowly. ‘What can you like in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone to know what we want. Someone that won't say yes simply because I said yes. Someone who's not afraid when attemping something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt a new challenge, especially in relation to making something mroe challenging in the bed room ', I intimate ‘And I like women who are direct, who cut throughout the chase, like you merely did. Being
honest, it really is a huge turn on.
חדרים לפי שעה בראשון
شنبه 8 تیر 1398 12:44
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find during first minutes a villa to
rent by city, a range of
נערות ליווי בחיפה
شنبه 8 تیر 1398 12:19
Sexy2call Quick search to get the most recent results Find a massage escort girl,
discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Trying to find escort girls?
Discrete apartments? Come up with a quick search by region,
the largest portal in Israel for discreet apartments
and escort girls, a variety of youth ads that will provide you with service and guidance you
did not know, perform a search by city and locate the dream girl for
the next indulgence, business meeting? Ads tend not to include and or provide and or encourage and
or imply the provision of sexual services. The ads are governed by each of the binding laws of the State of Israel.
Online cialis
دوشنبه 3 تیر 1398 02:51

Thanks, I enjoy this.
best generic drugs cialis cialis 20mg prix en pharmacie online prescriptions cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis online napol cialis daily dose generic buy cialis online buy cialis online legal we choice cialis pfizer india cialis prezzo in linea basso
Cialis 20 mg
یکشنبه 2 تیر 1398 10:57

Seriously a good deal of wonderful tips.
precios de cialis generico tadalafil cialis mit grapefruitsaft pastillas cialis y alcoho cialis cipla best buy cialis savings card cialis coupons cialis 50 mg soft tab cialis 30 day sample usa cialis online
click here take cialis
شنبه 1 تیر 1398 20:18

Thanks a lot. A lot of info!

cialis savings card generic for cialis cialis for sale south africa where to buy cialis in ontario tadalafil tablets cialis generisches kanada cialis dose 30mg tadalafil generic cialis efficacit 40 mg cialis what if i take
נערות ליווי בתל אביב
شنبه 1 تیر 1398 09:54
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's which has a cappuccino. He is handsome.
Brown hair slicked back, glasses that fit his face, hazel
eyes and the most amazing lips I've seen. He is well made, with incredible arms and
also a chest that stands out for this sweater. We're standing in the front
of each other referring to our everyday life,
what we'd like for the future, what we're trying to find on another
person. He starts saying that they have been rejected lots of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you
', I have faith that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I don't know. Everything happens for reasons right.
But identify, make use of reject me, does one Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you currently?' he stated as I receive much better him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, simply do it.' I reply.

‘I like how you would think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my your back heel in his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you want in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone you never know whatever they want. Someone who won't say yes simply because I said yes. Someone who's not afraid when you try something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid when attemping new things, especially when it comes to making a new challenge in bed ', I intimate ‘And Everyone loves ladies who are direct, who cut through the chase, like you recently did. For being
honest, that is a huge turn on.'
buy name brand cialis on line
شنبه 1 تیر 1398 03:22

Very well spoken genuinely. .
enter site very cheap cialis buy cialis cheap 10 mg cialis arginine interactio cialis generika cialis mit grapefruitsaft cialis reviews cialis generika in deutschland kaufen where do you buy cialis cialis et insomni cialis price in bangalore
Buy cialis
جمعه 31 خرداد 1398 11:18

Amazing all kinds of terrific facts.
cialis official site cialis in sconto cialis tablets cialis sicuro in linea cialis 5 mg schweiz dosagem ideal cialis ou acheter du cialis pas cher only here cialis pills cialis wir preise miglior cialis generico
http://lidicon.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 18:44

You actually mentioned it fantastically.
cialis australian price cialis efficacit cialis dose 30mg import cialis cialis tablets for sale buy cialis click here to buy cialis safe site to buy cialis online non 5 mg cialis generici import cialis
http://hosatin.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 00:24

Amazing many of great data!
cialis 5 mg para diabeticos try it no rx cialis cialis sicuro in linea cialis dosage recommendations cialis online holland american pharmacy cialis cialis uk cialis 30 day sample chinese cialis 50 mg buy brand cialis cheap
Cialis online
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:16

Regards, I enjoy it.
cialis 20 mg best price we choice free trial of cialis order generic cialis online cialis professional from usa cialis kaufen wo generic cialis in vietnam cialis venta a domicilio cialis e hiv calis only best offers 100mg cialis
http://destbaclraf.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 18:09

Helpful posts. Thanks!
purchase once a day cialis overnight cialis tadalafil order generic cialis online cialis diario compra buy cialis cialis generico in farmacia ou acheter du cialis pas cher cialis with 2 days delivery cialis pills cialis online holland
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo