آثار اجتماعی انتظار

نویسنده : مقنی زاده
تاریخ:دوشنبه 28 شهریور 1390-01:30

علاوه بر آن چه در فرهنگ اسلامی در باب مفهوم انتظار بیان شده است، آثار اجتماعی این اصلف پرمعنا و شورانگیز به نحوی شایسته، اصالت و ابعاد تعالی بخش آن را متجلّی میسازد. به دیگر سخن، اگر پرسش شود كه اعتقاد به این اصل چه فایدهای دارد یا اعتقاد و عدم اعتقاد به این اصل چه نقش مثبت یا منفی در رسالت، مسؤولیت و وظیفه ی فردی و اجتماعی ما دارد و اساساً در زندگی امروزی ما چه تأثیری میتواند به جای گذارد، حوزه دیگری از بحث انتظار، به عنوان فواید فردی و اجتماعی آن، در پیش روی ما گشوده میشود. در حقیقت، این استنتاج همانند برداشتی است كه ما از عمل به اسلام واعتقاد به امامت قائلیم و آنها را موثردرشرایط وضعی خود دراین دنیا وهم چنین درآخرت می دانیم. دراین تحلیل ،انتظاراز دو وجه منفی ومثبت آن ارزیابی می گردد.

درانتظارمنفی اعتقاد به غیبت امام مهدی علیه السلام وسرانجام ظهورایشان،بزرگترین سلاح برای دفاع ازوضع موجود و بزرگترین عامل برای توجیه فسادی است كه بایك منحنی تصاعدی بالامی رود،زیرامعتقداست نجات بشرفقط درآخرالزمان محقق می شودونه حال،وآن هم به دست او ونه هیچ كس دیگر. امّا در انتظار مثبت، آماده باشف مستمرّی مطرح است كه در تلاش مداوم برای دستیابی به وضع بهتر است. در این دیدگاه، انسان منتظفر، هر لحظه احتمال میدهد كه زمان انقلاب نهایی فرا رسد و او خود را مسؤول و موظّف به شركت در ا ین جهاد جهانی، كه یقینی است، میداند. بدین ترتیب، مردمی كه مجهز به اصل «انتظار»اند، از نیرومندترین سلاح برای نابودی فساد و بزرگترین ضربه برای كوبیدن ظلم و بیشترین انرژی برای حركت به طرف آینده بهرهمند هستند. زیرا:

اوّلاً، انتظار در چنین تعریفی – امید به آینده و آماده باش و تلاش مستمر و تكامل جویی دائم در غریزه و فطرت آدمی است. گواه این امر نیز اعتقاد به منجی بشریت و ایجاد جامعه ی متكی به عدالت در بسیاری از اقوام و امم جهان است.

ثانیاً انتظار برآیند مثبت دو اصل متناقض «واقعیّت»، یعنی وضع موجود، و «حقیقت»، یعنی آرمان مطلوب، است. اگر واقعیّت باطل حاكم است و حقیقت نجاتبخش محكوم، راه خروج از این بنبست تنها به انتظار و اعتقاد به پیروزی قطعی و نهایی «جبههی حق» میسور و ممكن است؛ زیرا انتظار «نه» گفتن است به آنچه هست، و چشمداشت است به آیندهای روشن. سخن را در این مبحث با كلامی از امام صادق علیهالسّلام زینت میبخشیم كه فرموده اند:

هركس دوست دارد از یاران حضرت قائم علیه السّلام باشد بایستی انتظار او را داشته باشد، به نیكویی و پرهیزگاری رفتار كند. پس اگر به این حال، پیش از قیام او از دنیا برود، پاداش یاران مهدی را خواهد بفرد. بنابراین بكوشید و جدیت كنید و چشم به راه باشید كه بر شما گوارا باد.8

اما نحوه ی انتظار را، كه در روایات مختلف نیز بدان اشاره شده است، میتوان در اصولی چون «خـودسـازی فردی»، «تـربیت هم نـوعان و گسترش معارف حقّه» و «فراهم سازی زمینه و ایجاد جامعه منتظر» بیان كرد.

یك) خودسازی فردی در زمینهی خودسازی باید خصائل و فضائلی را كه برای یاران و یاوران امام زمانعلیهالسّلام برشمرده اند شناخت؛ آن گاه كوشید تا آنها را در خود ایجاد كرد. به نمونه هایی از روایات معصومین علیهم السّلام در این زمینه توجه، میكنیم: پرهیزگاران كه به امام غائب میگروند نماز به پا میدارند و از دارایی خود میبخشند، به قرآن و كتابهای آسمانی پیشین ایمان و به جهان ابدی یقین دارند.9 (مردمانی) فرمانبردار، اخلاص كیش، نیكوكار، عزّتمند، قناعت پیشه، دین باور، ستمدیده، بردبار، پاكزاد، نیكسرشت، پاكدل و خوش قلبند10 كه دلهایی سختتر از پولاد دارند و اگر بر كوهساری آهنین بگذارند از هم میپاشد11. همچون مشك همواره خوشبویند و همچون ماه تابان پیوسته فروزان12. از سرنیزه تیزترند و از شیر بیشه دلیرتر13. آری، آنان «پارسایان شب» و «شیرمردان روز»اند14. (هركس بخواهد كه به هنگام قیام حضرت مهدی علیه السّلام از یاران او باشد باید خود را به خصائص فوق بیاراید و) در ایّام غیبت، به آداب و عقاید دینی خویش تمسّك جوید و نگذارد شیطان در او شك و تردید راه دهد15. شناخت و معرفت خویش راست و درست گرداند، ایمان و یقین خویش بیفزاید و تسلیم خاندان پیامبر شود به حدّی كه در دلش چیزی نیابد كه او را از فرمان آنها باز دارد16. ...شیعیان را به این صفت بشناسید: تواضع، خشوع، امانت، بسیار در یاد خدا بودن، اهل نماز و روزه بودن، احترام به پدر و مادر، مهربانی كردن به همسایگان مستمند و بدهكار و نیز یتیمان و راستگو بودن. آنها قرآن تلاوت میكنند و زبانشان را كنترل میكنند17. هم چینین دربارهی درخواست از خدای تعالی برای ظهور حضرت مهدی علیهالسّلام و دعا برای آن وجود شریف تأكید شده و برای آن فوائد بسیار ذكر گردیده است18. پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله میفرمایند: از فضل بیكران خدای درخواست نمایید. همانا خداوند درخواست كنندگان را دوست دارد و برترین پرستش، چشم انتظاری برای فرج است19

دو) گسترش معارف حقّه و تربیت همنوعان اهمیت دفاع از معارف اهل بیت علیهم السّلام و گسترش آن معارف و تربیت مردمان را میتوان در این كلام گهربار حضرت هادی علیه السّلام به خوبی نشان داد: اگر پس از غیبت قائم ما نباشند دانشوارنی كه مردم را به سوی او راهنما گردند و به پذیرش او فراخوانند و با برهانهای الاهی از دین او دفاع كنند و بندگان ناتوان خدا را در دامهای اهریمن و دیگر سركشان و دشمنان رهایی بخشند، همانا هیچكس نمیماند مگر از دین خدا برمیگردد. لكن این عالمان، زمام دلهای شیعیان سفست ایمان را به دست میگیرند، همانگونه كه كشتیبان فرمان كشتی را. اینان نزد خدا برترین مردمند20.

سه) ایجاد جامعهی منتظر و فراهم سازی زمینه اسلام دینی است كه همه ی ابعاد فردی و اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده است. احكام و ضوابط متعدد و متنوع شرع مقدس اسلام، كه هدفی جز هدایت بندگان ندارد، در ایام غیبت كبری نیز تعطیل نمیماند و باید به نحو شایسته و متناسب با نیازهای جامعه، تبیین و اجرا گردد. در حقیقت، استقرار فرهنگ و ضوابط اسلامی و تبعیت از آن در جامع های كه خود را منتظر قیام جهانی مهدی علیهالسّلام میداند امری ضروری و متناسب با اصل «انتظار» است. این آماده باش عمومی، در سطح اجتماعی و حتی در حدّ تدارك نظامی فردی، مورد توجه قرار گرفته است. امام صادق علیه السّلام میفرمایند: هریك از شما باید خود را برای قیام قائم مهیّا سازد، اگرچه به داشتن یك نیزه21. در سطح اجتماعی قرآن كریم به نحوهی آمادگی مسلمانان در مقابل دشمنان اشاره كرده است، كه از جمله وظایف حكومت اسلامی در زمان غیبت نیز به شمار میرود: برای ستیز با كافران و بدخواهان آن چه توانستید از هرگونه نیرو فراهم آوردید و نیز از مركبان زینبسته و آماده، تا دشمن خدا و دشمنتان و دیگران را – كه شما نمیشناسید و خدا به آنها داناست- به هراس افكنید. و بدانید آنچه در راه خدا بدهید، بیكم و كاست به شما پرداخت میشود و ستمی نخواهید دید22. در همین راستا، مبارزه با ستم و مقابله با حاكمان ستمگر نه تنها به عنوان یك حقّ طبیعی برای مردم، بلكه به عنوان یك ضرورت دینی، و به ویژه الزام حیاتی برای دوران غیبت، از اهمّ زمینه های حفظ جامعه ی اسلامی از كژی و ناراستی و رویكرد مستمر آن به نیكی و صواب است. بدیهی است چنانچه جامعه ی مسلمانان بخواهد از حكومتی مشروع و حاكمی مأجور برخوردار باشد تا شایستگی مقام «جامعهی منتظر» را احراز كند باید به روشی عمل كند كه در قرآن كریم و روایات ائمّهی اطهار علیهم السّلام بدان اشاره شده است. با آغاز دوران غیبت كبری، رهبری جامعه ی مسلمانان، با عنایت حضرت ولیّ عصر علیه السّلام و طبق اشاراه ایشان (برای كسب رهنمودهای اسلامی و مراقبت از حدود شرعی) بر عهدهی كسانی قرار میگیرد كه راویان حدیثند و حجّت آن حضرت درمیان مردم: وَ امَّا الْحَوادفثف الواقفعةف، فَارجفعوا فیها افلی رفواةف حَدفیثنا، فَافنَّهفم حفجَّتی علیكم و اَنَا حجّةفاللهف ... 23 امّا در حوادث كه در آینده پیش میآید، راویان حدیث ما ] فقیهان پارسا و مطیع اوامر امام زمان علیهالسّلام [ را مرجع خود قرار دهید كه آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خداوندم. ... ضوابط و شرایط این مراجع را نیز، حضرت صادق علیه السّلام تبیین فرموده اند: اما از دین شناسان، آن كه نگهدار نَفْسف خویش، نگهبان ایمانش، مخالف هوسش، فرمانبردار خدا و مطیع امر مولایش بود، بر عموم مردم است كه متابعتش كنند. بدیهی است برای چنین انتخابی، با توجه به شرایط انتخاب شونده، مردم ناآشنا با كمك كسانی كه آگاهی و علم دارند و می دانند كه عالمترین و متخصصترین و آشناترین فرد به این مكتب كیست، به این انتخاب مبادرت میورزند.

بدین ترتیب، جامعه ای كه این چنین رهبری را انتخاب كند و خود را مقیّد به اجرای احكام شرع و آماده باش دائمی – از حیث اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی – برای ظهور حضرت مهدی علیهالسّلام سازد، شایسته عنوان «جامعه ی منتظر» است.

پی‌نوشت‌ها

1- زیارت آل یاسین

2- كمالالدین، ج 2، ص 357-358

3- الغیبة، شیخ طوسی

4- المحاسن، برقی، ص 397

5- الغیبة، طوسی، ص 275

6- بحارالانوار، ج 25، ص 122

7- بقره / 64

8- غیبت نعمانی، باب 11، حدیث 16

9- به نقل از روایات امام صادق علیهالسّلام درتفسیر نوالثقلین، ج 1، ص 31

10- كمالالدّین، باب 43، حدیث 19

11- الزامالنّّاصب، ج1، ص67

12- كمالالدّین، ج1، ص67

13- بحارالانوار، ج52، باب 37، حدیث 17

14- منتخبالاثر. فصل9، باب 3، حدیث1

15- پیامبراكرم صلیالله علیه و آله و سلّم كمالالدّین، مقدّمهی مؤلّف، ص 51

16- حضرت سجّاد علیهالسّلام كمالالدّین، باب 31، حدیث 8

17- حضرت امام باقر علیه السّلام، اصول كافی، ج2، ص 74

18- برای آشنایی بیشتر در این زمینه به كتاب ارزشمند مكیالالمكارم فی فوائد الدّعا للقائم علیهالسّلام، اثر محمّدتقی موسوی همدانی مراجعه كنید.

19- صحیح ترمذی، ج 5، ص 225

20- محجّةالبیضاء، 1، ص 32

21- غیبت نعمانی، ص 173

22- انفال / 61

23- وسائلالشیّعه، ج 18، ص101

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
חדרים בבאר שבע
جمعه 15 فروردین 1399 01:16
thanks a lot considerably this website is actually elegant
along with informal
online dating sites prices
پنجشنبه 14 فروردین 1399 02:52
online dating sites prices
https://jfd.datinggem.site/sitemap.xml
online dating sites prices
online dating sites prices
ssbbw dating los angeles
چهارشنبه 13 فروردین 1399 04:55
ssbbw dating los angeles
https://s2l.evergrowingdating.site/sitemap.xml
ssbbw dating los angeles
ssbbw dating los angeles
Online Dating honesty
دوشنبه 11 فروردین 1399 18:24
woman uses online dating for free meals
https://8mz.datinginspiration.website/
woman uses online dating for free meals
Online Dating honesty
asian dating agency sydney
دوشنبه 11 فروردین 1399 14:06
free black lesbian dating site
https://9sq.patchworkdating.site/
free black lesbian dating site
asian dating agency sydney
ashley madison similar websites
دوشنبه 11 فروردین 1399 06:17
ashley madison similar websites
https://xhx.exposeddating.website/
ashley madison similar websites
ashley madison similar websites
Cougar dating sites kenya
یکشنبه 10 فروردین 1399 20:37
cougar dating sites kenya
https://cv5.applicabledating.site/
cougar dating sites kenya
Cougar dating sites kenya
own dating website
یکشنبه 10 فروردین 1399 00:46
flame dating website
https://ynv.datingdancing.site/
flame dating website
own dating website
Best Online Dating Site In America
یکشنبه 10 فروردین 1399 00:29
dating naked season 3 online
https://ott.datingexchanging.space/
dating naked season 3 online
Best Online Dating Site In America
CBD gummies
شنبه 9 فروردین 1399 22:14
This website certainly has all the information I needed about this subject and
didn't know who to ask.
best essay writing service in usa
چهارشنبه 6 فروردین 1399 19:43
best essay writing service in usa
http://bnbk.online-masters-degrees-programs.com/sitemap.xml
best essay writing service in usa
best essay writing service in usa
https://royalcbd.com/product/cbd-roll-on-gel/
یکشنبه 3 فروردین 1399 18:37
I am in fact thankful to the holder of this
web site who has shared this wonderful article at here.
vpn free download for pc
پنجشنبه 29 اسفند 1398 22:34
free vpn
http://yesfreevpn.com
free vpn
vpn free download for pc
free vpn for laptop
چهارشنبه 28 اسفند 1398 18:55
vpn for pc
http://vpnservicesoft.com
vpn for pc
free vpn for laptop
School
چهارشنبه 21 اسفند 1398 22:05
But those riders were a power of nature.
Arizona has a great diversity of nature. A few of these establishments do nice things
with their non-taxed revenues; others, not so much.
Sen. Bernie Sanders was readily available to offer up his
congratulations to the entire deserving teachers who were being acknowledged, as well as to highlight what an ideal job Vermont teachers are doing nationally with their students.
That mind-set can contribute to employers being too desperate to settle even meritless
employment discrimination cases, not less than in some elements of the country.
Think about what you would prefer or at least which areas
are acceptable to you. It was once that mattress bugs
weren't something Americans had to fret about and even think about.
A lot of people - even these who have insurance coverage for a very long time - really by no means
bothered to consider their insurance deductibles.
ipvanish discount
شنبه 17 اسفند 1398 06:05
ipvanish block ads
It's amazing in favor of me to have a site, which is
good designed for my know-how. thanks admin
Free VPN
پنجشنبه 15 اسفند 1398 12:40
vpn for mac
http://vpnservicesite.com
vpn for mac
Free VPN
Social Media Marketing Agency in Dubai
جمعه 9 اسفند 1398 02:18
I truly love your website.. Great colors & theme. Did you build this website
yourself? Please reply back as I'm hoping to create my own website and
would love to know where you got this from or exactly what the theme is called.
Kudos!
נערות ליווי בתל אביב
سه شنبه 6 اسفند 1398 02:34
The most effective man is often the grooms most trustworthy and faithful friend or relative.
The very best man is usually the grooms most trustworthy and faithful
buddy or relative. The ushers often is the grooms brothers, cousin, or best friends, or
brothers and close relatives of the bride. Responsibilities of
the perfect Man Before the wedding, he - pays for his personal
attire, bought or rented. May give the envelope to the officiant
earlier than the ceremony. Throughout the ceremony,
he - shouldn't be a part of the processional however enters with the groom,
standing behind the groom and slightly to the
left. After the ceremony, he - instantly serves as one of many witnesses in signing the
wedding license. On the reception, he - doesn't stand within the receiving line until he can be the
father of the groom. After the reception, he -
promptly returns each his and the grooms rented formal wear to the appropriate location.
https://infogram.com/top-10-dia-chi-phong-kham-nam-khoa-uy-tin-tot-nhat-tai-ha-noi-1hnq41mo0g3k43z
دوشنبه 5 اسفند 1398 23:00
Good day! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted
keywords but I'm not seeing very good results. If you know
of any please share. Thanks!
mobile legends hack
چهارشنبه 30 بهمن 1398 05:06
Your style is really unique compared to other people I have read stuff
from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I'll just bookmark this page.
Royal CBD
دوشنبه 28 بهمن 1398 15:26
I’m not that much of a online reader to be honest but
your blogs really nice, keep it up! I'll
go ahead and bookmark your site to come back later.

Many thanks
match dating site international
دوشنبه 28 بهمن 1398 07:36
match dating site international
http://fb9c.cogeservendite.it/free+online+dating+california.html
match dating site international
match dating site international
dating services that are not online
دوشنبه 28 بهمن 1398 00:21
dating services that are not online
http://urjd.starthubpescara.it/adult+dating+pictures.html
dating services that are not online
dating services that are not online
Special Purpose Machines
یکشنبه 27 بهمن 1398 16:08
I like the helpful information you provide in your articles.
I will bookmark your blog and check again here regularly.
I am quite sure I'll learn many new stuff
right here! Best of luck for the next!
cbd extract
یکشنبه 27 بهمن 1398 09:37
Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is valuable and everything.
However imagine if you added some great photos or videos to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with pics and clips, this site could definitely be one of the
very best in its niche. Good blog!
Free VPN
یکشنبه 27 بهمن 1398 09:21
onlinevpnapp.com
http://privatvpnservices.com
onlinevpnapp.com
Free VPN
Free
شنبه 26 بهمن 1398 00:03
online free vpn
http://onlinevpnapp.com
online free vpn
Free
conservative lesbian dating
جمعه 25 بهمن 1398 19:35
sex dating friesland
http://6wbq.juventussupporters.it/best+dating+sites+for+runners-753.html
sex dating friesland
conservative lesbian dating
Free VPN
جمعه 25 بهمن 1398 17:38
onlinevpnapp.com
http://pcmobilevpn.com
onlinevpnapp.com
Free VPN
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو