تبلیغات
خورشید مکه - علائم و نشانه های ظهور

علائم و نشانه های ظهور

نویسنده : مقنی زاده
تاریخ:جمعه 31 اردیبهشت 1389-10:17

صحبت كردن از حضرت مهدی(ع) و نشانه های ظهور ایشان در واقع صحبت كردن از حوادثی است كه بناست در آینده اتفاق بیفتد و لذا بجاست كه از خود بپرسیم: اگر در مورد احادیث نقل شده در این زمینه بررسی اسناد صورت گرفت و مطمئن شدیم كه آنها از معصوم(ع) صادر شده است، آیا میتوان مطمئن بود كه حتماً همة آن حوادث آنگونه كه در روایات شریف ما آمدهاند وقوع یابند؟ پاسخ به این پرسش در كتب عقیدتی و فلسفی تحت عنوان «بداء» داده میشود كه طی این بخش از مطالب به آن میپردازیم.

«بداء» در لغت به معنای ظهور و روشن شدن پس از مخفی بودن چیزی است و اصطلاحاً به روشن شدن چیزی پس از مخفی بودن از مردم اطلاق می‌شود؛ بدین معنا كه خداوند متعال بنا بر مصلحتی، مسئلهای را از زبان پیامبر یا ولیای از اولیای خویش به گونهای تبیین میكند و سپس در مقام عمل و ظهور و بروز، غیر آن را به مردم نشان میدهد. در قرآن آمده است:

خداوند هر چه را بخواهد محو یا اثبات میكند در حالی كه امالكتاب نزد اوست و خود میداند عاقبت هر چیزی چیست.1

و در آیهای دیگر:و بدالهم سیّئات ما كسبوا.2بدیهایی را خود كسب كرده بودند و برای آنها مخفی بود برایشان نمایان شد.

یا:ثمّ بدالهم من بعد ما رأؤا الآیات.3پس از آنكه نشانه ها را دیدند حقیقت امر بر آنها روشن شد.

این ظهور پس از خفا، تنها برای انسان رخ میدهد و در مورد خداوند متعال ابداً صدق نمیكند وگرنه لازمهاش این است كه خداوند نسبت به آن موضوع جهل داشته باشد كه این امر محالی است. خداوند، چنانكه قرآن كریم میفرماید به همه چیز آگاه و داناست 4 و نسبت به همه چیز در همة زمان‌ها و مكان‌ها چه حاضر باشند و چه غایب، چه موجود باشند و چه فانی و چه در آینده به وجود بیایند، علم حضوری دارد. قرآن كریم در این زمینه میفرماید:

هیچ چیزی در آسمان و زمین از نظر خداوند متعال مخفی نمیشود.5

از همین روست كه مسئلة بداء و ظاهر كردن آن امر مخفی به خداوند نسبت داده میشود:

و بدالهم من الله مالم یكونوا یحتسبون.6خداوند آنچه را گمان نمیكردند، برای آنها ظاهر كرد.

براساس آیة:خداوند چیزی را كه از آنِ مردمی است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.7

و با استفاده از دیگر آیات و روایات میتوان چنین برداشت كرد كه برخی اعمال حسنه نظیر: صدقه، احسان به دیگران، صلة رحم، نیكی به پدر و مادر، استغفار و توبه، شكر نعمت و ادای حقّ آن و... سرنوشت شخص را تغییر داده و رزق و عمر و بركت زندگی‌اش را افزایش میدهد، همانطور كه اعمال بد و ناشایست اثر عكس آن را بر زندگی شخص میگذارد.

پیش از شرح این عبارت كه بداء در حقیقت ظاهر شدن چیزی است كه از ناحیة خداوند متعال برای مردم مخفی و برای خودش مشخص بود، لازم است یادآور شویم كه خداوند متعال بنا بر آیات قرآن دو لوح دارد:

الف) لوح محفوظ

لوحی كه آنچه در آن نوشته میشود؛ پاك نشده و مقدّرات آن تغییر نمییابند؛ چون مطابق با علم الهی است:

بَل هُوَ قُرآنٌ مَجیدٌ ?فی لَوحٍ مَحفوظٍ.8بلكه آن قرآن مجیدی است كه در لوح محفوظ ثبت گردیده است.

ب) لوح محو و اثبات

بنا بر شرایط و سننی از سنت‌های الهی، سرنوشت شخص یا جریانی به شكلی خاص میشود، با از بین رفتن آن سنت‌ها یا مطرح شدن سنت‌های جدید سرنوشت آن شخص یا آن جریان تحتالشعاع سنت‌های جدید قرار میگیرد. به عنوان مثال بناست كه شخص در سن 20 سالگی فوت كند امّا به واسطة صلة رحم یا صدقهای كه میدهد، 30 سال به عمرش اضافه میشود و تا 50 سالگی زنده میماند یا به عكس، آن شخص بناست 50 سال عمر كند به واسطة گناه كبیرهای خاص، 30 سال از عمرش كاسته میشود در همان 20 سالگی میمیرد. كه البته خداوند متعال از اوّل میدانست كه بناست اوّلی 50 سال و دومی 20 سال عمر كند ولی برای روشن شدن این سنت‌های الهی مطلب به این شكل از زبان پیامبران یا اولیای الهی(ع) بیان میشود.

در قرآن كریم هم آمده است: یمحوا الله ما یشاء و یثبت و عنده امّ الكتاب.9

یا این آیه: آنگاه مدتی را [برای شما عمر] مقرّر داشت و اجل حتمی نزد اوست.10

با توجه به این دو لوح و مطالبی كه تا به حال به آنها پرداختیم، این پرسش به ذهن میرسد كه: آیا ظهور حضرت مهدی(ع) و نشانههایی كه برای آن بیان شده است، در لوح محفوظ‌اند یا محو و اثبات. به عبارت دیگر آیا ممكن است اصلاً مسئلهای به نام ظهور ایشان تا آخر عمر بشریت و هستی اتفاق نیفتد یا ظهور بدون تحقّق نشانهها رخ دهد یا همة نشانهها باید رخ دهند؟ در پاسخ به این پرسش باید نشانههای ظهور را به دو دسته تقسیم كنیم:

1. امور و علایم مشروط

2. امور و علایم حتمی. آنگونه كه امام باقر(ع) امور را به موقوفه و حتمیه11 و امام صادق(ع) به حتمی12 و غیر حتمی تقسیم كردهاند. مسئلة بداء هم در چهار زمینه با موضوع ظهور حضرت مهدی(ع) ارتباط مییابد:

1. نشانه های مشروط و غیر حتمی ظهور

جز نشانه هایی كه صراحتاً در احادیث به حتمی بودن آنها اشاره شده است، بقیة نشانههای ظهور همگی از امور موقوفه به شمار میروند، چنانكه بزرگانی مانند شیخ مفید، شیخ صدوق و شیخ طوسی بدان تصریح كردهاند. بدین معنا كه به جز نشانه های حتمی ظهور بقیة آنها بنا بر مشیت و ارادة الهی ممكن است دچار تغییر و تبدیل، تقدّم یا تأخّر شوند. به عبارت دیگر آنها از جمله امور لوح محو و اثبات به حساب میآیند و ممكن است با تغییر و تبدیل در شرایط آنها و عوض شدن علل رخ دادن آنها به گونة دیگری پدید آیند یا اصلاً رخ ندهند. البته بسیاری از رویدادهایی كه در احادیث ما به آنها اشاره شده است تا كنون اتفاق افتادهاند و دچار بداء در اصل تحقّق خویش نشدهاند.

مثلاً اگر در حدیث به نزول بلایی (مشروط) اشاره شده باشد به واسطة توسل و استغفار مؤمنان و مسلمانان ممكن است در نزول آن تأخیر رخ دهد یا اصلاً چنین بلایی به جهت عظمت عمل صالح ایشان نازل نشود یا اینكه با برخی اعمال صالح یا ناصالح ظهور حضرت را دچار تعجیل یا تأخیر كنند.

شاید بتوان علت بیان چنین اخباری را این دانست كه اگر مسئله به این شكل تبیین نمیشد، مؤمنان هم از احتمال حدوث آن حادثه باخبر نمیشدند و بدان مبتلا میگشتند امّا پس از صدور حدیث از ناحیة معصوم(ع) و آگاه شدن مؤمنان و مسلمانان از آن، با دعا و توسل و استغفار از پدید آمدن چنان حادثة ناگواری ممانعت به عمل آورند یا سبب حدوث اتفاقی خوشایند شوند. البته فراموش نكنیم كه عكس این مطلب هم كاملاً صادق است به این معنا كه شخص معصوم(ع) با اعلام نزول بلا و علّت آن، حجت را بر مردم تمام میكنند كه شما با وجود آنكه میتوانستید، آن بلا را از خویش دفع نكردید یا فلان خیر را به سوی خویش جلب ننمودید و از همین روست كه روایت شده است:

خداوند متعال، به چیزی مثل بداء عبادت نشده است.13

2. علایم ظهور و امور حتمی

پنج مورد از نشانه های ظهور در بسیاری از روایات كه از حدّ تواتر گذشته است؛ از جمله نشانه های حتمی ظهور برشمرده شدهاند:

خروج سیّد خراسانی و یمانی، ندای آسمانی مبنی بر حقّانیت حضرت مهدی(ع)، شهادت نفس زكیّه و فرو رفتن سپاهیان سفیانی در منطقة بیداء (بیابان بین مدینه و مكّه).14

این نشانههای پنج‌گانه را احادیث از علایم حتمی شمرده و هیچگونه احتمال بدایی در مورد تحقّق آنها ندادهاند وگرنه خلاف حتمی بودن آنها میشد. این نشانهها شدیداً با مسئلة ظهور ارتباط داشته و همگی مقارن ظهور رخ خواهند داد انشاءالله. بزرگوارانی چون مرحوم آیتالله خویی در پاسخ به نویسندة كتاب سفیانی و علامات ظهور15، علّامه سیّد جعفر مرتضی عاملی، در كتاب خویش و شیخ طوسی، در غیبت خویش16 نسبت به این موضوع تصریح و اذعان كردهاند كه:

هر چند بنابر تغییر مصلحت‌ها با تغییر شروط اخباری كه به حوادث آینده میپردازند، ممكن است دچار تغییر و تبدیل شوند؛ جز آنكه روایت تصریح كرده باشد كه وقوع آن جریان حتمی است كه (با توجه به اعتماد ما به معصومین(ع)) ما هم یقین به حدوث آنها در آینده پیدا میكنیم و قاطعانه میگوییم در آینده چنین خواهد شد.17

اشكال اساسی كه به این نظر گرفته میشود؛ متكی به حدیثی است كه نعمانی در كتاب خویش آورده است كه: ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری گفته است: نزد امام جواد(ع) بودیم و صحبت از حتمی بودن آمدن سفیانی شد، از آن حضرت پرسیدم: آیا در مورد امور حتمی هم بداء رخ میدهد؟ فرمودند: آری. گفتم: میترسم در مورد خود حضرت مهدی(ع) بداء رخ دهد. حضرت فرمودند:

ظهور حضرت مهدی(ع) وعدة الهی است و خداوند خلف وعده نمیكند.18

علّامه مجلسی، هم در بحارالانوار پس از نقل این حدیث این توضیح را اضافه كردهاند كه:

شاید محتوم، معانی مختلفی داشته باشد كه با توجه به اختلاف در تعاریف ممكن است در مورد برخی از آنها بداء رخ بدهد. مضاف بر اینكه شاید منظور از بداء در مورد خصوصیات آن حادثة محتوم و حتمی باشد و نه اصل تحقّق آن، كه مثلاً پیش از زوال حكومت بنیعباس سفیانی جنبش‌های خویش را آغاز می‌كند.19

این فرضیه چندان قابل قبول نیست؛ زیرا در صورت پذیرفتن آن، چه فرقی بین حتمی و غیر حتمی خواهد بود؟ مضاف بر اینكه روایت مورد بحث ما از حیث سند، ضعیف است.20 در ضمن نمیتوان از آن همه حدیث و روایتی كه به شدت بر حتمی بودن این پنج نشانه و امتناع احتمال رخ دادن بداء در آنها تأكید میكنند، چشمپوشی كرد و به احادیث انگشتشماری از این دسته تمسك نمود؛ چون ممكن است در شرایط خاصی (به فرض قوت و اعتبار سندی آنها) معصوم(ع) مجبور شده باشند از روی تقیه، چنین سخنی بگویند.

عبدالملك بن اعین گوید: به امام باقر(ع) در مورد حضرت مهدی(ع) گفتم: میترسم كه زود بیایند و سفیانی نباشد. حضرت فرمودند:

والله نه. سفیانی از حتمیاتی است كه حتماً خواهد آمد.21

امور یا موقوفهاند یا حتمیه كه سفیانی از دستة حتمیاتی است كه حتماً خواهد بود.22

یا امام صادق(ع) فرمودند:

از حتمیاتی كه پیش از قیام حضرت مهدی(ع) خواهند بود اینهاست: شورش سفیانی، فرو رفتن در بیداء، شهادت نفس زكیّه و منادی كه از آسمان ندا در دهد.23

حمران بن اعین از امام باقر(ع) راجع به آیة:ثمّ قضی اجلاً و اجلٌ مسمّی عنده؛24میپرسد. حضرت میفرمایند:

دو اجل وجود دارد: محتوم و موقوف.

- محتوم چیست؟

- جز آن نخواهد شد.

- و موقوف؟

- مشیت الهی در رابطة آن جاری میشود.

- امیدوارم كه سفیانی جزء موقوف‌ها باشد.

- والله كه نه و از محتومات است. 25

3. بداء و قیام حضرت مهدی(ع)

ظهور حضرت حجت(ع) از اموری است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكید شده و در حتمیت آن ذرهای شك و شبهه وجود ندارد. پیش از این گفتیم كه در آیاتی نظیر آیة 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانروای زمین گردند و بر آن سیطره یابند كه چنین واقعهای در تمام طول تاریخ تا كنون اتفاق نیفتاده است و از آنجا كه « ان الله لا یخلف المعیاد»26 و خداوند در وعدة خویش تخلف نمیكند، در آیندهای دور یا نزدیك حتماً چنین اتفاقی خواهد افتاد. ان‌شاء‌الله.

علاوه بر اینكه در موارد بسیاری رسول مكرم اسلام(ص) و معصومین(ع) شدیداً تأكید نمودهاند كه:

حتی اگر از عمر هستی بیش از یك روز باقی نمانده باشد، خداوند آن قدر این روز را طولانی میكند كه حضرت مهدی(ع) ظهور كرده و جهان را مملو از قسط و عدل گردانند.27

4. تعیین زمان ظهور حضرت مهدی(ع)

بسیاری از روایات، ما را از توقیت (مشخص كردن زمان ظهور) یا تعیین محدودة زمانی برای ظهور حضرت به شدت نهی كردهاند و شیعیان را امر كردهاند كه هر كه را چنین كرد تكذیب كنند و دروغ‌گو بشمارند؛ زیرا این مطلب در زمرة اسرار الهی است و كسی آن را نمیداند؛ امام صادق(ع) به محمدبن مسلم فرمودند:

محمد! اگر كسی وقتی از جانب ما برای ظهور حضرت مهدی(ع) نقل كرد، از تكذیب كردن او نترس! چرا كه ما برای احدی تعیین وقت نمیكنیم.28

وقتی فضیل از امام باقر(ع) میپرسد كه آیا این مسئله وقت مشخص دارد؟ حضرت سه مرتبه میفرمایند: «آنها كه وقت تعیین میكنند دروغ میگویند».29 یكی از یاران امام ششم(ع) به ایشان عرضه میدارد: این مسئلهای كه چشم انتظارش هستیم كی خواهد آمد؟ حضرت میفرمایند:

ای مهزم! آنها كه وقت تعیین كنند دروغ میگویند، آنها كه عجله كنند هلاك میشوند و آنها كه تسلیم امر خداوند باشند نجات مییابند و به سوی ما باز میگردند.30

آنگونه كه از احادیث برمیآید، ظهور حضرت حجت(ص) از جمله اموری است كه خداوند متعال آن را از مردم پنهان نموده است و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالی اراده كنند و شرایط و علل فراهم و مناسب باشد؛ زمین را از بركات وجودی آن امام همام(ع) بهرهمند خواهند نمود.

البته نهی از تعیین وقت، شامل نشانههای حتمی ظهور نمیشود؛ چرا كه خود معصومین(ع) در این موارد به فاصلة زمانی میان حدوث آن نشانة حتمی و ظهور حضرت اشاره كردهاند كه مثلاً از ابتدای شورش‌ سفیانی تا قیام حضرت بیش از 9 ماه طول نخواهد كشید یا مثلاً 15 روز پس از شهادت نفس‌زكیّه حضرت در مكه ظهور میكنند. ولیكن دیگر نشانهها حداكثر به این اشاره میكنند كه ظهور آن وجود مقدس نزدیك شده است و نه بیش از این. چنانكه دیدیم برخی از نشانههای ظهور قرن‌هاست كه اتفاق افتادهاند و گذشتهاند و هنوز ظهور رخ نداده است. كه البته به جهت ایجاد امید در دل شیعیان مبنی بر نزدیك شدن ظهور معصوم(ع) از آن به عنوان نشانة قیام حضرت صاحب(ع) یاد كردهاند.

ضمناً اگر بنا بود زمان ظهور مشخص شود و همگان بدانند كه ایشان بناست چه زمانی قیام جهانی خویش را آغاز كنند؛ ستمگران و ظالمان تمام عِدّه و عُدّه خویش را برای آن روز مهیا و آماده میكردند ـ كه به خیال خام و واهی خود ـ آن نور الهی را خاموش كنند و نگذارند عدالت را در جهان گسترش دهند و مؤمنان و مستضعفانی هم كه قرن‌ها با حدوث این حادثة عظیم و بزرگ فاصله داشتند مبتلا به یأس و كسالت و خمودی میشدند حال آنكه قرن‌هاست بسیاری در انتظار آن یار غایب از نظر، دیدهها را خون‌بار كرده و هر صبح و شام دست دعا به تعجیل در فرج ایشان برداشتهاند و امید دارند كه در زمرة یاران و یاوران ایشان باشند. مشخص نبودن زمان ظهور خواب از چشمهای ستمگران ربوده و هر صبح و شام از این هراسناكند كه شاید آن عزیز مقتدر امروز ظهور كند و پایههای حكومت شیطانیشان را درهم شكند.

به امید آنكه آن روز را ببینیم و از یاوران حضرتش باشیم. انشاءالله.

پینوشتها :

1. سورة رعد(13)، آیة 39.

2 . سورة زمر(39)، آیة 48.

3 . سورة یوسف(12)، آیة 35.

4 . سورة نساء (4)، آیة 35.

5 . سورة آلعمران (3)، آیة 5.

6 . سورة زمر(39)، آیة 48.

7 . سورة رعد(13)، آیة 11.

8 . سورة بروج(85)، آیات 21 و 22.

9 . سورة رعد(13)، آیة 39.

10. سورة انعام(6)، آیة 2.

11. نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، ص204؛ مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج52، ص249.

12. نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، ص202.

13. كلینی، اصول كافی، ج 1، باب البدأ، ح 1 و صدوق، محمد بن علی بن حسین، التوحید، باب 54، ح 2.

14. صدوق، محمد بن علی بن حسین، كمالالدین، ج2، ص650، طوسی، محمد بن حسن، الغیبة ص267، نعمانی، همان، صص169 و 172؛ مجلسی، محمد باقر، همان؛ ج52، ص204، طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری، ص426؛صافی گلپایگانی، لطف‌الله، منتخبالاثر، صص439 و 455.

15. فقیه، محمد، السفیانی و علامات الظهور، ص102.

16. عاملی، جعفر مرتضی، دراسته فیعلامات الظهور، ص60.

17. طوسی، محمد بن حسن، همان، ص265.

18. نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، ص205، مجلسی، محمد باقر، همان، ج52، ص250.

19. مجلسی، محمد باقر، همان، ج52، ص251.

20. رك: فقیه، محمد، همان، ص102.

21. نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، ص203؛ مجلسی، محمد باقر، همان، ج52، ص249.

22. نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، ص204؛ مجلسی، محمد باقر، همان، ج52، ص249.

23. نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، ص176، صافی گلپایگانی، لطف‌الله، همان، ص455.

24. سورة انعام، آیة 2.

25. مجلسی، محمد باقر، همان، ج52، ص249.

26. سورة آل عمران(3)، آیة 9.

27. رك: شیخ مفید، الارشاد، ج2، ص340، طبرسی، فضل بن حسن، همان، ص401، مجلسی، محمد باقر، همان، ج51، ص133.

28. نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، ص195، طوسی، محمد بن حسن، همان، ص262؛ آل سید حیدر، مصطفی، بشارةالاسلام، ص298، مجلسی، محمد باقر، همان، ج52، ص104.

29. طوسی، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسی، محمد باقر، همان، ج52، ص103؛ صافی گلپایگانی، لطف‌الله، همان، ص463.

30. نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، ص198؛ طوسی، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسی، محمد باقر، همان، ج52، ص104؛ آل سید حیدر، مصطفی، همان، ص299؛ صافی گلپایگانی، لطف‌الله، همان، ص463.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://followbeautiful.com/comment/html/?118916.html
سه شنبه 21 فروردین 1397 09:26
9. Asha Kamal Modi: Her jewelry line is called "Art Karat".

For other objects, Calle della Mandola is the place to browse books
and glass beads.
garcinia cambogia side effects dr oz
دوشنبه 20 فروردین 1397 23:37
Have been taking little over a month.
Joma Jewellery Stockists
دوشنبه 20 فروردین 1397 18:23
They're principally handcrafted and of varied colours and
heavy attractive or sleek designs accepted by nearly
all women of assorted choices and likings.
feet pain
یکشنبه 26 شهریور 1396 21:52
Good information. Lucky me I came across your site by chance (stumbleupon).
I have saved it for later!
http://ladonnastrupp.blogas.lt/non-surgical-treatment-for-hammer-toes-7.html
یکشنبه 4 تیر 1396 20:03
First of all I want to say awesome blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you
do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear
your thoughts before writing. I've had a tough time clearing
my thoughts in getting my ideas out there.
I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
Thanks!
Kelly
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:02
I pay a visit daily a few web sites and blogs to read content, however this webpage presents feature based content.
Isadorayouse.Hatenablog.com
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 08:42
Hi there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and in my opinion recommend to my friends.
I'm confident they will be benefited from this website.
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 21:43
I’m not that much of a internet reader to be honest
but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site
to come back down the road. Cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo