تبلیغات
خورشید مکه - ارا دانشمندان شیعه درباره رجعت

ارا دانشمندان شیعه درباره رجعت

نویسنده : مقنی زاده
تاریخ:دوشنبه 6 اردیبهشت 1389-00:46

 

شیخ ابوجعفر صدوق در كتاب اعتقادات مى گوید: عقیده ما درباره رجعت آن است كه آن را حق مى دانید                                   

سـپـس شواهدى را بر امكان آن , از قرآن ارائه مى كند و به داستان گروهى كه از دیارخود بیرون شـدند تا به گمان خود, خود را از خطر مرگ (طاعون ) رهایى دهند, امافرمان مرگ آنان رسید, و سپس زنده گردیدند اشاره مى كند.

(البقره , 2 : 243) و نـیـز به داستان مردن و زنده شدن عزیز اشارت دارد, كه در آیه 259 همان سوره آمده است , و هـمـچـنـین به زنده شدن قوم موسى (ع ) پس از آنكه صاعقه آنان رافراگرفت (البقره , 2 : 56) و اصـحـاب كـهـف كـه زنده شدند و سپس به جایگاه خودبازگشتند (الكهف , 18 : 18 تا 25) اشاره مى كند.

پس از آن اضافه مى كند: رجعت در امم سالفه نیز واقع گردیده و در این امت نیز واقع مى گردد, چـنـانكه از پیغمبر اكرم (ص ) روایت شده : هرآنچه در امتهاى گذشته انجام گرفته , در این امت نیز انجام مى گیرد.

صدوق به این آیات قرآنى نیز استدلال مى كند: ویوم نحشر من كل امه فوجا ممن یكذب بیاتنا وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا پـایـه اسـتدلال با قرآن درباره امكان و وقوع رجعت , بر همین اساس استوار است ,چنانكه خواهیم آورد.

شیخ ابوعبداللّه مفید در جواب پرسش از مساله رجعت مى گوید: خـداونـد, پـیـش از روز رستاخیز, گروهى از این امت را بازمى گرداند و عقیده به رجعت یكى از ویـژگیهاى مذهب اهل بیت به شمار مى رود.. خداوند از روزرستاخیز بزرگ خبر داده : همگى را بـرمـى انگیزیم و هیچ كس را فروگذار نمى كنیم وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا... ولى درباره رجعت مى گوید: از هر گروهى دسته اى را برمى انگیزیم ویوم نحشر من كل امه فوجا. پس , چنانكه خداوند خبر داده دو رستاخیز اكبر و اصغر داریم .

و نـیـز خـداونـد از سـتـمـكاران گزارش مى دهد كه در روز قیامت گویند: خداوندا, دو بارما را میراندى و دو بار ما را زنده گردانیدى ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین .

گروه ستمكاران از دو مرگ و دو زندگى سخن مى گویند: آنها در این جهان بوده ,مى میرند و در رجعت زنده شده سپس مى میرند, و براى روز رستاخیز زنده مى گردند.

.. پس دو بار میرانده شده و دو بار زنده گردیده اند. ولى دیگران در تفسیر آیه دچار اشكال گردیده اند, زیرا مرگ نخست را پیش اززندگى این جهان گفته اند, در صورتى كه نبود پیش از بود را میراندن نمى گویند .

سید مرتضى , علم الهدى درباره حقیقت رجعت مى گوید: آنـچـه شـیعه امامیه برآنند, آن است كه خداوند, در موقع ظهور حضرت مهدى (عج )گروهى از مـومـنـان را برمى انگیزد تا از ظهور دولت حق بهره برده و به نصرت و یارى آن نائل گردند و نیز گروهى از دشمنان را برگردانده تا از آنان انتقام گرفته شود, ومومنان از آن لذت ببرند.

دلیل بر صحت این گفتار, همانا امكان آن و مقدور بودن آن براى خداوند است , زیراامرى ممتنع و مستحیل نیست , چنانكه گروهى از مخالفین آن را مستحیل دانسته اند.

پس هرگاه , مساله رجعت امرى ممكن باشد, دلیل بر اثبات آن , اجماع شیعه امامیه و اتفاق آرا آنان بر این مساله است . و اتفاق آرا شیعه حكایت از راى معصوم دارد كه هر آینه حق و صواب است .

البته , رجعت , با مساله اختیار در تكلیف منافات ندارد همانگونه كه با ظهورمعجزات منافات ندارد, زیرا در هیچ كدام سلب اختیار نگردیده موجب الجا نمى گردد.

برخى رجعت را تاویل برده , مى گویند: مقصود از آن , بازگشت دولت حق , و حاكم شدن دین خدا بر خلق است , نه رجعت اشخاص پس از مرگ .

ایـن گروه از شیعه از این رو دست به چنین تاویلى زده اند كه نتوانسته اند در مقابل انكار منكرین دلیل قاطع اقامه كنند, و شبهات آنان را در زمینه ممتنع جلوه دادن رجعت جواب گویند.

بـایـد گـفت : رجعت تنها با روایات كه جنبه اخبار آحاد دارد ثابت نگردیده , بلكه باپشتوانه اجماع طائفه , این امر به اثبات رسیده است . چنین امرى , با این صراحت , قابل تاویل نیست

عـلامه معاصر شیخ محمدحسین كاشف الغطا در رد كسانى كه مساله رجعت را از اركان مذهب تشیع شمرده و بر آنان طعنه زده اند, مى گوید: عـقـیـده بـه رجعت , لازمه مذهب تشیع نیست , انكار آن زیانى ندارد, گرچه این مساله براى آنان روشـن و بـدیـهـى است , ولى ملازمه اى میان تشیع و عقیده به رجعت وجودندارد... و این مساله هـمـانـنـد برخى از اخبار غیبى مشهور است كه پیش از قیام قیامت صورت مى گیرد, مانند فرود آمدن حضرت مسیح (ع ), و ظهور دجال , و خروج سفیانى , و نظائر آن كه درباره نشانه هاى قیامت گفته اند.

این گونه امور, ربطى به اساس تدین ندارد, و از ریشه هاى اسلام به شمار نمى رود,انكار آن موجب خروج از دین نمى گردد, و نیز اعتراف به آن , صرفا موجب دخول در دین نمى باشد.

آیـا كـسـانى كه بدین سبب بر شیعه طعن مى زنند, مى دانند رجعت چیست .

چه امتناعى دارد كه خـداوند گروهى را پس از مرگ زنده گرداند, با آنكه چنین پیشامدهایى در زمانهاى گذشته به وقوع پیوسته , و قرآن كریم از آنها یاد كرده است .

آیـا داسـتان حضرت حزقیل و زنده شدن كسانى را كه از خانه هایشان بیرون رفتند و ازترس مرگ فرار كردند و دچار مرگ شدند نشنیده اند.

آیـا آیـه كـریمه : ویوم نحشر من كل امه فوجا را نخوانده اند, با آنكه در روز رستاخیز بزرگ تمامى گروهها و ملتها محشور مى گردند... آرى , مـسـالـه رجـعـت را, وسـیـلـه اى براى طعنه زدن به شیعه , قرار دادن , شیوه دشمنان بوده است

دلائل و شواهد قرآنى 1 - آیه رجعت در سوره نمل , آیه 83 مى خوانیم : ویوم نحشر من كل امه فوجا ممن یكذب بایاتنا روزى خـواهد آمد تا از هر گروهى دسته اى را برمى انگیزیم , از كسانى كه آیات ما رامورد تكذیب قرار مى دهند.

ایـن آیـه صـراحـت دارد كـه تـنـها دسته هایى از ستمكاران برانگیخته مى گردند, وهمانگونه كه گفتیم این آیه نمى تواند در مورد حشر روز قیامت باشد, چون درباره قیامت مى خوانیم : ویوم نسیر الجبال وترى الارض بارزه . وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا.

وعرضواعلى ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا(الكهف , 18 : 45 و 46).

روزى كـه كـوهـهـا بـه حركت درآمده , و زمین رو شده است , و همه را برانگیختیم پس كسى را فـروگـذار نـنمودیم .

همه آنها در یك ردیف بر خداوند عرضه شده , به آنهاگفته مى شود: اكنون هـمـگـى نـزد مـا آمـدیـد, هـمـانگونه كه روز نخست شما را آفریدیم . آرى گمان داشتید چنین وعده گاهى نخواهید داشت .

و در آیه دیگر مى خوانیم : ویـوم یـنـفخ فى الصور ففزع من فى السماوات ومن فى الارض الا من شا اللّه . وكل اتوه داخرین (النمل , 27 : 87)

روزى كه در صور دمیده مى شود, تمامى كسانى كه در آسمان و زمین هستند دروحشت و هراس فـرو مـى رونـد, مـگـر كـسانى كه خدا خواسته مورد عنایت خاص اوباشند.

پس همگى در پیشگاه حضرت حق با فروتنى حضور دارند.

علامه طبرسى در ذیل آیه رجعت چنین مى گوید: آن دسـتـه از امـامـیه كه به رجعت عقیده دارند, به این آیه تمسك جسته , مى گویند:من براى تـبعیض است , و بر آن دلالت دارد كه برخى از ستمكاران برانگیخته مى شوند.

.. و بر این امر روایات بـسـیـارى از ائمـه اهـل بـیـت (ع ) وارد شده است كه پس از ظهور حضرت مهدى (عج ), خداوند گروههایى از تبهكاران را زنده مى كند تاعقوبت اعمال خویش را در همین جهان بچشند, و دچار خفت و خوارى گردند,مومنین را بر آنان چیره سازد تا انتقام خود را بستانند...

ولـى گـروهى از امامیه , این روایات را تاویل برده , مى گویند: مقصود از رجعت ,بازگشت دولت حق است به صاحبان اصلى خود, كه همان ظهور حضرت مهدى (عج ) است . آنـهـا مـى گـویند: رجعت اشخاص , با حكمت تكلف كه همان آزمایش از روى اختیاراست منافات دارد, زیـرا رجـعـت مـوجب جبر و الجا در تكلیف است .

اما چنین نیست , زیرا جبر و الجائى در كار نبوده و هرگونه اختیار در پذیرش و انجام دادن اعمال اختیارى باقى و پابرجاست , چون صرفا ارائه دلائل و آیات الهى , همانند معجزات انبیا, مایه جبر و اكراه و سلب اختیار نمى گردد

اما كسانى كه دلالت این آیه را بر رجعت نپذیرفته اند مى گویند: مـقـصود از این دسته ها, همان پیشتازان گروه هاى كفر ونفاق هستند كه به عنوان سردمداران و مـسوولان مردم خویش , جوابگو خواهند بود, لذا آنان را جدا برمى انگیزند تا موضع خود را در میان ملتهاى خویش روشن سازند. علامه طبرسى گوید: كسانى كه آیه را مربوط به قیامت مى دانند, مى گویند: منظور آن است كه دسته اى از روسا و پیشوایان گروه كافران , در قیامت برانگیخته و گردآورده مى گردند, تا حجت , بر آنان تمام گردد

فخر رازى مى گوید: این آیه مربوط به امورى است كه پس از قیام قیامت انجام مى گیرد

آلوسى مى گوید: مراد از این حشر كه نسبت به دسته هایى جدا انجام مى گیرد حشرمجددى است كـه براى سرزنش كردن آنان , و عقوبت نمودن آنان انجام مى گیرد, وپس از حشر اكبر, كه شامل تمامى خلق است , انجام مى گیرد .

ولـى آنـچـه از سـیـاق آیـات بـه دست مى آید, آن است كه این حشر اصغر پیش از حشراكبر انجام مـى گـیـرد, و در ذیل همین آیه , در مورد قیام قیامت گوید: ویوم ینفخ فى الصور ففزع من فى الـسـماوات ومن فى الارض (النمل , 27 : 87) و اگر ترتیب نزول در آن رعایت شده باشد, نمودار آن است كه حادثه رجعت دسته هاى مورد بحث پیش از نفخ صور انجام مى گیرد.

2 - دو بار امامه و احیا در سوره مومن آیه 11 مى خوانیم : قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین , فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل . در روز واپـسین كافران گویند: خداوندا, دو بار ما را میراندى و دو بار زنده نمودى ,پس اینك به گناهان خویش گردن نهادیم , آیا براى بیرون شدن از این گرفتارى راه چاره اى هست . در ایـن آیه , از دو بار میراندن سخن رفته , كه هر میراندن , حیات سابقى را مى رساند,همانگونه كه دوبار زنده نمودن , مرگ پیشین را حكایت دارد. مـیـرانـدن نـخست , پس از حیات دنیوى , و مرگ دوم , پس از حیات در رجعت است ,چنانكه احیا نخست , در رجعت , و احیا دوم در روز واپسین است . بـرخـى اماته اولى را همان حالت نطفه بودن دانسته اند, و اماته دوم را مرگ پس ازحیات دنیوى و حیات دوم را حیات اخروى . برخى دیگر حیات دوم را در قبردانسته اند كه افراد براى پرسش زنده مى شوند. و دلیل بر اینكه حالت نطفه را حالت موت فرض كرده اند, آیه 28 سوره بقره است كه مى فرماید: كیف تكفرون باللّه وكنتم امواتا فاحیاكم ... كه مقصود حالت پیش از دمیدن روح است . ولـى ایـن گفتار درست نیست , زیرا حالت پیش از دمیدن روح را, موات گویند, نه اماته بدین سـبـب كه وصف موات , با هرگونه حالت فقد حیات موافق است , ولى اماته در صورتى است كه از چیزى سلب حیات شده باشد. عـلاوه بـر این , بر فرض مزبور, باید بر انسان سه بار موت و حیات گذشته باشد, نه دوبار: موت به معناى فقد حیات پیش از دمیدن روح , موت پس از حیات دنیوى وموت پس از حیات برزخى . از ایـن گذشته اساسا تكرار موت و حیات , براى همه كس نیست . بازگشت در رجعت و نیز حیات برزخى در قبر و به طور مطلق پیش از روز رستاخیز براى همه كس نیست , بلكه صرفا براى كسانى است كه داراى ایمان محض یا كفر محض بوده اند. بـیـشـتر مردم پس از حیات دنیوى , مى میرند و براى روز رستاخیز زنده مى شوند كه آیه 28 سوره بقره بدان اشارت دارد: كیف تكفرون باللّه وكنتم امواتا فاحیاكم ثم یمیتكم ثم یحییكم ثم الیه ترجعون ... شـما, مرده و فاقد حیات بودید, پس به شما حیات بخشید, سپس شما رامى میراند و دوباره براى روز محشر زنده مى سازد. مومنان در بهشت نیز مى گویند: افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى (الصافات , 37 : 58 و 59) مگر نیست كه ما دیگر نخواهیم مرد, جز یك مردن نخستین كه بر ما گذشت . 3 - زنده شدن اصحاب كهف یكى از دلائل صحت و امكان رجعت در این امت , زنده شدن اصحاب كهف است كه در سوره كهف به آن تصریح شده : وتحسبهم ایقاظا وهم رقود... وكذلك بعثناهم لیتسالوا بینهم (الكهف , 18 : 18 و19) گمان مى برى كه آنان بیدارند, در حالى كه آنان آرمیده اند... این چنین آنان رابرانگیختم تا میان خود گفتگو كنند. وكذلك اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعداللّه حق وان الساعه لاریب فیها (الكهف , 18: 21) این چنین , دیگران را بر آنان دلالت نمودیم , تا بدانند وعده خداوند, درباره رستاخیز, حق است , و هنگامه قیامت هر آینه آمدنى است و جاى شك در آن نیست . ولبثوا فى كهفهم ثلاث مائه سنین وازدادوا تسعا (الكهف , 18 : 25). آنان در غارشان سیصد سال درنگ نمودند, و نه سال بر آن افزودند. و این بدان جهت است كه سیصد سال قمرى كه متداول اعراب است , از سیصدسال شمسى نه سال كسر دارد, و چون آنان سیصد سال شمسى آرمیده بودند, لازم آمد كه بر سال عربى افزوده گردد تا حساب درست آید.

4 - داستان عزیز او كـالـذى مر على قریه وهى خاویه على عروشها. قال انى یحى هذه اللّه بعد موتها.فاماته اللّه مائه عـام ثم بعثه . قال كم لبثت . قال لبثت یوما او بعض یوم . قال بل لبثت مائه عام . فانظر الى طعامك و شـرابـك لـم یـتـسنه . وانظر الى حمارك . ولنجعلك آیه للناس . وانظر الى العظام كیف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبین له قال اعلم ان اللّه على كل شى قدیر (البقره , 2 : 259) یا همانند كسى كه از كنار یك روستاى ویران شده عبور كرد, در حالى كه سقفهاى آن فروریخته بـود, و مـردم آن مرده و استخوانها پوسیده و پراكنده شده بود, با خودگفت : چگونه خدا, اینها را پـس از مـرگ زنـده مـى كند. در این هنگام , خدا او را یكصدسال میراند, سپس برانگیخت , و به او گـفت : (نوایى شنید) چه قدر درنگ كردى .گفت : یك روز یا پاره اى از روز, به او گفت : نه بلكه یـكصد سال درنگ كردى . پس نگاه كن به خوردنى و آشامیدنى خود كه همراه داشتى , هیچ گونه فرسودگى در آن رخ نداده , ولى به الاغ خود نگاه كن كه چگونه فرسوده و از هم گسیخته شده ... كه ماتو را - زنده شدن تو پس از یكصد سال مردن را - نشانه اى براى مردم قرار دهیم (ازتو شنیده باور كنند كه زنده شدن مردگان حق است ) اكنون به استخوانهاى پوسیده واز هم گسیخته الاغ خـود نـگـاه كـن , تا چگونه آنها را فرآورده استوار مى سازیم , سپس گوشت بر آن مى پوشانیم . پس هـنـگامى كه این حقایق بر او آشكار گردید, گفت : هرآینه مى دانم خداوند بر همه كارى توانایى دارد.

5 - هفتاد هزار خانوار فرارى از طاعون یكى دیگر از دلایل صحبت و امكان رجعت در این امت , داستان هفتاد هزار خانوارفرارى از طاعون است كه دچار مرگ ناگهانى شدند, و سپس با دعاى پیغمبرى -مى گویند: حزقیل , سومین وصى حضرت موسى بوده - زنده شدند. در این باره چنین مى خوانیم : الـم تـر الى الذین خرجو من دیارهم وهم الوف حذر الموت . فقال لهم اللّه موتوا ثم احیاهم . ان اللّه لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا یشكرون (البقره , 2 :243). آیا ندیده اى - یعنى ندانسته اى - گروهى را كه از ترس مرگ از خانه هاى خود بیرون شدند - و به بـهـانه بیمارى طاعون از شركت در جنگ و جهاد خوددارى نمودند -خداوند فرمان مرگ آنان را صـادر نـمـود, سـپـس - بر اثر دعاى پیغمبرى عظیم الشان -آنان را زنده نمود. خداوند نسبت به بندگان خود بخشاینده است گرچه بیشتر مردم سپاس نمى دارند. گـویـنـد: اینان هفتاد هزار خانوار بودند كه از ترس مرگ , بیمارى طاعون را بهانه قراردادند, در جهاد شركت نجستند, و از خانه هایشان بیرون شدند. آنگاه در راه , مرگ همگى فرارسید. و بر دست سومین وصى حضرت موسى (ع ) زنده شدند, و اینان گروهى از بنى اسرائیل بودند .

6 - ماجراى هفتاد نفرى اصحاب موسى (ع ) موسى (ع ), هفتاد نفر از قوم خود را انتخاب نمود و با خود به كوه طور برد, و آنان درخواست رویت نـمودند, كه صاعقه آنان را در ربود, سپس با درخواست حضرت موسى (ع ) زنده گردیدند تا شكر خداى را به جا آورند. واذ قـلتم یا موسى لن نومن لك حتى نرى اللّه جهره فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون . ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون (البقره , 2 : 56) یاد بیاورید هنگامى را كه به موسى گفتید: ایمان نمى آوریم , تا خدا را بالعیان ببینیم ... پس صاعقه شـمـا را فراگرفت , در حالى كه نظاره مى كردید - در مقابل این عقوبت كارى نمیتوانستید انجام دهید - آنگاه شما را پس از مرگتان برانگیختیم باشد تا سپاسگزار باشید. عـلامـه طبرسى مى گوید: گروهى از امامیه به این آیه تمسك جسته و رجعت را در این امت روا دانسته اند . سپس در این زمینه به برخى اشكالات درباره رجعت اشاره دارد, كه آنها را در جاى خود مى آوریم .

7 - داستان زنده شدن قتیل اسرائیلى كـشـتـه اى در مـیـان بـنى اسرائیل یافت شد كه كشنده او شناخته نبود, و هر كس گناه آن را به گردن دیگرى مى افكند. دستور رسید, تا گاوى را سر ببرند, و بیخ دم او را به كشته بزنند تا زنده شود, و خود, قاتل خویش را رسوا سازد. واذا قـتلتم نفسا فاداراتم فیها, واللّه مخرج ما كنتم تكتمون . فقلنا اضربوه ببعضها,كذلك یحى اللّه الموتى ویریكم آیاته لعلكم تعقلون (البقره , 2 : 72 و 73). بـه یـاد آورید هنگامى كه فردى را كشتید و گناه كشتن او را به گردن یكدیگرمى افكندید, ولى خداوند آنچه را پنهان مى ساختید آشكار مى سازد. پس فرمان دادیم (تا گاوى را كشته ) و قسمتى از آن را (كـه همان بیخ دم او باشد) به كشته بزنیدتا (با اذن خدا) زنده گردد. این چنین است كه خداوند مردگان را زنده مى كند, ودلائل خود را براى شما آشكار مى سازد, باشد تا اندیشه كنید.

8 - بازگشت مسیح (ع ) یـكـى از دلائل بـر صحت و امكان بازگشت به این جهان پیش از قیامت , بازگشت حضرت مسیح (ع ) است كه پس از رفتن از این جهان به جهان دیگر, بازمى گردد و باحضرت مهدى (عج ), بیعت كرده , در نماز به او اقتدا مى نماید, و تمامى اهل كتاب به او ایمان آورده از او پیروى مى كنند: وان من اهل الكتاب الا لیومنن به قبل موته , ویوم القیامه یكون علیهم شهیدا(النسا, 4 : 159). تـمامى اهل كتاب - یهود و نصارى - پیش از مرگش به او ایمان مى آورند... و در روزرستاخیز بر آنان گواه خواهد بود. بـازگشت حضرت مسیح (ع ) رجعتى است كه پیش از روز قیامت انجام مى گیرد, وشاهد صدقى است بر صحت مدعاى شیعه بر امكان رجعت .

در ایـن زمـیـنـه , عـلى بن ابراهیم قمى از شهر بن حوشب روایتى آورده گوید:حجاج بن یوسف ثقفى به من گفت : آیه اى در قرآن است كه مرا بیچاره كرده , گفتم :كدام آیه . گفت : وان اهـل الـكـتـاب الا لـیومنن به قبل موته با ایمان گمان كه ضمیرقبل موته به من اهل الكتاب بـازمى گردد, گفت : به خدا قسم كه من دستور كشتن یهودى و نصرانى را مى دهم , و چشم به او مـى دوزم تـا ببینم لب حركت مى دهد,ولى هرگز, بلكه بى حركت مى ماند, بدو گفتم : نه چنین نـیـسـت كـه گـمان برده اى .گفت : پس چگونه است . گفتم : عیسى (ع ) پیش از قیام قیامت از آسـمـان فـرود مـى آیـد, آنـگـاه هـمه ملتهاى یهود و نصارى و غیره به او ایمان مى آورند, پیش از آنكه عیسى (ع ) بمیرد, و در نماز به حضرت مهدى (عج ) اقتدا مى كند. گـفت : این را از كجا آوردى . گفتم : از امام محمد بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب (ع ). آنگاه گفت : جئت بها واللّه من عین صافیه آن را از چشمه زلالى دریافت كرده اى .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cialis medication
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:21

You mentioned this adequately.
get cheap cialis free generic cialis tadalafil tablets generic cialis chinese cialis 50 mg where to buy cialis in ontario venta de cialis canada cialis qualitat cialis herbs prescription doctor cialis
buy tadalafil online
سه شنبه 13 آذر 1397 23:19

Cheers. Quite a lot of information.

cialis without a doctor's prescription tadalafil 10 mg cialis for daily use sialis costo in farmacia cialis buy cialis online buy cialis sample pack cialis 5mg billiger cialis generico cialis tablets australia
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 12:21

Nicely put, Many thanks!
cialis 5 mg schweiz free cialis cialis generico lilly cialis 5mg cialis coupons cialis generico cialis 5 effetti collaterali are there generic cialis canada discount drugs cialis cialis en 24 hora
buy generic cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 00:49

You suggested that superbly!
prezzo cialis a buon mercato tadalafil 20 mg buy cialis sample pack we like it safe cheap cialis cialis for sale in europa tadalafil 10 mg tadalafilo cialis 5mg cialis daily buy generic cialis
buy tadalafil pills
دوشنبه 12 آذر 1397 11:49

You stated it wonderfully.
cialis herbs tadalafil 20 mg only best offers cialis use pastillas cialis y alcoho no prescription cialis cheap safe dosage for cialis discount cialis cialis online generico cialis mexico american pharmacy cialis
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 00:27

You suggested it well.
cialis patentablauf in deutschland cialis pills in singapore cialis patentablauf in deutschland if a woman takes a mans cialis viagra cialis levitra cialis therapie prices on cialis 10 mg we recommend cheapest cialis buy cialis online legal get cheap cialis
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 11:17

You suggested it well!
purchase once a day cialis cialis et insomni cialis super acti cialis professional from usa cost of cialis per pill if a woman takes a mans cialis generic cialis in vietnam cialis 5 mg buy cialis super kamagra cialis daily reviews
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 00:25

Cheers! I enjoy this.
cialis billig cialis vs viagra cialis coupons printable only best offers cialis use canada discount drugs cialis compare prices cialis uk click now buy cialis brand cialis generic tadalafil buy are there generic cialis does cialis cause gout
buy cialis pills online
شنبه 10 آذر 1397 11:10

Great content. With thanks.
the best choice cialis woman we like it safe cheap cialis achat cialis en suisse sublingual cialis online cialis coupons printable buy brand cialis cheap cialis lowest price cialis 5 effetti collaterali buying cialis overnight venta de cialis canada
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 23:54

Nicely put. Regards.
enter site 20 mg cialis cost cialis 30 day trial coupon cialis dose 30mg generic cialis 20mg tablets cialis wir preise sialis cialis australian price prezzo cialis a buon mercato cialis 5 mg buy side effects of cialis
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 12:18

Reliable material. Thanks!
look here cialis cheap canada rezeptfrei cialis apotheke cialis italia gratis cialis generic tadalafil buy cialis generico postepay cialis cipla best buy buy cialis cheap 10 mg cheap cialis discount cialis price cialis wal mart pharmacy
buy cialis online cheap
جمعه 9 آذر 1397 00:50

Many thanks, Quite a lot of facts!

price cialis best cialis price in bangalore 5 mg cialis coupon printable we choice cialis pfizer india cialis sicuro in linea viagra vs cialis vs levitra viagra vs cialis vs levitra cialis 5 mg funziona dose size of cialis cialis herbs
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 13:28

This is nicely said. !
achat cialis en europe cialis 5mg prix online cialis cialis lilly tadalafi acheter du cialis a geneve cialis lilly tadalafi cialis from canada brand cialis nl cialis online deutschland generico cialis mexico
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:06

Thanks a lot. I enjoy this!
generic cialis soft gels cialis lowest price opinioni cialis generico cialis generic availability generic cialis tadalafil cialis italia gratis cialis 10mg prix pharmaci we choice free trial of cialis cialis alternative weblink price cialis
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:44

Really quite a lot of great material!
generic low dose cialis generic cialis at walmart callus cialis billig tadalafilo cialis y deporte price cialis best cialis preise schweiz cialis baratos compran uk cialis kaufen bankberweisung
buy cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 00:42

Many thanks. Lots of write ups.

sublingual cialis online low cost cialis 20mg viagra vs cialis price cialis wal mart pharmacy cialis 5 mg cialis generico online cialis savings card cost of cialis cvs buy name brand cialis on line buying cialis in colombia
buy levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 01:22

You've made your point very clearly!.
levitra 20mg buy levitra 20 mg buy levitra buy levitra generic vardenafil cheap 20mg levitra buy levitra 20 mg buy levitra generic buy levitra 20 mg buy generic levitra
buy tadalafil online
سه شنبه 10 مهر 1397 01:15

Really a lot of wonderful info.
cialis rezeptfrei purchase once a day cialis low dose cialis blood pressure cialis for bph buy cialis uk no prescription cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis levitra cialis generic tadalafil buy where cheapest cialis overnight cialis tadalafil
Cialis canada
شنبه 7 مهر 1397 23:14

You said it very well.!
only now cialis 20 mg venta de cialis canada cialis professional from usa buy cialis cheap 10 mg fast cialis online are there generic cialis cialis generico en mexico cialis price thailand where do you buy cialis rx cialis para comprar
http://cialisees.com/
شنبه 7 مهر 1397 19:46

Fantastic postings. Regards.
cialis 10 doctissimo viagra or cialis cialis with 2 days delivery prix de cialis cialis 10mg prix pharmaci bulk cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis purchasing tadalafil generic cialis kaufen
online canadian pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 14:34

You've made your position pretty nicely.!
drugs for sale in uk online canadian pharmacy canada vagra rx from canada canadian online pharmacies legal canada medication list canadian drugs canada drugs online Canadian Pharmacy USA safe canadian online pharmacies
cialisvbuy.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 16:35

Kudos, Wonderful stuff!
precios cialis peru we choice cialis uk cialis patent expiration cialis prices cialis e hiv dosagem ideal cialis cialis great britain canadian cialis cialis side effects where to buy cialis in ontario
viagravipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:09

Whoa plenty of valuable facts.
generic cialis in vietnam how do cialis pills work cialis patent expiration rx cialis para comprar preis cialis 20mg schweiz generic cialis tadalafil buy name brand cialis on line canada discount drugs cialis venta cialis en espaa cialis tablets for sale
Cialis prices
دوشنبه 12 شهریور 1397 19:04

Terrific forum posts, Regards!
cialis generico en mexico where do you buy cialis cialis reviews order generic cialis online viagra or cialis usa cialis online cialis cipla best buy cialis coupons printable safe site to buy cialis online link for you cialis price
http://babecolate.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 00:32

Regards, Plenty of postings.

callus brand cialis generic only now cialis 20 mg cialis coupons printable how do cialis pills work what is cialis generic cialis soft gels cialis uk next day ou trouver cialis sur le net buying cialis in colombia
viabiovit.com/vente-de-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:41

You've made your point extremely effectively.!
buy viagra 50mg online viagra prescription how to get cheap viagra buy viagra plus where to buy viagra online sildenafil buy online buy viagra without rx viagra for men how to get viagra cheap purchase viagra
http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html
یکشنبه 21 مرداد 1397 20:48

Amazing tons of good advice.
usa cialis online cialis dosage cialis uk next day generic cialis in vietnam buy cialis cheap 10 mg cialis usa cost cialis pills in singapore only best offers cialis use buy cialis callus
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:56

Kudos! A lot of forum posts.

cialis 50 mg soft tab generic cialis 20mg uk where cheapest cialis cialis online holland cialis generico price cialis best opinioni cialis generico free generic cialis cialis flussig generic low dose cialis
Cialis pills
جمعه 7 اردیبهشت 1397 18:19

Effectively expressed of course. !
cialis 20 mg effectiveness canada discount drugs cialis cialis free trial prescription doctor cialis cialis canada on line buying cialis on internet tadalafil cialis 5mg prix only now cialis 20 mg canadian drugs generic cialis
Viagra generico
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:16

Incredible plenty of beneficial knowledge.
buy cheap viagra generic online generic viagra pharmacy do you need a prescription to buy viagra where do i buy viagra online get viagra viagra generic levitra online pharmacy viagra where do i buy viagra buy viagra generic generic viagra buy online get a viagra prescription
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo