وابستگی جهان به امام زمان(سخنی دیگر)

نویسنده : مقنی زاده
تاریخ:جمعه 5 خرداد 1391-20:57

سخنی دیگر

 

خواننده عزیز، این بحث بیش از این قابل اطاله است، ولی چون ظرافت و لطافت آن زیاد است و با اندک لغزش قلم، مطلب نامفهوم و بلکه ممکن است اشتباه عرضه شود، از آن بیمناکم که عبارات و الفاظم رسا نباشد و مطلب را چنانکه حق آن است، نرساند. تا این حد هم که توضیح دادم، چون کافی و خالی از قصور بیان نیست، معذرت می خواهم و با استشهاد به این شعر با مضمون محتوی:

 

و ان قمیصا خیط من نسج تسعه

و عشرین حرفا عن معالیه قاصر

 

 

[ صفحه 50]

 

سخن را به گونه دیگری که تعقیب بحث و موجب مزید معرفت و بصیرت شود، ادامه می دهیم: انسان در بین تمام انواع موجودات ممکنه، استعداد ترقی و کمالش از همه بیشتر است و چنانست که از حضرت صادق - علیه السلام - روایت شده است: الصوره الانسانیه هی اکبر حجج الله علی خلقه، و هی الکتاب الذی کتبه بیده و هی الهیکل الذی بناه بحکمته، و هی مجموع صور العالمین و هی المختصر من العلم فی اللوح المحفوظ [1] .

یعنی: صورت انسانیت بزرگترین حجت های خدا بر خلق او است و آن کتابی است که خدا با دست توانائی خود آن را نوشته و آن هیکلی است که به حکمت خود آن را بنا کرده و آن مجموع صورت جهانها و عوالم است و آن مختصر علومی است که در لوح محفوظ است. بر اساس همین شرافت و شان و استعداد، انسان نیازش به تربیت الهی و بارش باران رحمت و فیض ربوبی از همه بیشتر است. نیاز یک کوزه به آب به همان مقدار است که شاعر گفته:

 

گر بریزی بحر را در کوزه ای

چند گنجد قسمت یک روزه ای

 

اما نیاز جوی و نهر و رودخانه به مقدار ظرفیت آنها است. انسان به رحمت بیشتر، به علم زیادتر، به تربیت متعالی تر محتاج است، چنانکه رودخانه و دریا به آب بیشتر نیاز دارند:

 

[ صفحه 51]

 

 

آب کم جو تشنگی آور بدست

تا بجوشد آبت از بالا و پست

 

موجودات بر حسب استعداداتی که برای کمالات دارند، و بر حسب سعه درکی که به سعه فقر و حاجت خود داشته باشند، از فیوضی غیبی و عنایات لا ریبی بهره مند خواهند شد. بدیهی است فقر نبات به تربیت، از فقر جماد بیشتر است، یعنی قابلیت قبول تربیت در آن زیادتر است، و فقر و نیاز حیوان هم از نبات بیشتر، چنانکه فقر و حاجت انسان از کل ممکنات زیادتر و وسیع تر است، و فقر افراد انسان نیز به حسب ذات و بعضی عوارض و امور غیر اختیاری متفاوت است، و به حسب جهل و عملشان تفاوت می کند. جاهل اگر چه فقر علمی دارد، آن چنانکه عالم احساس فقر می کند احساس نمی کند یک دانشجو یا یک طلبه، با یاد گرفتن چند اصطلاح، بسا گکان کند که همه علوم را یاد گرفته است، در حالی که یک نفر فقیه و عالم و فیلسوف هر چه علمش زیادتر می شود، فقر و نیاز و وابستگی و تعلق خود را به خدا بیشتر درک می کند، و تواضع و فروتنیش زیادتر می شود، و خود را در برابر علم الهی چون قطره ای از دریا و از آن کمتر و فرمایه تر می یابد، و زبان حالش این شعر خواهد شد:

 

یکی قطره باران ز ابری چکید

خجل شد چو پهنای دریا بدید

 

که جائی که دریا است من کیستم

ور او هست حقا که من نیستم

 

از این جهت است که امام انسان ما فوق (نه ما فوق انسان) و ممکن ما فوق (نه ما فوق ممکن) است رئیس فقر است یعنی تمام

 

[ صفحه 52]

 

هویتش فقر و احساس نیاز به خدای بی نیاز است و چون بیشترین استعدادها را دارد، بیشترین نیازها را به خدا دارا است و لذا به کسب بیشترین عنایات و عطیات و اضافات الهیه به حکم العطیات بقدر الابلیات نایل است. از دعاهائی که از امامان - علیهم السلام - روایت شده است و از حالاتشان در هنگام دعا و عبادت، استفاده می شود که چنان عرض فقر و مسکنتی که از آنان در درگاه خدا ظاهر شده، از دیگران، - حتی بزرگترین فلاسفه الهی - دیده نشده است. و این شعور به فقر و نیاز و خود را ندیدن و چیزی نشمردن در آن بزرگواران چنان شدت و رسوخ داشته است که احساس حاجت به خدا و لطف و کرم او از بزرگترین و متعالی ترین درجات ایشان بوده است آنان عزت خود را به عبودیت و پرستش و بندگی او می دانستند که در مقام مناجات عرضه می داشتند: الهی کفی لی عزا ان اکون لک عبدا و کفی لی فخرا ان تکون لی ربا و حجت خود را فقر خود قرار می دادند، و به آن از خدا حاجت می طلبیدند که: الهی حجتی حاجتی و وسیلتی فاقتی حقا باید سیر قافله ممکنات و کاروان انسانیت برای وصول به این مقام و برای نزدیک شدن به این مقام و شباهت یافتن به صاحبان این مقام باشد، که اگر این نباشد مسیر آنان لغو و پوچ و بیهوده خواهد شد و عالم به آن گونه که اگزیستانسیالیست ها و سارترها و مارکسیست ها و ملحدان دیگر معتقدند، هیچوجه تفسیر و توجیهی نخواهد داشت، و همان بهتر که با بمب های ویران کننده

 

[ صفحه 53]

 

یکباره آن را ویران و نابود کنند،و به این مرارت ها و جنگ ها و کشمکش ها و ناکامی ها و ناراحتی ها و فلاکت ها پایان دهند، و همه را و آیندگان را از این تاریک خانه و وحشت کده خلاص سازند. اما اگر بشر به منتهای واقعی مسیر جهان و مسیر انسان آگاه شد، و نظام امامت و انسان کامل و کمال انسان را شناخت، آگاهی می یابد و امیدوار می شود، و به زندگی و کمال و ترقی علاقمند می گردد، و عالم را با معنی و با محتوا می شناسد، معنائی که جمال حقیقت را به انسان نشان می دهد و عالم را گلستان و با روح و با هدف معرفی می نماید. چه زیبا و چه با حقیقت است حرکت جهان که به سوی شخصیت هائی مانند ابراهیم و محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین می رود، و افرادی مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و شهیدانی چون حمزه و جعفر و پاکبازان و فداکارانی چون شهیدان کربلا، و کوبندگان ستمگران چون حجر بن عدی و عمرو بن حمق و میثم و رشید هجری، و دانشمندان و علمائی مانند زراره و محمد بن مسلم و ابن ابی عمیر و زکریا بن آدم قمی و کلینی و صدوق و شیخ مفید و سید مرتضی و رضی و شیخ طوسی و علامه حلی و شهیدین و شیخ انصاری و میرزای شیرازی و آیت الله بروجردی، و هزارها افراد از این قبیل در هر رشته از کمال انسانی، به دنیا تحویل می دهد. از نظر یک نظام سوسیالیستی، سیر جهان و سیر انسان به سوی جامعه ای است منهای درک های انسانی و معنویات، سیر به سوی جامعه ای که فردی مثل استالین در آن دیکتاتور و فرمانروا، و عملا و بی منازع مدعی خدائی باشد، یا فرعون دیگر مثل برژنف زمامدار باشد که کشوری ضعیف را که در همسایگی او قرار دارد،

 

[ صفحه 54]

 

مورد هجوم وحشیانه قرار دهد و از زمین و هوا به کشتار مردم و ویران کردن خانه های مردم مستمند روستاها و شهرها بپردازد و مدرن ترین اسلحه ها را برای زیر یوغ گرفتن یک ملت آزاده بکار برد و بیش از یک میلیون انسان از کوچک و بزرگ و زن و مرد را قتل عام و بیش از یک میلیون نفر را از خانه و کاشانه آواره سازد، و هنوز هم که هنوز است، دست از سر آنها بر ندارد و چنان نشان دهد که تا کشورشان را تصرف نکند، اگر چه بقیمت جان تمام مردم باشد، تصمیم سبعانه خود را نخواهد شکست. چنین جامعه ای با چنین رهبران خونخوار و بی ایمان به شرف انسانیت، اگر هم در بین خودشان با استضعاف دیگران و غارت مستضعفان خوراک و مسکن و سائر وسائل رفاه مادی را فراهم کنند، از یک دام داری آماده و پر از کاه و علف، که در آن همه ارزشهای متعالی انسان پوچ و بی معنی و مسخره باشد، بیشتر نخواهد بود. و اما از نظر نظام سرمایه داری هم بهتر از این نیست که هدف سیر آن، سیر به سوی خود کامگی ها و حیوانیت و شهوات و آزادی های غیر سالم و نامحدود و طبقه بندی و تبعیض و استثمار و کاخ سفید و آن تجملات، و حکومت کندی های شهوتران و آلوده دامان و کارتر و هنر پیشه ای چون ریگان و نوکرهای صهیونیسم و سرمایه داران خون آشام است. حتما هدف جهان را هر چه بگویند، و مقصد جهان را هر چه بدانند، این جامعه ها و این نظامها - که در آنها سرنوشت بشریت در اختیار دو نفر وحشی درنده قرار دارد که جز از جهت ترس بسوی یک دیگر حمله نمی کنند - نمی باشد، و این رژیم ها که بخش عمده محصول زحمت و تلاش انسانها را صرف تجهیزات جنگی و ساختن

 

[ صفحه 55]

 

سلاح ها مخرب و وحشتناک برای ادامه استکبار و استعلای خود می نمایند، نیست. و اگر این هدف باشد (که هرگز نیست) جا دارد همه با فرشتگان هم زبان شوند و بگویند: اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء [2] .

نظام الهی امامت به همه این پرسش ها پاسخ می دهد و وجود امام همه این ایرادات را از میان می برد، و بر همه کاخ نشین ها و استکبارها و استعلاها و استعباد انسانها، که در عصر ما بزرگترین و ستمکارترین و برتری جوترین آنها حکومت مارکسیسم و ملحد شوروی و رژیم استعمارگر و صهیونیسم پرور امریکا است، خط بطلان می کشد و علو و برتری جوئی را، حتی در کمترین جلوه اش، به شدت محکوم می سازد و شعار و بنیاد رابطه خود را با مردم و هر قوی و نیرومندی را با ضعیف، این آیه می داند: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقین [3] .

ما این دار آخرت را برای آنانکه در زمین اراده علو و فساد و سرکشی ندارند قرار می دهیم و عاقبت نیک مخصوص پرهیزکاران است.

پس هر کجا ذره ای علو خواهی و برتری جوئی بر دیگران است، آنجا نظام امامت مستقر نیست. طغیان و دیکتاتوری و زور و استبداد - حتی در یک ده و یک خانه و از یک کدخدا و یک سرپرست خانواده - به هر صورت و به هر شکل محکوم است، و اینان از بهشت خدا محرومند و عاقبت نیک و پایان خوب برای کسانی است که از مظاهر گردنکشی و خود برگزینی و فخر و اعتبار فروشی و استضعاف و کوچک شمردن دیگران پرهیز می نمایند.

 

[ صفحه 56]

 

نظام امامت یعنی حرکت همه برای علی و به سوی روش علی و حکومت علی و مهدی، علیهما السلام. در این نظام است که حکومت به عنوان یک هدف مقصود نیست و هر کس هم آن را به عنوان یک هدف بخواهد، شایسته حکومت و هیچ منصبی در این نظام نیست، بلکه حکومت وسیله اقامه عدل و دفع باطل و ستم و احقاق حقوق و اجراء احکام و ترقی واقعی انسانها و کمک به ضعفا و تامین رفاه و امنیت و آزادی همگان است: الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکوه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبه الامور [4] .

رهبران این نظام امامت، افرادی هستند که خدا می فرماید: اگر آنها را در زمین متمکن و صاحب نیرو گردانیم، نماز را بر پا داشته و زکوه را می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می نمایند و پایان کارها با خدا است. در پرتو این نظام است که زندگی اصالت

 

[ صفحه 57]

 

می یابد، معنی پیدا می کند و برای آن سیر و کوشش و حرکت و کار و تلاش با ارزش و عقلانی خواهد شد. و الا بشر کجا می رود؟ و کجا می رود؟ به سوی بمب های اتم و ئیدروژن و جنگ های جهانسوز؟ یا به سوی دنیای مادی و صنعتی، و تمدنی که این همه بدبختی ها و فشارها و عیاشی ها و تجمل پرستی ها و تبعیضات را به وجود آورده است؟ یا به سوی نژاد پرستی و استعمار آمریکا؟ یا به سوی جامعه حیوانی و ماشینی و مسلوب الاختیار کمونیسم که در آن آزادی و انسانیت به معانی حقیقی و متعالیش قابل درک نیست؟ کدام یک از این نظام ها و سازمان ها می تواند هدف نهائی و پاسخگوی روح وسیع بشر باشد؟ بشر به هر کدام رسید، گمشده خود را در آن نیافت. این سازمان های بین المللی است که هر کدام زیر نفوذ یک ابر قدرت قرار دارند و به اسم حق، باطل، و به اسم عدل، ظلم، و به نام همزیستی مسالمت آمیز و حسن همجواری، توطئه و خیانت و تجاوز به همسایه، می نمایند، و از هیچ گونه عمل خلاف قواعد انسانی روی گردان نمی باشند. این سازمان ملل است که علاوه بر هزار و یک ایراد که به آن وارد است، بارزترین نشان اساس خبیث آن - که حفظ منافع زورمندان و استضعاف گران است - حق و تو است که پنج حکومت مستکبر و جهان خوار و عامل عمده فساد دنیا و عقب ماندگی مستضعفان، در این سازمان دارند. این حق غیر شرعی و خلاف عدالت، این پنج حکومت را مسلط می سازد از اجراء هر تصمیمی که مخالف منافع خودشان باشد، جلوگیری نمایند و آن را و تو کنند، دیگر

 

[ صفحه 58]

 

این مطرح نیست که چرا این حق برای آنها باشد؟ و چرا حکومت های دیگر و کوچک این حق را نباید داشته باشند؟ و چرا در تمام افریقا یک کشوری دارای این حق نیست؟ همه این سخنان و نقشه هائی که ابر ستمگران برای فریب عوام یا بهانه داشتن و بهانه ساختن برای مداخله در امور دیگران عنوان می کنند، فاقد حقیقت و ارزش است، چنانکه وقتی که سازمان ملل تشکیل شد و دولتها در آن قبول عضویت می کردند، خطاب به حضرت ولی عصر - عجل اله تعالی فرجه - در ضمن اشعاری عرض کرده ام:

 

منشور سازمان ملل حرف است

چون نیستش حقیقت و مبنائی

 

آوازه عدالت و آزادی

اسم است و هیچ نیست مسمائی

 

تا کی به جان و مال بشر دارند

این رهزنان حکومت و آقائی

 

واقعا اگر امید به رسیدن به حکومت جهانی - مهدی علیه السلام - و برقرار شدن نظام امامت در محدوده های کشوری و منطقه ای در تحت ولایت نواب عام آن حضرت فقهاء عادل نباشد، هیچ گونه امیدی برای بشر باقی نخواهد ماند و تمام سعی و تلاش های او بیهوده و بی نتیجه خواهد شد. این آزمایش هائی که بشر از رژیمهای گوناگون کرده و این که به هر رژیمی روی می آورد، آن را بر آورده خواسته های واقعی خود نمی بیند، موجب می شود که وقتی منادی آسمانی مردم را به حکومت جهانی مهدی - سلام الله علیه - بخواند جمعیت های محروم و گروه های مستضعف در همه جهان از آن استقبال نمایند، و حکومت الهی را به جای تمام این حکومتهای گوناگون از جان و دل بپذیرند.

 

[ صفحه 59]

 

چنان که در روایات قریب به این مضمون روایت شده است که هنگامی حکومت مهدی - علیه السلام - اعلام و برقرار می شود که تمام حکومتها و رژیمها را بشر امتحان کرده باشد، و ناتوانی ها و نارسائی ها و مفاسد و معایب آنها را دانسته و فهمیده باشد که در حقیقت برایش یک راه و یک امید بیشتر باقی نمانده باشد. متن روایت این است: لن یبق اهل بیت لهم دوله الا و لوا قبلنا حتی لا یقول احد و انا لو ولینا لعدلنا مثل هولاء [5] .

بدیهی است در چنین وضعی که همه از کارسازی رژیم ها و مکتبهای گوناگون مایوس شدند، دعوت الهی مهدی - علیه السلام - را از جان و دل می پذیرند و مستضعفان جهان به یاری آن حضرت که منصور به رعب و موید به نصر خدا است بر می خیزند و مستکبران را از صحنه مداخله در امور جوامع بشری بر کنار می نمایند. و در چنان جهانی که پر از استکبار و استضعاف شده و همه چشم به راه و منتظر یک حرکت و نهضت و بیرون آمدن دست غیبی از آستین مصلح جهان و موعود پیغمبران باشند، ناگهان وعده الهی محقق می شود و مهدی موعود که علائم و نشانی ها و خصوصیاتش در صدها حدیث بیان شده است ظهور می فرماید و عالم را پر از عدل و داد می کند:

 

[ صفحه 60]

 

فیملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا [6] .

در اینجا سخن را در این رساله به پایان می رسانیم و خوانندگان کاوشگر و معرفتجو را به کتاب های محققین علما و آگاهان به کتاب و سنت و معارف آل محمد - صلوات الله علیهم - ارجاع می دهیم، فقط به پرسشی که ممکن است برای بعضی در رابطه با مطالب گذشته پیش بیاید در خاتمه این رساله جواب می دهیم: پرسش این است که آنچه گفته شد از وابستگی جهان به وجود امام - علیه السلام - در صورتی صحیح است که امام و حجت همراه با وجود عالم، همواره و حتی قبل از خلقت آدم و حوا، وجود داشته باشد، اما در صورتی که سلسله حجج الهیه به وجود آدم منتهی شود، یا به عبارت دیگر از او آغاز گردد، سائر اجزاء عالم، قبل از خلقت حجج، چه وابستگی به وجود آنها خواهند داشت و چگونه این وابستگی قابل توجیه است؟ پاسخ اینکه: اولا بر حسب بعضی از توجیهات که یاد آور شدیم، حتی اگر

 

[ صفحه 61]

 

شخصی که اکمل و اشرف کاینات است و وجود جهان وابسته به او است بعد از خلقت عالم و به صورت یک جزء و یک واحد از اجزاء عالم آفریده و موجود شود، وابستگی سائرین به وجود او قابل انکار نخواهد بود و به قول خاقانی همان وجود او، بعد از اینکه جهان مراحلی را طی کرد، دلیل بر کمال او است، خاقانی گوید:

 

اگر چه بعد همه در وجودش آورد

وجود آخر او بر کمال او است گوا

 

نه سوره از پس ابجد همی شود مرقوم

نه معنی از پس اسما همی شود پیدا

 

نه روح را پس ترکیب صورت است نزول

نه شمس را از پی صبح صادق است ضیاء

 

و ثانیا بر حسب اخبار معتبره، انوار پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین - صلوات الله علیهم اجمعین - پیش از همه خلق شده اند [7] .

 

[ صفحه 62]

 

و اول ما خلق الله، آن بزرگواران بوده اند، و از حضرت مولی امیرالمومنین - علیه السلام - نقل شده است که فرمود: کنت مع الانبیاء سرا، کما کنت مع محمد - صلی الله علیه و آله - جهرا [8] .

روایاتی که در گزارش معراج حضرت رسول - صلی الله علیه و آله - وارد شده و همچنین بعضی احادیثی که در تفاسیر آیاتی مثل و ان من شیعته لابراهیم [9] وارد شده نیز بر این دلالت دارند که انوار خمسه طیبه و سائر ائمه معصومین - علیهم السلام - پیش از ظهور و تجلی آنها در این جهان آفریده شده اند، و بعضی از پیامبران، مانند حضرت ابراهیم خلیل الله - علیهم السلام - به دیدار و زیارت آن انوار نایل شده و به آن بزرگواران در حوائج مهم و شداید متوسل شده و خدا را به حق آنها خوانده اند، و یکی از نکته ها و اسرار اینکه عیسی - علی نبینا و آله و علیه السلام - با آن مقام کلمه اللهی و روح اللهی، بر حسب اخبار متواتره که از طریق سنی و شیعه روایت شده است، به حضرت مهدی - ارواحنا فداه - در نماز اقتدا می کند، همین موضع بلند و علو رتبه و کمال آن حضرت است که باید حتی مثل عیسی به آن مقتدای جهانیان اقتدا نماید. و موید این مطلب حدیث معروف از رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - است که فرمود: لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی [10] و حدیث آدم و

 

[ صفحه 63]

 

من دونه تحت لوائی و چه نیکو سروده شده است:

 

جهان روشن از لمعه روی او

شب قدر تاری ز گیسوی او

 

چو سازد لوای خلافت بلند

در آرد سر عاصیان در کمند

 

نهالی است از گلشن اصطفا

ثمر بخش اصحاب صدق و صفا

 

سرشته به آب کرامت گلش

محیط علوم لدنی دلش

 

مه رایتش ثالث ماه و خور

ز عدلش شود جمله آفاق پر

 

چو گردد به محراب این مقتدا

کند پور مریم بدو اقتدا

 

و چون در این موضوع اگر بخواهیم بسط سخن بدهیم و پیرامون این روایات و تحقیقات و لطائف و مطالبی که علماء اهل تحقیق فرموده اند، سخن بگوئیم، از وضع اختصاری که در این رساله منظور است خارج خواهیم شد، با تقدیم درود به صاحب مقام ولایت عظمی و امامت کبری، حضرت بقیه الله، صاحب العصر و ولی الامر، حجه بن الحسن العسکری، و کلیه شیعیان و مومنان به ولایت آن حضرت، و منتظران ظهور آن یگانه رهبر و ولی امر - کل ارواح العالمین له الفداء - و ضمن عرض ضراعت و مسکنت، با این سه بیت شعر، خطاب به آستان فرشته پاسبان آن ولی دوران و قطب زمان نموده، رساله را پایان می دهیم:

 

[ صفحه 64]

 

 

دل دردمند عاشق، ز محبت تو خون شد

نه کشی به تیغ هجرت، نه بوصل می رسانی

 

نمی روم ز دیار شما به کشور دیگر

برون کنیدم از این در آیم از در دیگر

 

من ار چه هیچ نیم هر چه هستم آن توام

مرا مران که سگی سر بر آستان توام

 

و این چند بیت را نیز از اشعار مرحوم آیت الله والد، که تضمین اشعار معروف خواجه حافظ شیرازی است، اضافه می کنم:

 

ای زیب ده عالم، مجموعه زیبائی

سر حلقه جن و انس، سر دفتر دانائی

 

در پرده غیبت چند، ای مهر جهان پائی

ای پادشه خوبان، داد از غم تنهائی

 

دل بی تو بجان آمد، وقت است که باز آئی

ای عشق تو اول فرض، در مذهب اسلامی

 

جان می دهمت گر باد، آرد ز تو پیغامی

صحرای تجلی را، از مهر بنه گامی

 

ای درد توام درمان، در بستر ناکامی

وای یاد توام مونس، در گوشه تنهائی

 

امید وصال تو، ای دوست جوانم کرد

عشق تو مرا فارغ، از هر دو جهانم کرد

 

باز آ که فراق تو، بی تاب و توانم کرد

مشتاقی و مهجوری، دور از تو چنانم کرد

 

کز دست بخواهد شد، پایان شکیبائی

 

 

[ صفحه 65]

 

اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و زین الارض بطول بقائه و اجعلنا من انصاره و اعوانه و المجاهدین بین یدیه و صل علیه و علی آبائه الطاهرین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین 23 ربیع المولود 1401 لطف الله صافی

 

پاورقی

[1] حدیث معروف است و صدر آن به این متن در تفسیر صافی در تفسیر آیه 2 سوره بقره نقل شده است: الصوره الانسانیه هی اکبر حجه الله علی خلقه و هی الکتاب الذی کتبه الله بیده.

[2] سوره بقره، آیه 30.

[3] سوره قصص، آیه 83.

[4] سوره حج، آیه 41، حاکم حسکانی، که از علماء بزرگ اهل سنت است، در کتاب شواهد التنزیل که اخیرا به همت یکی از علماء پر تلاش و مخلص با تحقیق و تعلیق چاپ شده است و در آن در رابطه با فضائل اهل بیت - علیهم السلام - 210 آیه از آیات قرآن مجید و 1163 حدیث جمع آوری شده، در تفسیر این آیه سه حدیث روایت کرده است، در یکی از این سه حدیث، که حدیث 555 کتاب می باشد، از فرات مفسر معروف مسندا از حضرت باقر - علیه السلام - روایت کرده است که ابی عبیده حذاء پرسش کرد: چگونه صاحب الامر را بشناسیم؟ حضرت در پاسخ این آیه شریفه را قرائت فرمود و فرمود: اذ رایت هذا الرجل منا فاتبعه فانه هو صاحبه یعنی: وقتی مردی از ما را دیدی که برنامه ای را که این آیه اعلام می کند اجرا می نماید، او را پیروی کن که همان صاحب الامر است. و در حدیث 556 از همان فرات مسندا از ناب زید بن علی بن الحسین - علیهم السلام - روایت کرده است که گفت: اذا قام القائم من آل محمد یقول: یا ایها الناس نحن الذی وعدکم الله فی کتابه: الذین ان مکناهم فی الارض الایه یعنی: وقتی قائم آل محمد - علیهم السلام - قیام می نماید می فرماید: ای مردم مائیم آنان که خدا شما را در کتابش وعده داده است. الذین ان مکناهم فی الارض.

[5] اکنون مصدر این حدیث شریف را در نظر ندارم و محتاج به مراجعه جدید است لذا حدیث دیگری را که در منتخب الاثر ص 308 - از ارشاد شیخ مفید نقل نموده ام و در کتاب غیبت شیخ طوسی (ص 282، طبع مطبعه نعمان نجف اشرف) و بحار الانوار علامه مجلسی (ج 52، طبع جدید، ص 282) نیز روایت شده است نقل می نمائیم متن حدیث به روایت غیبت شیخ طوسی، از حضرت باقر علیه السلام، اینست: دولتنا آخر الدول و لم یبق اهل بیت لهم دوله الا ملکوا قبلنا لئلا یقولوا اذا راوا سیرتنا: اذا ملکنا سرنا مثل سیره هولاء و هو قول الله عز و جل: و العاقبه للمتقین.

[6] راجع به عدل و قسط و جور و ظلم بر حسب تحقیق و مطالعاتی که این جانب نموده ام هر کجا عدل و قسط در کنار هم در برابر جور و ظلم آورده شود، مراد از قسط تجاوز نکردن به ملک و حق غیر و نصیب و سهم به عدل است، در آنچه حقیقتا یا حکما قابل تقسیم و توزیع باشد و مراد از عدل اعم از آن یا خصوص عدل حاکم است چنانکه مراد از جور جور در حکم است و مراد از ظلم یا اعم از آن یا خصوص ترک عدالت در نصیب و سهم و تجاوز به حقوق و ملک دیگران و انواع خیانت ها است. و در صورتی که به تنهائی در کلامی آورده شوند، دلالت جور بر جور در حکم اظهر است از دلالت آن بر مطلق بی عدالتی و ترک میانه روی و لذا اطلاق ظالم به خائن و متجاوز به نفس و مال و ناموس غیر ابلغ و اغلب است از جائر، چنانکه اطلاق قسط در خصوص نصیب و سهم به عدل و اقامه حقوق اظهر از عدل است، هر چند به ملاحظه قرائن و مناسبات ظهور این کلمات متفاوت می شود که باید در مواردی که به تنهائی مذکور می شوند قرائن حالیه و مقالیه را در فهم مقصود گوینده در نظر گرفت.

[7] این احادیث را - خصوصا در مورد پیغمبر اکرم، صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین، علیه السلام - اهل سنت مانند ابن مردویه و ابن سعد و بزاز و طبرانی و احمد و بخاری و حاکم و بیهقی و ابن ابی شیبه و ابن جریر و ابن ابی حاتم و دیلمی و عبدالله بن احمد و ابن عبدالبر و خطیب و ابن مغازلی و ابن عساکر و ابن حجر و رافعی و محب طبری و جماعتی دیگر نیز روایت کرده اند. برای نمونه مراجعه شود به تفسیر آیه 7 سوره احزاب و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح... در تفسیر الدر المنثور سیوطی و روح المعانی آلوسی و نیز به تاریخ ابن عساکر ج 1 ترجمه امیرالمومنین - علیه السلام - ص 151، ح 185 و 186 و کفایه الطالب، ب 87، ص 315، و میزان الاعتدال، ج 1، ص 235 و مناقب ابن مغازلی، ص 130 و فرائد السمطین، ج 1، ب 10، ص 36، ح 1 و ب 2، ح 5، ص 41 و ح 6 و 7، ص 42 و 43 و ح 8، ص 44 و کتاب های دیگران مثل سیوطی و ابن ابی الحدید و صفوری. و اگر کسی بخواهد بر تواتر اخباری که دلالت بر سبقت خلقت پیغمبر - صلی الله علیه و آله - و امیرالمومنین - علیه السلام - بر حسب کتاب های معتبر عامه و خاصه (شیعه و سنی) مطلع شود، به کتاب عبقات و جلد 4 خلاصه آن - که مربوط به حدیث نور است، مراجعه نماید.

[8] و در کتب عامه است که حضرت رسول - صلی الله علیه و آله - به امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: کنت مع الانبیاء سرا و معی جهرا یعنی: تو در سر و پنهان با پیمبران گذشته بودی، و با من هستی در ظاهر و آشکار خلاصه العبقات، ج 4، ص 91.

[9] سوره صافات، آیه 83.

[10] حافظ ابونعیم در دلائل النبوه نقل کرده است که عمر بن الخطاب گفت: خدمت رسول الله - صلی الله علیه و آله - رسیدم و با من کتابی بود که از بعضی از اهل کتاب گرفته بودم، پیغمبر - صلی الله علیه و آله - فرمود، و الذی نفسی بیده لو ان موسی کان حیا الیوم ما وسعه الا ان یتبعنی یعنی: سوگند به آن که جانم به دست او است، اگر موسی امروز زنده بود، جز اینکه متابعت مرا نماید وظیفه نداشت. و چه نیکو است این شعر:

 

و انی و ان کنت ابن آدم صوره

فلی فیه معنی شاهد بابوتی

 

.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
https://gynaecologischekankervragen.nl/atlant-gel/
شنبه 5 مرداد 1398 03:10
The next just one is the wicked penis improvement product.
Those would be the products with the intention of do not present something when it comes to penile improvement except usually do
not hand their addicts any cause harm to also. A person don’t acquire any affirmative or bad outcomes beginning take
in them. You acquire them all the rage hope for getting the size associated with your own visions, be deducting them, the other era
taking in which you’re inducing stung.
Penis-Training? Why not?, nevertheless no more than with all the rectify expedient!
We've got examined the primary extender in whose worth may be proven by inquiries - at this juncture you'll obtain the stun end result.

We assessed the most effective male organ improvement product with the purpose of stay existing elsewhere present.
Am of the opinion absolve to impede them elsewhere as
a consequence work out what one is the best available for you.


When a manhood is basically else diminutive occurs in the judgment on the beholder.
Simple fact remains that women always believe a larger penis being additional lovely also gentlemen really feel more men. Arrived concrete go through –
that is to say. all through sexual – obviously any good minor manhood lives satisfactory
near meet with the lover.
can erectile dysfunction be cured naturally
شنبه 22 تیر 1398 06:26
erectile disorder dsm 5 http://viagralim.us erectile disorder dsm 5 !
I'm impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that's both educative and interesting, and let me tell you, you've hit the nail on the head. The problem is an issue that too few folks are speaking intelligently about. I am very happy I found this in my search for something relating to this.
cialis 5mg price
یکشنبه 2 تیر 1398 21:23

You stated it exceptionally well!
cialis farmacias guadalajara cialis tablets australia the best choice cialis woman cialis free trial only now cialis for sale in us we use it 50 mg cialis dose cialis side effects dangers viagra cialis levitra cialis 10mg prix pharmaci viagra vs cialis
Buy cialis online
یکشنبه 2 تیر 1398 06:08

Thanks, I enjoy it.
generic cialis at the pharmacy only here cialis pills buy brand cialis cheap cialis prezzo al pubblico cialis qualitat cialis sale online cialis australia org cheap cialis cialis tablets australia cialis 20 mg cut in half
lowest cialis prices
شنبه 1 تیر 1398 13:32

Cheers. I appreciate this!
we recommend cialis info cialis tablets cialis sicuro in linea generic cialis at walmart cialis billig cialis without a doctor's prescription generic cialis at walmart ou trouver cialis sur le net comprar cialis navarr cialis cuantos mg hay
http://cludcenroa.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 21:41

Helpful facts. Kudos!
dosagem ideal cialis prescription doctor cialis cialis vs viagra cialis wir preise generic cialis soft gels cialis coupons cialis tablets for sale acquistare cialis internet cialis tablets for sale cialis kaufen wo
http://terdienui.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 05:59

Useful advice. Kudos.
if a woman takes a mans cialis order cialis from india cialis generico lilly cialis professional from usa bulk cialis cialis mit grapefruitsaft cialis price in bangalore cialis prices try it no rx cialis does cialis cause gout
http://troubephex.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 18:40

Incredible all kinds of helpful data!
only here cialis pills cialis e hiv cialis 5mg cialis online cialis 50 mg soft tab side effects for cialis viagra cialis levitra ou acheter du cialis pas cher cialis kamagra levitra cialis 30 day sample
http://nistfengspych.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:29

Info clearly regarded!.
import cialis buy original cialis cuanto cuesta cialis yaho acquisto online cialis cialis for bph cialis online cialis mit grapefruitsaft cialis herbs tesco price cialis cialis usa cost
buy cheap viagra cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 03:50

Cheers, I appreciate this.
click here to buy cialis cialis sicuro in linea acquisto online cialis cialis pas cher paris cialis cuantos mg hay cialis diario compra canada discount drugs cialis where to buy cialis in ontario cialis 5 mg buy wow cialis 20
cialis 20 mg lowest price
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:59

Wonderful tips. Appreciate it.
buying cialis on internet canadian cialis miglior cialis generico cialis sicuro in linea click here cialis daily uk canadian drugs generic cialis we choice free trial of cialis cialis alternative cialis prices cialis generico
http://inogted.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 22:54

Really loads of wonderful knowledge!
buy name brand cialis on line we recommend cheapest cialis click here cialis daily uk cialis pills in singapore prezzo cialis a buon mercato cialis billig cialis price in bangalore buying cialis overnight tadalafil 20mg are there generic cialis
http://imcioche.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:26

Lovely write ups, With thanks.
click here to buy cialis enter site 20 mg cialis cost where to buy cialis in ontario tadalafil 5mg click now buy cialis brand cilas only best offers cialis use we recommend cheapest cialis cialis professional from usa effetti del cialis
http://bootsbecur.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 18:57

Amazing write ups. Cheers!
buying cialis in colombia cialis qualitat cialis 5 mg effetti collateral cialis kaufen bankberweisung prescription doctor cialis cialis 5 mg funziona generic cialis levitra click here cialis daily uk comprar cialis 10 espa241a order a sample of cialis
http://dervapon.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 04:34

Amazing lots of terrific info!
viagra cialis levitra generic cialis 20mg tablets cialis professional from usa safe dosage for cialis enter site natural cialis generic cialis at the pharmacy buy cialis uk no prescription we choice free trial of cialis free generic cialis non 5 mg cialis generici
http://worknajspan.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 14:28

You've made your position extremely effectively!!
cialis 5mg prix cialis pills price each cialis generico postepay cialis from canada cialis flussig cialis generika in deutschland kaufen female cialis no prescription cialis 5 mg effetti collateral cialis 100mg suppliers cialis coupons
cialis online without prescription
جمعه 24 خرداد 1398 00:06

Awesome forum posts. With thanks!
cialis soft tabs for sale we choice cialis pfizer india generic cialis soft gels buy cialis online cheapest prices on cialis 10 mg link for you cialis price cialis 5 mg schweiz cialis from canada cialis cipla best buy cialis generisches kanada
Cialis 20 mg
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:33

Seriously plenty of great advice!
cialis 5 mg para diabeticos cialis generico in farmacia buying cialis overnight compare prices cialis uk price cialis best cialis for daily use discount cialis cialis super acti we use it cialis online store we like it cialis soft gel
http://tiluve.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 20:29

You actually explained it terrifically.
cialis 05 calis buy cialis cheap 10 mg cialis 20mg cialis kaufen buy generic cialis buy cialis online nz cialis generique cialis online holland cialis prezzo di mercato
what is cheaper viagra or cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 20:13

Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Ie. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The design look great though! Hope you get the issue solved soon. Kudos
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 19:35

You stated that very well!
cialis taglich cialis canada deutschland cialis online tadalafil 20mg cialis super acti cialis generika in deutschland kaufen cialis y deporte cialis without a doctor's prescription sialis look here cialis order on line
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 13:47

Superb write ups. Thanks!
200 cialis coupon overnight cialis tadalafil cialis pas cher paris free generic cialis cialis alternative cialis authentique suisse canadian discount cialis viagra vs cialis cialis generico online cialis pas cher paris
http://bridgepersonnel.com
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 20:20
スーパーコピーN級品激安通販専門店です.スーパーコピーブランドN級品は全て最高な材料と優れた技術で造られて
https://executiveholidays.com.mt/voyager-class/
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 20:19
ブランドスーパーコピーiPhoneケース、ブランドiphoneケースコピー通販店!
http://tinhuybacgiang.org.vn/node/39/288
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 20:18
スーパーコピー時計など世界中有名なブランドレプリカを格安で通販しております。N級品スーパーコピーブランドは
https://www.protekgroup.com/ru/employees
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 20:18
スーパーコピーブランド専門通販店
http://canadianpharmacyonl.com/
شنبه 24 فروردین 1398 02:10

Seriously quite a lot of great material!
canadian pharmacy king rx from canada top rated canadian pharmacies online canada drug pharmacy trust pharmacy canada northwest pharmacies mail order pharmacy times canadian pharmacys is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmaceuticals for usa sales
Сialis
سه شنبه 6 فروردین 1398 05:47
Hello! I know this is kinda off topic but I'd figured I'd
ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing
a blog article or vice-versa? My site discusses a lot of
the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other.
If you're interested feel free to shoot me an email.
I look forward to hearing from you! Wonderful
blog by the way!
Online cialis
جمعه 16 آذر 1397 08:55

Regards. A good amount of stuff!

cialis farmacias guadalajara cialis daily we choice cialis pfizer india cialis rezeptfrei price cialis best cialis qualitat how much does a cialis cost purchasing cialis on the internet miglior cialis generico precios cialis peru
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 13:48

Excellent stuff. Many thanks.
cialis super acti cialis coupon cialis rezeptfrei sterreich we choice free trial of cialis cialis purchasing cialis diario compra click now buy cialis brand where to buy cialis in ontario cialis 5mg billiger cialis generico
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو